Voldsforebygging

Vår erfaring gjennom over 40 år med voldsforebygging innenfor og utenfor institusjoner, er at den viktigste måten å mestre vold på, er å forebygge den. Derfor sier vi at ‘holdning er …

Mot vold i skolen med Løvstadskolen

For at ikke møte med elevvold i skolen skal føre til motvold fra lærere og assistenter, men møtes med alternativ til vold som pedagogisk virkemiddel, benytter stadig flere skoler Løvstadkurs med opplæringsprogrammet Pedagogisk Mestring av Vold (PMV) fra Løvstadskolen. 

Nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet

Nytt Kapittel 23A i arbeidsmiljøforskrift forsterker kravet til arbeidsgiver i arbeidsmiljøloven om at det skal gis nødvendig  opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. Løvstadskolen tilbyr slik praktisk …

NAV’s tilretteleggingstilskudd til Løvstadkurs

Mange kommuner har i de siste årene fått  støtte gjennom blant annet psykiatrimidler til gjennomføring av Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som hjelp til kompetanseutvikling og kvalitetssikring av tjenester. I 2008-2015 har også stadig  flere institusjoner, skoler, omsorgstiltak og NAV avdelinger sett verdien av Løvstadskolens program for skadeforebygging, sykefraværsreduksjon og stimulering til opprettholdelse av arbeidsforholdet, og gitt støtte til IA-virksomheter som iverksetter TMV®  fra Løvstadskolen.
TMV® er opplæring i god kommunikasjon, gode holdninger og god arbeidsteknikk, som medfører et tryggere og triveligere arbeids- og behandlingsmiljø. 

Løvstadmetoden TMV®- evidensbasert behandling av alvorlige adferdsvansker

Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® er et løsningsfokusert multimodalt program som benytter evidensbaserte metoder for positiv endring av holdninger og handlinger, primært for behandlingspersonale og sekundært for barn, ungdom, voksne og eldre med alvorlige adferdsvansker.
TMV® bygger på kommunikasjons- og systemteori, kognitiv psykologi og sosial læringsteori.
Løvstadskolen har gjennom TMV®  utviklet unike metoder for forebygging og håndtering av forulempning, aggresjon og vold.

Rus/psykiatri

På stadig flere arenaer oppleves det som en økende utfordring å skulle yte service, tjenester og omsorg til mennesker med rusrelaterte og psykiske lidelser. Både i behandlingsapparatet, såvel som ved rehabilitering og attføring, er det behov for realkompetanse i å møte aggresjon og vold  med alternativ til vold. Løvstadskolens program, Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® har over flere tiår dokumentert gode resultater når det gjelder skadeforebygging, økt sikkerhet og redusert bruk av tvang og makt i omsorgstjenester.
I den senere tid har tjenester for rus/psykiatri i  blant annet disse institusjoner, kommuner og bedrifter gjennomført flere Løvstadkurs : Klinikk psykisk helse og rus, Finnmark;  Alstahaug, Arendal og Kristiansand kommuner, samt Bergen kommune gjennom attføringsbedriften ALF as, senter for arbeidslivsforberedelse (for mennesker med psykiske lidelser, sosiale og rusrelatert yrkeshemming)  
Alle boliger psykisk helse (rus/psykiatri) i Bærum kommune har nå grunnkurs og vg kurs i TMV®

Demensomsorg: TMV® gir økt personlig og felles trygghet og trivsel

Løvstadskolen har gjennom 30 år utformet opplæringsprogram spesielt tilpasset sykehjem og demensomsorg, for  de som yter tjenester til mennesker med generelle og spesielle adferdsvansker, som ved alvorlige psykiske lidelser.
Vi tilbyr økt rettssikkerhet og sikkerhet for både personale,  beboere og pårørende.
Oslo kommune, sykehjemsetaten, samarbeidsprosjekt forebygging av vold, valgte Løvstadskolen med Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som samarbeidspartner.

Service og sikkerhet med Løvstadskolen

Nye utfordringer møter kundebehandlere og saksbehandlere i service- og sosialyrker, som ved NAV kontorer, servicetorg, resepsjoner, mottak og barnevernstjenester.
Trygghet i arbeidssituasjonen er en forutsetning for god tjenesteyting.
For å ivareta personalets behov for sikkerhet har Løvstadskolen utviklet opplæringsprogram med fokus på  forebygging og mestring av vold på arbeidsplassen, gjennom god kommunikasjon, kunde- og klagebehandling, service og samspill .  Basert på det anerkjente programmet Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®  for omsorgsarenaer, er utviklet Løvstadkurs i Sosial Mestring av Vold (SMV) for service- og sosialtjenester. Disse kursene, som alle Løvstadkurs, dekker krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, herunder om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten til ansatte, og arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøloven om å gi den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for at arbeidstakerne skal ha full trygghet mot psykiske og fysiske skadevirkninger i arbeidet. NAV-kontorene i Aust-Agder er blant de som har gjennomgått Løvstadskolens miljø- og sikkerhetsanalyser, og arrangert Løvstadkurser om dette i 2009, som ledd i avviksbehandling og HMS-arbeidet. NAV Førde og NAV Leirfjord har i 2010 gjennomført kurs for alle på kontoret samtidig (Les mer om Referansegrupper og Kursvurderinger).

DARE-Durewall All-Round Ergonomi

Kurt Durewall var verdensledende med utvikling av arbeidsteknikk til beste for mange, gjennom Durewall-systemet og Durewall-metoden. Mye av prinsippene og teknikkene ligger til grunn for Løvstadskolens programmer for kroppshåndteringsmetodikk.

Kurt Durewall og Løvstadskolen

Kurt Durewall var Erik Løvstads læremester i moderne, human jiujitsu, som var basis for Løvstadskolen. Begge  grunnla hvert sitt landsdekkende forbund for moderne jiujitsu, Durewall i Sverige og Løvstad i Norge. De deler fortsatt …

Klinisk bruk av TMV

Spesialpedagog med flere tiårs erfaring med brukere og elever med særlig vanskelig, utfordrende og farlig atferd, beskriver her eksempler på klinisk bruk av prinsipper fra TMV.

TMV-kurs for mottaksansatte

Stavanger mottakssenter og Strand mottakssenter gjennomførte nylig et 20-timers kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®.  Kurset ble holdt av Løvstadskolen og deltakerene fikk ny innsikt i voldsproblematikk, herunder både …

Mandalsmetoden og Løvstadskolen

Som et reint forebyggende tiltak har NAV  bidratt slik at ansatte på avdelinger med de tyngste demente og noe psykiatri ved Mandal sykehjem har fått kurs med Løvstadskolen i hvordan de skal håndtere utagerende …

TMV-hjørnet

  TMV hjørnet Siden for Tanker, Motivasjon og Vekst Kjære godtfolk Du leser nå førsteutgaven av TMV hjørnet Vi TMV ombudene har vært så heldige å få disponere en side …

Sikkerhetsopplæring for mottaksansatte med TMV®

Utlendingsdirektoratet, UDI, vil at mottakene skal være et trygt sted å være for ansatte og beboere. UDIs Regionkontor Vest (RKV) arrangerte derfor i november 2007 tre fylkesvise dagssamlinger, hvor alle mottaksansatte i regionen fikk nyttig sikkerhetstrening.
I oktober 2008 arrangerte også Regionkontor Oslo kurser i trygghet og sikkerhet med Løvstadskolen, for mottakene i denne regionen.
I 2009 og 2010 gjennomføres grunnkurser TMV med 3+1 dag spesielt utformet for ordinære mottak, forsterkede avdelinger, ema, transittmottak og ventemottak (se nye Kursvurderinger og Referanser).

TMV-hjørnet !

På oppfordring fra flere av våre samarbeidspartnere, opprettet vi TMV-hjørnet, et fora for utveksling av erfaringer med TMV®. Her vil du finne råd, ideer, treningstips, sukesshistorier og om klinisk bruk av TMV, som kan være til nytte og oppmuntring også for andre. Dette gjøres etter modell av det tidligere TMV-hjørnet i elektronisk nyhetsbrev på et omsorgssenter, som du kan se et par eksempler på her. Send oss gjerne en e-post med ditt forslag til bidrag !

TMV-trenere i Tromsø

Møter vold med en fast og kjærlig hånd– Når noen roper, da skal du hviske tilbake. Det sier sykepleier Hege Elstad, hjelpepleier Elin Simonsen og vernepleier Tor Aandstad – alle …

Holdning viktigere enn holding

”Løvstadskolen – konfliktdemping, beskyttelsesteknikk og Terapeutisk Mestring av Vold” står det i telefonkatalogen for Kragerø. Instruktør Nils-Erik Løvstad svarer i den andre enden av røret.

Arbeidsmiljøpris til Klokkargarden

Klokkargarden psykiatriske senter på Varhaug har fått Rogaland fylkeskommune sin arbeidsmiljøpris for 2001. Prisen vert gitt til fylkeskommunale arbeidsplasser som fremjar godt arbeidsmiljø.“Målretta arbeid med tryggleiken  for dei tilsette”“Stor vekt …

Enkefru Jensen

– Ansatte i en avdeling for aldersdemente har som oppgave å hjelpe utagerende beboere. Uten effektive holdninger og mestringsmetoder, blir arbeidsdagen ekstremt slitsom og fylt av stress og frykt. Ved …

Terapeutisk Mestring av Vold

I et intervju med psykolog Svein Rolf Lier  i fagbladet Basis (nr.11 2000), tar ekteparet Løvstad utgangspunkt i at vold er en måte å kommunisere på.Aggresjon og vold hos klienten …

Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® – eller ?

Hva er Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®, sett i forhold til kampsportbaserte konflikthåndteringskurs ( som “kontroll-, beskyttelses-, vergeteknikker” ? Spesielt vurdert på bakgrunn av erfaringer i arbeid for og med …

Livet under 18 – om holdning og holding

“Livet under 18” var et prosjekt gjennomført av Forandringsfabrikken ved Marit Sanner og Eva Dønnestad,  i regi av Barneombudet, Forum for Barnekonvensjonen og Barne- og familiedepartementet, der barn og unge selv fikk …

Uviklingshemming og psykisk helse

I boken “Utviklingshemming og psykiske helse” av Jarle Eknes (red.), skriver Trude Stenhammer i kap. om “Takling av vold og utagering på arbeidsplassen”:Løvstadskolen i Kragerø har gjennom en årrekke utviklet en …

Fast men kjærlig hånd

Boveiledertjenesten i Grimstad har arrangert kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Tre dager til ende var 25 ansatte i boveiledertjenesten samlet på Dømmesmoen kursenter. Der var fokus rettet mot …