Hva er lov og hva er lurt- praktiske løsninger på kap. 9

Den nye kommunale helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9 gir skjerpede krav om bruk av “lempeligst mulig middel” og tilstrekkelig kompetanse hos personalet. Dette innlegget tar kort  for seg noen av våre erfaringer med rettssikkerhet, samt praktiske løsninger på anvendelse av kap. 9 i form av Løvstadskolens spesielt utviklede metodikk, kommunikasjonsprinsipper og teknikker.

‘Hva er lov og hva er lurt’ – praktiske løsninger på anvendelse av kap. 9

Prosj.ledere: Erik Løvstad, Morten Løvstad, Løvstadskolen
Foredragsholdere: Erik Løvstad, faglig leder, Løvstadskolen
John Foss, spesialpedagog, Løvstadskolen
Linda Gun Løvstad, faglig veileder, Løvstadskolen
Prosjektets tittel: “Hva er lov og hva er lurt” – praktiske løsninger på anvendelse av kap. 9
Presentasjonsform / AV midler: PPT, video, rollespill / praktiske demonstrasjoner

 

Mål, metoder og hovedfunn/resultat:

Den nye kommunale helse- og omsorgstjenste lovens kap.9 gir skjerpede krav om bruk av “lempeligst mulig middel” og tilstrekkelig kompetanse hos personalet. Dette innlegget  tar kort for seg noen av våre erfaringer med rettssikkerhet, samt praktiske løsninger på anvendelse av kap. 9 i form av Løvstadskolens spesielt utviklede metodikk, kommunikasjonsprinsipper og teknikker.

Løvstadskolen har utviklet opplæring og hjelpemidler tilpasset den nye kap. 9, i form av opplæringsprogrammet  Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV®),  som gir praktiske løsninger på anvendelse av bl.a. kap. 9 ( og pasientrettighetsloven kap. 4A).  Her inngår “Hva er lov og hva er lurt”, som gir en innføring i rettssikkerhet og sikkerhet.
Registreringssystemet TMV-SAK™, bestående av skjema og dataprogram, gjør det enkelt å oppfylle de skjerpede kravene til at tiltak skal evalueres kontinuerlig og at rapport om gjennomføring og resultat skal utarbeides.

Våre opplæringsprogrammer og hjelpemidler er basert på 40 års erfaring med kompetansebygging, forskning og utvikling innen kommunikasjon og forebygging av vold, og er utviklet i nært samarbeid med en rekke av landets fylker, kommuner, institusjoner og skoler. Mange fagteam og enkeltpersoner, profesjonelle og pårørende, benytter daglig vår metodikk, våre kommunikasjonsprinsipper og teknikker.

Løvstadmetoden TMV er et totalkonsept for håndtering av alvorlige adferdsvansker, som omfatter forståelse, forebygging, håndtering, oppfølging og behandling av vold og forulempningsadferd. Metoden er basert på at alle opplærings- og behandlingstiltak må vurderes etter tre kriterier, og i denne rekkefølge: 1) Juridisk, 2) Etisk, 3) Faglig.
Dette er i samsvar med den nye kap. 9, og oppfyller videre både kravene til bruk av alternative tiltak, samt gjennomføring av tiltak i samsvar med tidligere § 6A-3 og 6A-4, og siden LOST kap. 4A.

TMV som metode omfatter en rekke forebyggende tiltak og alternativer til bruk av tvang, så som verbale teknikker og håndledelse, mens håndtering i form av grensesetting omfatter både verbale og non-verbale teknikker. Løvstadskolens spesielt utviklede kroppshåndteringsmetodikk gir praktiske løsninger på hvordan bruk av grensesetting kan gjennomføres med minst mulig inngripen i klientens integritet og verdighet, som et ledd i traumebevisst omsorg. Sammenfattet kan en si at “holdning er viktigere enn holding”.

Et av skolens pedagogiske prinsipper er å metodisk lede aggresjon over i positive løsninger bl.a. ved hjelp av paradoxalteknikker. Basis for dette tar utgangspunkt i  forståelsen av at vold er en måte å kommunisere på, og utvikling av alternativer til vold som et motstykke til “muskelpsykiatri”. Basert på dette har vi utviklet  systematikken  SAK Spenningskurve, som gir økt forståelse og trening i å observere, tolke og forutsi signaler og sammenhenger. Trening i dette gjør at man kan man komme tidligere inn i handlingskjeden og sette i verk tiltak før aggressiv adferd inntreffer. Med andre ord “rett tiltak til rett tid”.

Eksempler på kvalitative forbedringer etter bruk av våre metodene er både mange og gode, og gjennom de siste årene har vi også kunnet benytte registreringssystemet TMV-SAK til å måle og dokumentere  både kvalitative og kvantitative resultater. Målingene viser klart at Løvstadskolens opplæringsprogram oppnår endring gjennom kommunikasjonstrening og positive holdninger, og fører til både redusert bruk av tvang, og redusert problemadferd blant brukere.