Fast men kjærlig hånd i boveiledertjenesten

Boveiledertjenesten i Grimstad har arrangert kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Tre dager til ende var 25 ansatte i boveiledertjenesten samlet på Dømmesmoen kursenter. Der var fokus rettet mot de minst trivelige delene av arbeidet i boveiledertjenesten, nemlig voldelig og truende adferd. I løpet av tre dager ble et stort problem gjort om til en spennende faglig utfordring, og vi hadde til og med mye moro mens det stod på!

Boveiledertjenesten i Grimstad har arrangert kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Tre dager til ende var 25 ansatte i boveiledertjenesten samlet på Dømmesmoen kursenter. Der var fokus rettet mot de minst trivelige delene av arbeidet i boveiledertjenesten, nemlig voldelig og truende adferd. I løpet av tre dager ble et stort problem gjort om til en spennende faglig utfordring, og vi hadde til og med mye moro mens det stod på!


TMV er et totalkonsept for voldsproblematikk som omfatter forståelse, forebygging, håndtering, oppfølging og behandling av vold og forulempningsadferd. Konseptet er utviklet av Erik og Linda Gun Løvstad som har arbeidet med denne problematikken i 25 år gjennom Løvstadskolen. Kontinuerlig forskning og utvikling har gjort Løvstadskolen til verdens ledende på området voldshåndtering i institusjoner. Kurset i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) er utviklet spesielt for grupper innen åpen omsorg, helsevern i institusjoner, og andre terapeutiske fagmiljøer. 

 

Gjennom en blanding av forelesninger, demonstrasjoner, rollespill og video fikk vi verdifull opplæring i hva vold er, hvorfor vi blir utsatt for vold, hva som er lov og hva som er lurt,  hvordan vi ubevisst kan bli oppfattet som truende og hvordan vi kan unngå det, samt enkle teknikker for å fremme trivsel, tillit og trygghet.

 

På individnivå lærte vi  hvordan vi som enkeltpersoner skal opptre både for å unngå å komme opp i truende situasjoner, eller takle dem. Det handler om små, enkle og nesten umerkelige ting. Eksempelvis vil det å gripe en persone i armen oppleves veldig forskjellig dersom man griper med fingrene samlet eller med tommelen skilt fra de andre fingrene. Likeledes vil det å nærme seg en aggressiv person ha en mye større sjanse for lykkes dersom man velger en tilnærming fra siden enn dersom man kommer rett forfra. Prøv selv hvordan forskjellige grep føles forskjellig og prøv også hvor nærme en person kan komme forfra og fra siden, før det blir ubehagelig nærme.

 

På systemnivå lærte vi hvordan man kan organisere opplæring og oppfølging av personal slik at man på den ene siden forebygger voldssituasjoner, og på den andre siden forebygge at personalet blir ladet fullstendig ut på grunn av vold, og blir sykemeldte eller slutter.   I Boveiledertjenesten har vi heldigvis kommet godt i gang med å lage, vedlikeholde og utvikle gode personalstrategier for å fremme  trivsel, tillit og trygghet i forhold til ansatte, ledelse og organisasjon.  Kurs i TMV er et ledd i dette arbeidet, og en kjempeinspirasjon, og det vi har lært skal følges opp i det daglige arbeidet. I september skal kursdeltakerne samles igjen til en oppfølgingsdag i regi av Løvstadskolen. Frem til det skal vi trene på det vi har lært, og arbeide videre med gode rutiner og prosedyrer.

 

Vi ba deltakerne evaluere kurset i etterkant, ved å krysse av på en seks trinns skala hvor godt forkjellige utsagn passet. 10 betydde at utsagnet passet fullstendig. Tabellen nedfor gjengir noen av resultatene fra evalueringen.

 

Tallenes tale forteller oss med all tydelighet at vi har hatt et vellykket kurs. Vi har sett at noe kan gjøres og lært en god del av det skal til for få det til. Det vonde og vanskelige er blitt til spennende utfordringer. Denne opplevelsen av at noe som over lang tid har gjort oss både engstelige og slitne, har blitt snudd i en positiv retning, og dette måtte vi bare fortelle om til alle dere andre som arbeider med å ivareta mennesker på forskjellig vis i Grimstad.

Utsagn: Antall 10ere Gj.snittsscore
Opplæringsprogrammet fra Løvstadskolen er relevant for min jobb i boveiledertjenesten 17 9,48
Jeg har fått godt utbytte av undervisningen til tema ?forståelse, forebygging og håndtering av aggresjon, trusler og vold 17 9,48
Handlingsdelen av kurset har gitt meg større trygghet i å møte aggresjon, utagering og vold 16 9,04
Jeg opplevde holdningsdelen med fokus på grunnleggende elementer for konfliktdemping og håndtering som relevant og nyttig 17 9,48
Kurset har bidratt til at jeg ser på vold og voldstrusler som en faglig utfordring og ikke bare et problem 20 9,65
Jeg anbefaler kurset til alle tiltak som har som oppgave å ivareta mennesker 21 9,83

Vennlig Hilsen

Harald Dalholt

Boveiledertjenesten
Mai 2003