Alternativ til tvang med Løvstadmetoden TMV® !

Det stilles krav til kompetanse på alternativer til tvang i arbeid med  mennesker i skoler, åpen omsorg og institusjoner for barnevern, rus/psykiatri, utviklingshemning, demens og andre arenaer der utagering kan forekomme. Dette dekkes av Løvstadskolens program for kvalitetssikring av kommunikasjon og forebygging av vold,  Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® .
Basert på brukermedvirkning, tillitsskaping og relasjonsbygging gir TMV de beste løsninger for å redusere bruk av tvang og makt.
TMV er holdningsmessig, juridisk, etisk og faglig helt i tråd med nye rettighetsforskriften for barnevern, opplæringsloven, nye helse- og omsorgstjenesteloven, lov om psykisk helsevern og nye pasientrettighetsloven.

TMV er tillitsskapende og empatisk kommunikasjon med unik traumebevisst  arbeidsteknikk
TMV er kroppshåndteringsmetodikk og funksjonell forflytningsteknikk ved uro
TMV er rettssikkerhet i prakis, med lempeligst mulig middel som virker
TMV er personlig terapeutisk verneutstyr og alternativ til vold
TMV er brukerorientert og relasjonsbyggende