Author Archive

Mot vold i skolen med Løvstadskolen

For at ikke møte med elevvold i skolen skal føre til motvold fra lærere og assistenter, men møtes med alternativ til vold som pedagogisk virkemiddel, benytter stadig flere skoler Løvstadkurs med opplæringsprogrammet Pedagogisk Mestring av Vold (PMV) fra Løvstadskolen. Programmet er basert på det anerkjente Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®, som blant annet benyttes mye i barnevern, og ved omsorg, behandling og opplæring av mennesker med psykisk utviklingshemming, autisme, ADHD, rus/psykiatri. Dette gir personalet økt trygghet på forebygging, håndtering og oppfølging av utagerende adferd, både mentalt, verbalt og non-verbalt/fysisk. Det gis konkret hjelp til hvordan  hjelpe seg selv og andre, elever og kollegaer, på en slik måte at det bedrer sikkerheten og rettssikkerheten for alle parter. Læringsmiljøet styrkes gjennom dette unike kommunikasjonsverktøyet og  konkrete HMS-tiltaket, der det vektlegges voldsforebyggende kommunikasjonstrening på situasjoner som er utfordrende for de fleste skoler og SFO.

Les mer

Treningstips for 2022: Løvstadtrening på jobb, fritid, ferie !

Tren på land, strand og i vann !
Løvstadvendingen (Kroppsvending) virker også som livredningsteknikk i vann
Løvstadskolens unike Kroppsonemodell fungerer i alle situasjoner- og tverrkulturelt
Kommunikasjonsprinsippene og teknikkene våre er funksjonelle også på ferie/fritid, og sommerjobb !

Les mer

Med Løvstadmetoden fra Alta til Arendal

Etter grunnkurser i TMV lokalt, var deltakere fra Alta og Arendal/Mandal samlet i Kragerø til intensiv trener/kursholder/veileder utdanning  i Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) ®

Les mer

NAV’s tilretteleggingstilskudd til Løvstadkurs

Mange kommuner har i de siste årene fått  støtte gjennom blant annet psykiatrimidler til gjennomføring av Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som hjelp til kompetanseutvikling og kvalitetssikring av tjenester. I 2008-2015 har også stadig  flere institusjoner, skoler, omsorgstiltak og NAV avdelinger sett verdien av Løvstadskolens program for skadeforebygging, sykefraværsreduksjon og stimulering til opprettholdelse av arbeidsforholdet, og gitt støtte til IA-virksomheter som iverksetter TMV®  fra Løvstadskolen.
TMV® er opplæring i god kommunikasjon, gode holdninger og god arbeidsteknikk, som medfører et tryggere og triveligere arbeids- og behandlingsmiljø. 

Les mer

Løvstadmetoden TMV®- evidensbasert behandling av alvorlige adferdsvansker

Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® er et løsningsfokusert multimodalt program som benytter evidensbaserte metoder for positiv endring av holdninger og handlinger, primært for behandlingspersonale og sekundært for barn, ungdom, voksne og eldre med alvorlige adferdsvansker.
TMV® bygger på kommunikasjons- og systemteori, kognitiv psykologi og sosial læringsteori.
Løvstadskolen har gjennom TMV®  utviklet unike metoder for forebygging og håndtering av forulempning, aggresjon og vold.

Les mer

Nå har vi egne Løvstad/TMV® ombud/trenere/interne kursholdere ved Borgestadklinikken

I vår og høst har en gruppe av våre ansatte fått opplæring i Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) ®.

Opplæringen har foregått over tre samlinger av 2 dager pluss en nær forestående eksamensdag. Deltagerene blir sertifisert som trenere/interne kursholdere i Løvstadmetoden TMV ®

Til venstre sees kursleder, faglig leder for Løvstadskolen, Erik Lovestad Løvstad, og deltaker Lena Øyre

Les mer

Rus/psykiatri

På stadig flere arenaer oppleves det som en økende utfordring å skulle yte service, tjenester og omsorg til mennesker med rusrelaterte og psykiske lidelser. Både i behandlingsapparatet, såvel som ved rehabilitering og attføring, er det behov for realkompetanse i å møte aggresjon og vold  med alternativ til vold. Løvstadskolens program, Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® har over flere tiår dokumentert gode resultater når det gjelder skadeforebygging, økt sikkerhet og redusert bruk av tvang og makt i omsorgstjenester.
I den senere tid har tjenester for rus/psykiatri i  blant annet disse institusjoner, kommuner og bedrifter gjennomført flere Løvstadkurs : Klinikk psykisk helse og rus, Finnmark;  Alstahaug, Arendal og Kristiansand kommuner, samt Bergen kommune gjennom attføringsbedriften ALF as, senter for arbeidslivsforberedelse (for mennesker med psykiske lidelser, sosiale og rusrelatert yrkeshemming)  
Alle boliger psykisk helse (rus/psykiatri) i Bærum kommune har nå grunnkurs og vg kurs i TMV®

Les mer

Alternativ til tvang med Løvstadmetoden TMV® !

Det stilles krav til kompetanse på alternativer til tvang i arbeid med  mennesker i skoler, åpen omsorg og institusjoner for barnevern, rus/psykiatri, utviklingshemning, demens og andre arenaer der utagering kan forekomme. Dette dekkes av Løvstadskolens program for kvalitetssikring av kommunikasjon og forebygging av vold, Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®
Basert på brukermedvirkning, tillitsskaping og relasjonsbygging gir TMV de beste løsninger for å redusere bruk av tvang og makt.
TMV er holdningsmessig, juridisk, etisk og faglig helt i tråd med nye rettighetsforskriften for barnevern, opplæringsloven, nye helse- og omsorgstjenesteloven, lov om psykisk helsevern og nye pasientrettighetsloven. 

Les mer

Demensomsorg: TMV® gir økt personlig og felles trygghet og trivsel

Løvstadskolen har gjennom 30 år utformet opplæringsprogram spesielt tilpasset sykehjem og demensomsorg, for  de som yter tjenester til mennesker med generelle og spesielle adferdsvansker, som ved alvorlige psykiske lidelser.
Vi tilbyr økt rettssikkerhet og sikkerhet for både personale,  beboere og pårørende.
Oslo kommune, sykehjemsetaten, samarbeidsprosjekt forebygging av vold, valgte Løvstadskolen med Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som samarbeidspartner.

Les mer

Fast men kjærlig hånd i boveiledertjenesten

Boveiledertjenesten i Grimstad har arrangert kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Tre dager til ende var 25 ansatte i boveiledertjenesten samlet på Dømmesmoen kursenter. Der var fokus rettet mot de minst trivelige delene av arbeidet i boveiledertjenesten, nemlig voldelig og truende adferd. I løpet av tre dager ble et stort problem gjort om til en spennende faglig utfordring, og vi hadde til og med mye moro mens det stod på!

Les mer

Service og sikkerhet med Løvstadskolen

Nye utfordringer møter kundebehandlere og saksbehandlere i service- og sosialyrker, som ved NAV kontorer, servicetorg, resepsjoner, mottak og barnevernstjenester.
Trygghet i arbeidssituasjonen er en forutsetning for god tjenesteyting.
For å ivareta personalets behov for sikkerhet har Løvstadskolen utviklet opplæringsprogram med fokus på  forebygging og mestring av vold på arbeidsplassen, gjennom god kommunikasjon, kunde- og klagebehandling, service og samspill .  Basert på det anerkjente programmet Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®  for omsorgsarenaer, er utviklet Løvstadkurs i Sosial Mestring av Vold (SMV) for service- og sosialtjenester. Disse kursene, som alle Løvstadkurs, dekker krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, herunder om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten til ansatte, og arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøloven om å gi den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for at arbeidstakerne skal ha full trygghet mot psykiske og fysiske skadevirkninger i arbeidet. NAV-kontorene i Aust-Agder er blant de som har gjennomgått Løvstadskolens miljø- og sikkerhetsanalyser, og arrangert Løvstadkurser om dette i 2009, som ledd i avviksbehandling og HMS-arbeidet. NAV Førde og NAV Leirfjord har i 2010 gjennomført kurs for alle på kontoret samtidig (Les mer om Referansegrupper og Kursvurderinger).

Les mer

Therapeutic Management of Violence (TMV)®

a multichannel approach to prevention and management of violence.
Best evidence based practice.
Foredrag presentert 25.10.07 på 5th European Congress in Clinical Psychiatry, Amsterdam, Nederland.

Les mer

DARE-Durewall All-Round Ergonomi

Kurt Durewall var verdensledende med utvikling av arbeidsteknikk til beste for mange, gjennom Durewall-systemet og Durewall-metoden. Mye av prinsippene og teknikkene ligger til grunn for Løvstadskolens …

Les mer

Kurt Durewall og Løvstadskolen

Kurt Durewall var Erik Løvstads læremester i moderne, human jiujitsu, som var basis for Løvstadskolen. Begge  grunnla hvert sitt landsdekkende forbund for moderne jiujitsu, Durewall i Sverige og Løvstad …

Les mer

Elektronisk supervisjonstjeneste

Løvstadskolen tilbyr at flere kan  abonnere på en elektronisk  supervisjonstjeneste med ukens eller månedens treningstips TMV, som hjelp til vedlikehold og videreutvikling av kommunikative og …

Les mer

Løvstad Omsorgstjenester

Vi tilbyr TMV-konsulenter for oppdrag av kortere eller lengre varighet. TMV-konsulentene er miljøarbeidere eller miljøterapeuter med spesiell realkompetanse i forhold til omsorg og behandling av …

Les mer

Miljø- og sikkerhetsanalyse

Gjennom noen år har stadig flere benyttet tjenesten Løvstadskolens miljø- og sikkerhetsanalyse, med befaring av lokaliteter og forslag til miljøpsykologiske tiltak, samt gjennomgang av sikkerhetsrutiner …

Les mer

Klinisk bruk av TMV

Spesialpedagog med flere tiårs erfaring med brukere og elever med særlig vanskelig, utfordrende og farlig atferd, beskriver her eksempler på klinisk bruk av prinsipper fra TMV.

Les mer

TMV-kurs for mottaksansatte

Stavanger mottakssenter og Strand mottakssenter gjennomførte nylig et 20-timers kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®.  Kurset ble holdt av Løvstadskolen og deltakerene fikk ny …

Les mer

TMV-kurs for mottaksansatte

Stavanger mottakssenter og Strand mottakssenter er blant de som har gjennomført  et 20-timers kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®.  Kurset ble holdt av Løvstadskolen og deltakerene fikk ny innsikt i voldsproblematikk, herunder både hvordan forstå, forebygge håndtere og følge opp vold.

Les mer

Mandalsmetoden og Løvstadskolen

Som et reint forebyggende tiltak har NAV  bidratt slik at ansatte på avdelinger med de tyngste demente og noe psykiatri ved Mandal sykehjem har fått kurs med Løvstadskolen i …

Les mer

Sikkerhetsopplæring for mottaksansatte med TMV®

Utlendingsdirektoratet, UDI, vil at mottakene skal være et trygt sted å være for ansatte og beboere. UDIs Regionkontor Vest (RKV) arrangerte derfor i november 2007 tre fylkesvise dagssamlinger, hvor alle mottaksansatte i regionen fikk nyttig sikkerhetstrening.
I oktober 2008 arrangerte også Regionkontor Oslo kurser i trygghet og sikkerhet med Løvstadskolen, for mottakene i denne regionen.
I 2009 og 2010 gjennomføres grunnkurser TMV med 3+1 dag spesielt utformet for ordinære mottak, forsterkede avdelinger, ema, transittmottak og ventemottak (se nye Kursvurderinger og Referanser).

Les mer

TMV-hjørnet !

På oppfordring fra flere av våre samarbeidspartnere, opprettet vi TMV-hjørnet, et fora for utveksling av erfaringer med TMV®. Her vil du finne råd, ideer, treningstips, sukesshistorier og om klinisk bruk av TMV, som kan være til nytte og oppmuntring også for andre. Dette gjøres etter modell av det tidligere TMV-hjørnet i elektronisk nyhetsbrev på et omsorgssenter, som du kan se et par eksempler på her. Send oss gjerne en e-post med ditt forslag til bidrag !

Les mer

TMV-trenere i Tromsø

Møter vold med en fast og kjærlig hånd– Når noen roper, da skal du hviske tilbake. Det sier sykepleier Hege Elstad, hjelpepleier Elin Simonsen og …

Les mer

Holdning viktigere enn holding

”Løvstadskolen – konfliktdemping, beskyttelsesteknikk og Terapeutisk Mestring av Vold” står det i telefonkatalogen for Kragerø. Instruktør Nils-Erik Løvstad svarer i den andre enden av røret.

Les mer

Arbeidsmiljøpris til Klokkargarden

Klokkargarden psykiatriske senter på Varhaug har fått Rogaland fylkeskommune sin arbeidsmiljøpris for 2001. Prisen vert gitt til fylkeskommunale arbeidsplasser som fremjar godt arbeidsmiljø.«Målretta arbeid med …

Les mer

Enkefru Jensen

– Ansatte i en avdeling for aldersdemente har som oppgave å hjelpe utagerende beboere. Uten effektive holdninger og mestringsmetoder, blir arbeidsdagen ekstremt slitsom og fylt …

Les mer

Terapeutisk Mestring av Vold

I et intervju med psykolog Svein Rolf Lier  i fagbladet Basis (nr.11 2000), tar ekteparet Løvstad utgangspunkt i at vold er en måte å kommunisere …

Les mer

Livet under 18 – om holdning og holding

«Livet under 18» var et prosjekt gjennomført av Forandringsfabrikken ved Marit Sanner og Eva Dønnestad,  i regi av Barneombudet, Forum for Barnekonvensjonen og Barne- og familiedepartementet, …

Les mer

Uviklingshemming og psykisk helse

I boken «Utviklingshemming og psykiske helse» av Jarle Eknes (red.), skriver Trude Stenhammer i kap. om «Takling av vold og utagering på arbeidsplassen»:Løvstadskolen i Kragerø har …

Les mer

Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®- eller ?

Hva er Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®, sett i forhold til kampsportbaserte konflikthåndteringskurs ( som «kontroll-, beskyttelses-, vergeteknikker» ?
Spesielt vurdert på bakgrunn av erfaringer i arbeid for og med barn og ungdom i barnevern og barne-/ungdomspsykiatri, men også helse, sosial og serviceyrker generelt.

Les mer

Original eller kopi?

Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® fra Løvstadskolen,  
eller: 
«terapeutisk mestring av aggresjonsproblematikk TMA», » TERMA», «THV», «TMAV», «konfliktdemping, beskyttelsesteknikk», «konflikthåndtering»,  osv. –
hva er hva ?

Les mer

Hva er lov og hva er lurt- praktiske løsninger på kap. 9

Den nye helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 gir skjerpede krav om bruk av «lempeligst mulig middel» og tilstrekkelig kompetanse hos personalet. Dette innlegget tar kort  for seg noen av våre erfaringer med rettssikkerhet, samt praktiske løsninger på anvendelse av kap. 9 i form av Løvstadskolens spesielt utviklede metodikk, kommunikasjonsprinsipper og teknikker.

Les mer

Fast men kjærlig hånd

Boveiledertjenesten i Grimstad har arrangert kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Tre dager til ende var 25 ansatte i boveiledertjenesten samlet på Dømmesmoen kursenter. …

Les mer

Kurstilbud for serviceyrker: P*MV Service

Med basis i Løvstadskolens mer enn 30 års erfaring med opplæring i kommunikasjon, kundebehandling, konfliktløsning og voldshåndtering for serviceyrker som butikk, kontor, resepsjon, transport  er kurskonseptet Profesjonell Mestring av Vold (P*MV) utviklet spesielt for serviceyrker til P*MV Service.  Dette kurskonseptet   tilpasses  f.eks. transportsektoren  for tog, taxi, fly, båt, buss, og videre skreddersys dette de enkelte yrker og lokale behov. gjennom f.eks. P*MV  Service Buss.  Det er utviklet ny kursmanual for dette, som inneholder emner som :
hva er lov og hva er lurt; kvalitetssikring av kommunikasjon; forebygging av utlading med ladeprogram og hurtiglader; miljøpsykologiske tiltak; mentale og verbale sjekklister ved trusler/vold; hvordan møte/kommunisere med rus/narkotika/psykiatri; sjekklister ved ran/gissel/kapring/bombetrussel; treningsprogram (bilder med instruksjonstekst)  for fysisk håndtering i sittende og stående posisjon av bl.a. slag, spark, struping, våpen; handlingsplan for oppfølging/ivaretakelse/kollegastøtte; service og samspill ved kunde- og klagebehandling; treningsprogram for stress- og sinnemestring.
Annet eks.:  P*MV Service Trafikk/Parkering  for  trafikkbetjenter og parkeringsbetjenter i kommunale  trafikketater og  private parkeringsselskap, samt saksbehandlere og ledere i disse.

Les mer

Basis nr. 6/7 2001

Enkefru Jensen sparker og lugger – Ansatte i en avdeling for aldersdemente har som oppgave å hjelpe utagerende beboere. Uten effektive holdninger og mestringsmetoder, blir …

Les mer

Fra artikkel i Jærbladet 31.11.01

Arbeidsmiljøpris til Klokkargarden Klokkargarden psykiatriske senter på Varhaug har fått Rogaland fylkeskommune sin arbeidsmiljøpris for 2001. Prisen vert gitt til fylkeskommunale arbeidsplasser som fremjar godt …

Les mer

Basis nr. 11 2000

I et intervju med psykolog Svein Rolf Lier i fagbladet Basis, tar ekteparet Løvstad utgangspunkt i at vold er en måte å kommunisere på.

Les mer

Styrket etter Løvstad-kurs

Å kunne forebygge aggresjon og vold, dempe angst og få bedre forståelse mellom beboer og miljøarbeider vil gjøre hverdagen bedre for alle.

Les mer
Copyright © 2022 Løvstad Skole as/Løvstadskolen