Løvstadmetoden TMV

– alternativ til tvang/tillitsskapende tiltak og traumebevisst omsorg i praksis Løvstadskolen holder landsomfattende opplæring i alternativ til tvang/ tillitsskapende tiltak, og traumebevisst omsorg i praksis, basert på Løvstadmetoden TMV for: …

Hele TMV-landet samles på Jæren

Deltakere fra Tromsø i nord til Kragerø i sør var igjen samlet til den årlige kvalitetssikringsdagen på Jæren DPS NKS. Det var som vanlig primus motor for TMV på JDPS, Oddgeir Myrstad som inviterte oss til felles utveksling av erfaringer med TMV på mange arenaer.

NAV’s tilretteleggingstilskudd til Løvstadkurs

Mange kommuner har i de siste årene fått  støtte gjennom blant annet psykiatrimidler til gjennomføring av Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som hjelp til kompetanseutvikling og kvalitetssikring av tjenester. I 2008-2015 har også stadig  flere institusjoner, skoler, omsorgstiltak og NAV avdelinger sett verdien av Løvstadskolens program for skadeforebygging, sykefraværsreduksjon og stimulering til opprettholdelse av arbeidsforholdet, og gitt støtte til IA-virksomheter som iverksetter TMV®  fra Løvstadskolen.
TMV® er opplæring i god kommunikasjon, gode holdninger og god arbeidsteknikk, som medfører et tryggere og triveligere arbeids- og behandlingsmiljø. 

Løvstadmetoden TMV®- evidensbasert behandling av alvorlige adferdsvansker

Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® er et løsningsfokusert multimodalt program som benytter evidensbaserte metoder for positiv endring av holdninger og handlinger, primært for behandlingspersonale og sekundært for barn, ungdom, voksne og eldre med alvorlige adferdsvansker.
TMV® bygger på kommunikasjons- og systemteori, kognitiv psykologi og sosial læringsteori.
Løvstadskolen har gjennom TMV®  utviklet unike metoder for forebygging og håndtering av forulempning, aggresjon og vold.

Nå har vi egne Løvstad/TMV® ombud/trenere/interne kursholdere ved Borgestadklinikken

I vår og høst har en gruppe av våre ansatte fått opplæring i Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) ®.

Opplæringen har foregått over tre samlinger av 2 dager pluss en nær forestående eksamensdag. Deltagerene blir sertifisert som trenere/interne kursholdere i Løvstadmetoden TMV ®

Til venstre sees kursleder, faglig leder for Løvstadskolen, Erik Lovestad Løvstad, og deltaker Lena Øyre

Rus/psykiatri

På stadig flere arenaer oppleves det som en økende utfordring å skulle yte service, tjenester og omsorg til mennesker med rusrelaterte og psykiske lidelser. Både i behandlingsapparatet, såvel som ved rehabilitering og attføring, er det behov for realkompetanse i å møte aggresjon og vold  med alternativ til vold. Løvstadskolens program, Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® har over flere tiår dokumentert gode resultater når det gjelder skadeforebygging, økt sikkerhet og redusert bruk av tvang og makt i omsorgstjenester.
I den senere tid har tjenester for rus/psykiatri i  blant annet disse institusjoner, kommuner og bedrifter gjennomført flere Løvstadkurs : Klinikk psykisk helse og rus, Finnmark;  Alstahaug, Arendal og Kristiansand kommuner, samt Bergen kommune gjennom attføringsbedriften ALF as, senter for arbeidslivsforberedelse (for mennesker med psykiske lidelser, sosiale og rusrelatert yrkeshemming)  
Alle boliger psykisk helse (rus/psykiatri) i Bærum kommune har nå grunnkurs og vg kurs i TMV®

Alternativ til tvang med Løvstadmetoden TMV® !

Det stilles krav til kompetanse på alternativer til tvang i arbeid med  mennesker i skoler, åpen omsorg og institusjoner for barnevern, rus/psykiatri, utviklingshemning, demens og andre arenaer der utagering kan forekomme. Dette dekkes av Løvstadskolens program for kvalitetssikring av kommunikasjon og forebygging av vold, Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®
Basert på brukermedvirkning, tillitsskaping og relasjonsbygging gir TMV de beste løsninger for å redusere bruk av tvang og makt.
TMV er holdningsmessig, juridisk, etisk og faglig helt i tråd med nye rettighetsforskriften for barnevern, opplæringsloven, nye helse- og omsorgstjenesteloven, lov om psykisk helsevern og nye pasientrettighetsloven. 

Demensomsorg: TMV® gir økt personlig og felles trygghet og trivsel

Løvstadskolen har gjennom 30 år utformet opplæringsprogram spesielt tilpasset sykehjem og demensomsorg, for  de som yter tjenester til mennesker med generelle og spesielle adferdsvansker, som ved alvorlige psykiske lidelser.
Vi tilbyr økt rettssikkerhet og sikkerhet for både personale,  beboere og pårørende.
Oslo kommune, sykehjemsetaten, samarbeidsprosjekt forebygging av vold, valgte Løvstadskolen med Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som samarbeidspartner.

Fast men kjærlig hånd i boveiledertjenesten

Boveiledertjenesten i Grimstad har arrangert kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Tre dager til ende var 25 ansatte i boveiledertjenesten samlet på Dømmesmoen kursenter. Der var fokus rettet mot de minst trivelige delene av arbeidet i boveiledertjenesten, nemlig voldelig og truende adferd. I løpet av tre dager ble et stort problem gjort om til en spennende faglig utfordring, og vi hadde til og med mye moro mens det stod på!

Service og sikkerhet med Løvstadskolen

Nye utfordringer møter kundebehandlere og saksbehandlere i service- og sosialyrker, som ved NAV kontorer, servicetorg, resepsjoner, mottak og barnevernstjenester.
Trygghet i arbeidssituasjonen er en forutsetning for god tjenesteyting.
For å ivareta personalets behov for sikkerhet har Løvstadskolen utviklet opplæringsprogram med fokus på  forebygging og mestring av vold på arbeidsplassen, gjennom god kommunikasjon, kunde- og klagebehandling, service og samspill .  Basert på det anerkjente programmet Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®  for omsorgsarenaer, er utviklet Løvstadkurs i Sosial Mestring av Vold (SMV) for service- og sosialtjenester. Disse kursene, som alle Løvstadkurs, dekker krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, herunder om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten til ansatte, og arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøloven om å gi den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for at arbeidstakerne skal ha full trygghet mot psykiske og fysiske skadevirkninger i arbeidet. NAV-kontorene i Aust-Agder er blant de som har gjennomgått Løvstadskolens miljø- og sikkerhetsanalyser, og arrangert Løvstadkurser om dette i 2009, som ledd i avviksbehandling og HMS-arbeidet. NAV Førde og NAV Leirfjord har i 2010 gjennomført kurs for alle på kontoret samtidig (Les mer om Referansegrupper og Kursvurderinger).

TMV-kurs for mottaksansatte

Stavanger mottakssenter og Strand mottakssenter er blant de som har gjennomført  et 20-timers kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®.  Kurset ble holdt av Løvstadskolen og deltakerene fikk ny innsikt i voldsproblematikk, herunder både hvordan forstå, forebygge håndtere og følge opp vold.

Sikkerhetsopplæring for mottaksansatte med TMV®

Utlendingsdirektoratet, UDI, vil at mottakene skal være et trygt sted å være for ansatte og beboere. UDIs Regionkontor Vest (RKV) arrangerte derfor i november 2007 tre fylkesvise dagssamlinger, hvor alle mottaksansatte i regionen fikk nyttig sikkerhetstrening.
I oktober 2008 arrangerte også Regionkontor Oslo kurser i trygghet og sikkerhet med Løvstadskolen, for mottakene i denne regionen.
I 2009 og 2010 gjennomføres grunnkurser TMV med 3+1 dag spesielt utformet for ordinære mottak, forsterkede avdelinger, ema, transittmottak og ventemottak (se nye Kursvurderinger og Referanser).

TMV-hjørnet !

På oppfordring fra flere av våre samarbeidspartnere, opprettet vi TMV-hjørnet, et fora for utveksling av erfaringer med TMV®. Her vil du finne råd, ideer, treningstips, sukesshistorier og om klinisk bruk av TMV, som kan være til nytte og oppmuntring også for andre. Dette gjøres etter modell av det tidligere TMV-hjørnet i elektronisk nyhetsbrev på et omsorgssenter, som du kan se et par eksempler på her. Send oss gjerne en e-post med ditt forslag til bidrag !