Demensomsorg: TMV® gir økt personlig og felles trygghet og trivsel

Løvstadskolen har gjennom over 40 år utformet opplæringsprogram spesielt tilpasset sykehjem og demensomsorg, for de som yter tjenester til mennesker med generelle og spesielle adferdsvansker, som ved alvorlige psykiske lidelser.
Vi tilbyr økt rettssikkerhet og sikkerhet for både personale,  beboere og pårørende.  Oslo kommune, sykehjemsetaten, samarbeidsprosjekt forebygging av vold, valgte Løvstadskolen med Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som samarbeidspartner.

Vi tilbyr konkret og praktisk hjelp med arbeidsteknikker ved stell og andre sårbarhetssituasjoner, og som innebærer lempeligst mulig middel og  alternativer til tvang.
Selv med de beste intensjoner om å yte omsorg, er det lett å føle avmakt og frustrasjon i møte med  mennesker med utagerende og selvdestruktiv adferd. Dette fordi teorier ikke er så lett å omsette i praksis når en selv er redd, sint eller føler seg truet.Vil du vite hva andre i lignende situasjoner har gjort? La oss da få presentere noen erfaringer andre har med vårt opplæringsprogram . Vi vil særlig henlede oppmerksomheten på vår spesielt utviklede kroppshåndteringsmetodikk og program  for forebygging av  skader og belastningslidelser :

Fagutviklingssykepleier Vibeke Maya Austria, Lindeberg omsorgssenter,
Oslo kommune, vår 2015:

Jeg erfarer at disse holdningene i denne metoden- og flere av teknikkene, kan brukes langt ut over potensielt utagerende pasienter på våre avdelinger for psykiatri, forsterket skjermet og skjermet for demente. Jeg ønsker en felles forståelse om hvordan vi kan behandle alle våre beboere på alle avdelinger med en respektfull holdning i praksis. Evne til å møte beboeren med trygghet og kompetanse er forebyggende, og bidrar til god samhandling mellom beboer og personale. For personer med demenssykdom/kognitiv svikt, er tydelighet og respekt i personalets tilnærming avgjørende for tillitsskapende tiltak. Mange av våre beboere har vanskeligheter med å tolke hva som blir sagt, derfor blir et imøtekommende og samhandlende nonverbalt språk som her desto viktigere

Fagutviklingssykepleiere og miljøterapeuter på Årosveien omsorgssenter, skjermet og forsterket skjermet for demente, Skedsmo kommune, vår 2015:

Alt var relevant !
Tusen takk for et veldig fint kurs! Vi er kjempefornøyde!
Det er helt tydelig at du har truffet veldig bra med den undervisningen du hadde og du har skapt mye motivasjon og stor tro på at vi kan finne gode løsninger her hos oss, i forhold til å forebygge og forhindre skader
Noen av oss har vært på andre kurs med samme tema, men det passet ikke til våre pasienter- men det gjorde dette !
Vi har brukt øvelsene og prinsippene mye i praksis, og det har gitt mange av de ansatte trygghet. Mange som opplevde å være redde tidligere, har en tryggere og mer avslappet holdning i forhold til denne problematikken nå
Kursholder var veldig flink til å lære oss
Jeg har fått en økt kunnskap og en annen bevissthet i forhold til verbal og non-verbal kommunikasjon med pasienten
Relevant teori og praktiske øvelser rettet mot denne brukergruppen. Fint oppsett; teori med forklaring etterfulgt av praktisk undervisning av hver enkelt øvelse, gjør det lettere å lære grunnleggende teknikker. Underviser mestrer ypperlig å holde fokus hos elevene kontinuerlig ved å dra inn erfaringer og humor i undervisningen
Svært interessant og lærerikt kurs ! En instruktør med stort engasjement, noe som smitter over på oss. Kom med gode eksempler på situasjoner, og med en god porsjon humor. Jeg har lært utrolig mye, og ser fram til å trene mer på det jeg har lært, samt praktisere det i min arbeidshverdag. Selv om det skal en del trening til, har dette kurset gitt meg motivasjon og troen på at vi kan finne løsninger og forhindre og forebygge skader på både personalet og pasienter
Vi praktisere dette mye, spesielt ved en pasient bruker vi avspenning og avledning, han avledes og håndledes med rullatoren til sittende- det fungerer veldig godt
Veldig viktig med oppfølgingsdag, motiverer for mer trening og ennå bedre praksis
Jeg var veldig glad for oppfølgingskursdagen- den ga mye ny motivasjon til oss alle !
Viktig for oss å fokusere på det vi har fått til- og igjen tusen takk for veldig god oppfølging også etter kurs !

Miljøterapeuter og miljøarbeidere på Økernhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten, vår 2015:

Veldig bra kurs ! Bare 10’ere !
Takk for et innholdsrikt og bra tre dagers kurs i TMV. Jeg har lært enormt mye på kort tid-
bare 10′ ere !
Jeg har lært hvordan jeg forholder meg til rullestolpasienter, noe jeg ikke klarte før
Bare 10’ere !
Bare 10’ere !
Dette kurset har gitt meg en opplevelse av trygghet på arbeidsplassen, og hvordan jeg kan forebygge og håndtere trusler, aggresjon, utagerende atferd fra beboere
Jeg opplevde kurset som relevant og nyttig med godt utbytte i møte med demenssykdommer

Furuheim sykehjem, avd Frida (skjermet og forsterket skjermet),Larvik kommune, 2012:
Dette burde være obligatorisk for alle som jobber med mennesker i utsatte situasjoner. Tusen takk til de ansvarlige, dere gjør en kjempejobb!
Jeg har hatt stor nytte av dette. Mye mer bevisst på hva jeg gjør og hvordan.
Veldig nyttig kurs, har flere «knagger» å henge det på.
Svært nyttig og noe avdelingen hadde stort behov for, samt kommer til å ha utbytte av å bruke daglig!
Stort faglig utbytte og stor nytteverdi.
Oppfølgingskurset var avgjørende for at innføringskurset skal leve videre.
Viktig og nyttig for alle som jobber med mennesker og utaggering, burde vært obligatorisk for alle vikarene også.
Synes dette har vært nyttig, og det gjør at man føler seg tryggere med brukere i ulike situasjoner.
Mer bevisst på hvordan jeg møter beboeren, holde «fast men kjærlig».
Mange små ting som definitivt fungerer.
Svært nyttig, ble bevisst på egen kroppsholdning, og måter å tenke på.
Svært nyttig i arbeidet med utfordrende personer med demens.
Har hatt kontakt med HMS avdelingen og andre avdelingsledere i demensomsorgen i Larvik for å informere om nytten av kurs!

Farsund Kommune, 2011:

Kjempefornøyd! Hjemmesykepleien burde også vært inkludert i dette! Ser at åpen omsorg- hjemmesykepleien som møter brukerne ute/alene burde ha deltatt og ville hatt stor bruk for tingene vi har lært.
Svært bra og nyttig kurs! Burde være pålagt alle som jobber i psykiatri/demensomsorg å ta et slikt kurs!
Ser fram til lære mer! Dette var utrolig bra/motiverende å jobbe videre og absolutt noe vi kan ha nytte av på vår arbeidsplass!

Listaheimen, 2011:

Veldig bra, godt å føle at vi endelig lærer teknikker/metoder som vil bedre hverdagen på jobben for både oss og beboerne.
Svært interessant og nyttig, da vi lenge har etterlyst og virkelig ser behovet for denne type kurs på vår arbeidsplass!
Vi har sett tydelige resultater.
Veldig bra kurs, fått mange gode tips til hvordan hverdagen på jobb blir lettere.
Veldig nyttig, lærerikt, relaterte tiltak knyttet til jobben.
Kan ha stor nytte av enkle metoder, lett å huske, lett å utføre.
Godt utbytte, god nytteverdi i forskjellige arbeidssituasjoner.
Meget bra! Fint å få oppfølging på det vi har begynt med.
Kurset har gjort meg mer bevisst på egen handlinger, håndtering av situasjoner.
Blandingen av teori og praksis har «vekket» forståelse for viktigheten av hva vi selv sier og gjør. Bra og tilpasset vår arbeidssituasjon!
Spennende og interessant. Veldig lærerikt når vi får prøvd ut teknikker, og at vi får tid til å øve på dem.
Veldig lærerikt med eksempler.
Har lært mye som kan bli svært nyttig, og som virker gjennomførbart i vår avdeling, hvor vi til tider har svært voldelige og utaggerende beboere.
Har blitt mye tryggere på oss selv, til å takle slike situasjoner!

Økern sykehjem, Oslo, 2011:

Vi har lært om holdninger, kommunikasjon, forebygging av vold og praktisk trening- dette var lærerikt. Vi har fått økt trygghet på avdelingen, både hos pasient og personalet. Som avdelingssykepleier er det alltid jeg som blir tilkalt dersom det blir uro/utagering, nå har jeg blitt tryggere på jobb. Har hatt veldig utbytte av kurset. Veldig bra, kunne ikke jobbet på avdeling «2c» uten denne lærdommen! Det har veldig mye å si at den jeg jobber sammen med også kan TMV. Blitt mer bevisst på egen kommunikasjon, mer bevisst på egen holdning dette opplever jeg som positivt. Jeg likte å bruke TMV som verktøy i konfliktsituasjoner. Jeg har brukt flere teknikker som verktøy daglig, kommunikasjon, «fast men kjærlig hånd» og har med dette unngått vold mange ganger. Jeg klarer å komme meg unna når rullestoler o.l. «løper løpsk». Nå bruker jeg en «fast men kjærlig hånd». Kurset har gitt meg stor trygghet i jobben. Bruker det nesten daglig i jobben, føler meg veldig trygg.

Sofienbergsenteret, Oslo, oppfølging 2011:

Har hatt stort utbytte av kurset. Blitt mer bevisst på å se mennesket bak volden.
Veldig nyttig å gå gjennom teknikker for så å lære disse videre. Ønsker å lære mer og trene videre!
Har hatt tre episoder i etterkant av kurset hvor jeg hadde god nytte av det som ble gjennomgått på kurs.
Bevisstgjøring på hvordan forebygge og unngå utaggerende handlinger hos pasienter/beboere. Blitt mer bevisst på hvilke signaler man kan se etter for å håndtere situasjoner riktigere og stoppe/begrense skadeomfang.
Ser frem mot å lære dette videre til mine kollegaer!
Veldig bra kurs, lært mye nytt.
Bra med mange praktiske øvelser. Gleder meg til å jobbe videre med det vi har lært!
Lært mange øvelser/teknikker som er til nytte i arbeidet.
Har hatt veldig god nytte av alle 4 dagene, har lært mye nytt som jeg ikke har sett før.
Bra kurs, morsomt, tankevekkende. Føler meg sikrere i ulike situasjoner, lettere for å se muligheter.
Har blitt mer løsningsorientert.
Et veldig bra kurs som alle som jobber i helsevesenet burde få tilbud om! Flott levert!

10 Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved Sofienbergsenteret (demens/psykiatri), Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, 2011:

Utrolig bra kurs ! Gleder meg til å ta det videre i avdelingen.
Veldig bra, føler at en ser situasjonen på flere måter i det daglige med bruker.
Veldig lærerikt kurs, som har lært meg mye om mennesker i en vanskelig situasjon. Teknikker som går ut på avvæpne, roe ned situasjonen.
Meget lærerikt og inspirerende. Kommer helt sikkert til å føle meg tryggere i vanskelige sit.
Meget bra kurs. Veldig lærerikt.
Kjempebra kurs. Har lært mye.
Et meget godt kurs som jeg er glad vi fikk.
Super bra !
Veldig lærerikt kurs. Både faglig og praktisk del. Vil dra nytte av dette i fremtiden. Øker tryggheten for min del, samt beboer, i vanskelige situasjoner. Flott !
Endelig !

Cecilie B. Ro, avdelingssykepleier, Mandal sykehjem, 2010:

Løvstadskolen med opplæring i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV), har vært et viktig tiltak i forhold til forebygging av sykemelding, med bakgrunn i tillitsprosjektet.  Deltakerene fra avd. 4 snakker stadig om at kurset har vært veldig nyttig.  De ansatte er mindre redde, og dette smitter over på pasientene, som blir roligere og tryggere.
Prinsippene fra kurset brukes aktivt, og det snakkes mye om dette på gruppemøter. Kjempebra !

Avdelingssykepleiere ved Mandal sykehjem (fra artikkel i Sykepleien 4-2010):

Som et reint forebyggende tiltak har Nav også bidratt slik at ansatte på et par avdelinger ved sykehjemmet har fått kurs i hvordan de skal håndtere utagerende eller voldelige personer. Avdelingene har de tyngste demente og også noe psykiatri.
Det gjør noe med mennesker å bli slått og spyttet på. Vi merket utmattelsen blant personalet og lå i forkant. Vi så at her ville det bli et ras av sykmeldinger hvis vi ikke gjorde noe, sier avdelingssykepleier Inger-Helen V. Haga. Dermed ble det fire dagers kurs i den såkalte «Løvstadskolen». Det handler kort sagt om hvordan man minimerer kriser og nærmer seg mennesker på en måte som virker betryggende og ikke truende, forteller avdelingssykepleier Cecilie Blørstad Ro. Triksene er blant annet å få blikk-kontakt og ikke stille seg rett foran beboeren når man henvender seg til vedkommende, men gjerne komme inn litt skrått fra siden. En hjelpepleier sa til meg at hverdagen er blitt ny etter kurset. Og jeg ser det på ansiktsuttrykkene til personalet at de tar det lettere enn før hvis de får beskjed om å være på en gruppe med krevende pasienter, sier Haga. Andre forskjeller i forhold til før: Det er blitt færre skader blant personalet. Personalet er blitt tryggere, og det smitter også over på pasientene. Nå forebygger vi hendelser, det merkes ved at det er roligere i gangene.

Torild Vogt, oversykepleier, faglig ansvarlig, Manglerudhjemmet spesialsykehjem, Oslo, 2008:

Manglerudhjemmet og jeg vil mer enn gjerne være ref.
Det vi/jeg vil si, og har fått tilbakemelding på, er:
Det beste var at “jeg har lært “å lese pasienten”.
Nå kan jeg unngå situasjoner som kan skape uro og utrygghet.
Jeg er den trygge personen i en uoversiktlig situasjon.
Vi har oppnådd målet. “Trygghet og verdighet i praksisfeltet”.
Alle vil ha kurset igjen og vi vil prøve å få nattpersonalet og ekstravakter med.
Ansatte har vært flinke til å lære hverandre og holde oss oppdaterte.
Jeg er stolt av mine medarbeidere!

Hege Elstad, sykepleier; Eli Simonsen, hjelpepleier og Tor Aandstad, vernepleier,
Tromsø kommune, 2004:

“Man skulle tro at de som kan komme ut for vold på sin arbeidsplass, burde ta et kurs i selvforsvar. Det er det samme som å snu problemstillingen på hodet.
Kurset i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) lærer hvordan forebygge utageringer,
og hvordan dempe volden uten at personal eller de med hjelpebehov blir skadet.
Vår erfaring over tid er at dette virker best.”

Katrine Selnes, prosjektleder, forsterket skjermet enhet for aldersdemente, Økern alders- og sykehjem, Oslo, 2001:

”På et studiebesøk til Olaviken behandlingssenter utenfor Bergen, ble vi anbefalt Løvstadkurs. ”Det må dere bare ha for å starte et slikt tilbud”, var det vi fikk høre.
Personlig er jeg opptatt av den aldersdemente som person,
etiske og rettssikkerhetsmessige betraktninger i forhold til problemstillingene rundt den demente og hvilke holdninger vi bygger omsorgen på.
Jeg oppdaget at de etiske og holdningsmessige aspekter var svært godt ivaretatt i undervisningen, og jeg kunne heller ikke sette fingeren på en eneste faktafeil.
Det ble lagt for dagen en psykologisk innsikt og kommunikativ forståelse, som er helt på høyde med det som blir presentert på høyskolenivå, og gjerne en del ut over dette også, da kunnskapen er bygd på en allsidig og grundig praksis.
Selve teknikkene, både de verbale og de fysiske, rommet et betydelig element av ivaretakelse og omtanke for den utøvende part i voldelige situasjoner.
Ikke bare sikkerhet, men også god omsorg og beskyttelse av den dementes selvaktelse, var tema for kurset.

Selve kurskonseptet var pedagogisk sett godt, med alternering mellom forelesning og praktiske øvelser.
Mange av deltakerne ytret at dette var det beste kurset de hadde vært på, svært engasjerende og aktuelt.
Jeg følte at det der og da ble skapt en inspirasjon og et pågangsmot i forhold til problematikken, og det har vist seg å holde stikk etter at vi kom tilbake til avdelingen og fikk prøvd ut det vi lærte i praksis.
Viktigst av alt var at utageringen avtok i frekvens, fordi vi var blitt flinkere til å forebygge.

Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) mener jeg er svært nyttig i demensomsorgen, spesielt overfor demente med store atferdsavvik.
Jeg kan på det varmeste anbefale kurset til andre institusjoner.”

Hege Carlsson, avdelingssykepleier, Kroken sykehjem, avdeling Strimmelen, forsterket skjermet enhet , 2000:

” De tre kursene i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) med Løvstadskolen, i regi av Undervisningssykehjemprosjektet i Tromsø, har gitt ringvirkninger.
Kursdeltakerne sier seg meget fornøyd med kursets form og innhold, og bemerker spesielt at de er fornøyd med kursets mange øvelser.
Det er dannet et godt grunnlag for å videreutvikle beboernes tilbud, slik at de kan få en kvalitativt bedre hverdag i samspill med personalet.
Løvstadskolens skademeldingskjema er tatt i bruk, og interne videreformidlere av Løvstadkurs i TMV vil bli godkjent for å undervise andre ansatte ved sykehjemmet.”

Olaviken behandlingssenter for aldersdemente, 1995:

“Vi ser på TMV som en viktig del av behandlingstiltak.
Det er med på å dempe og forebygge angst, aggresjon, nederlagsfølelse, smerte og skade hos såvel personale som pasienter”

Lieke Hansen, fysioterapeut, Fylkessykehuset i Molde, psyk.avd. Hjelset, 1983:

“Håndgrepene som gikk spesielt på konfliktdemping virker meget effektive, og må også ha god innflytelse på angst, samt at de er meget skånsomme rent fysiologisk sett.”

Elny Hatten, fysioterapeut, Porsanger helsetun, 1983:

“Dette har vi alle bruk for – ofte.
Personlig har jeg hatt bruk for dette i to tilfeller de to siste kursdagene.
To forskjellige pasienter “angrep meg psykisk”. J
Jeg prøvde å stoppe opp, roe meg ned, puste rolig, spenne av og tenke positivt om det de sa. Det virket faktisk ganske bra, og vi ble enige forholdsvis raskt.”

Ingrid Stensdal, ass. overlege, Regionsykehuset i Trondheim, psyk. av. Haukåsen:

“Meget gode tips om egen kroppsbruk overfor pleieklientell (løfteteknikk) som pleiepersonale innenfor somatisk medisin kunne ha god bruk for (også alders- og sykehjem). Dette særlig fordi teknikkene – ved siden av å være effektive – også formidler varme og trygghet til eldre og pleietrengende pasienter