Løvstadmetoden TMV

– alternativ til tvang/tillitsskapende tiltak og traumebevisst omsorg i praksis

Løvstadskolen holder landsomfattende opplæring i alternativ til tvang/ tillitsskapende tiltak, og traumebevisst omsorg i praksis, basert på Løvstadmetoden TMV for:
psykisk helse/rus tjenester, og alle virksomheter/tiltak som vil ha hjelp med å oppfylle forskrift kap. 23A til arbeidsmiljøloven om at det skal gis opplæring og øvelser i forebygging og håndtering av trusler og vold, som:
habiliteringstjenester/tjenester for funksjonshemmede/psykisk utviklingshemmede/autisme med bakgrunn i kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
demensomsorg med bakgrunn i bruker/pasientrettighetsloven kap. 4A og forskrift for heldøgns pleie- og omsorg
barnevernsinstitusjoner med bakgrunn i barnevernloven og rettighetsforskriften
skoler med bakgrunn i opplæringslovens kap. 9 og aktivitetsplikten
Løvstadskolen har vært den fremste utvikler av slik opplæring gjennom 40 år. Dette betyr sikkerhetsopplæring i hvordan møte psykisk og fysisk vold med alternativ til vold, og alternativ til traumatiserende tvang

Løvstadmetoden og brukers beste:                                                                    

Målgrupper:

Personale med ansvar for å gi behandling, omsorg, opplæring og hjelp til traumatiserte brukere med relasjons-/tilknytningsskader, med utviklings/funksjonsforstyrrelser og brukere som har vært utsatt for omsorgssvikt, overgrep, vold.

Disse brukere trenger:

Tydelig personale som er så trygge at de tør gå inn i, og være i, utfordrende situasjoner på en slik traumebevisst måte at det kan skape trygghet, bygge gode relasjoner, og legge grunnlag for god omsorg/ressursutvikling/læring/behandling.

Fysisk inngripen uten bevissthet/kunnskap om de psykologiske prosesser som dette kan igangsette, frarådes sterkt. Herunder; bruk av spesielle grep, holdemåter og teknikker som krenker grenser, forårsaker kvelningsfornemmelse og panikkangst.  Videre vil «blottstilling» og fiksering av ledd i ytterposisjoner, øke risiko for stor skade både fysisk og psykisk. Slik inngripen kan være både traumatiserende og retraumatiserende (ref. RVTS Vest bekymringsmelding til Helsetilsynet)

Løvstadmetoden er utviklet som en traumebevisst og universelt utformet kroppssonemodell og kroppshåndteringsmetodikk.  Modellen identifiserer seg teoretisk med forståelsesmodeller innfor traumebevisst omsorg (TBO), tilknytningsteori og programmer for kognitiv terapi.

Løvstadmetoden TMV er en funksjonell metode fundamentert i empirisk validerte tiltak.  Siktemål er tjenesteyting og omsorg med høyest mulig kvalitet og trygghet for alle. Metoden gir kursdeltakerne kompetanse og ferdigheter som gjennom kroppssonebevissthet kommuniserer alternativer til vold i møte med vold.

Personale til brukers beste:

Personale og omsorgspersoner kan bære med seg traumer og psykiske belastninger. Det gjelder behandlere og nærpersoner, så vel som ansatte i omsorgstjenestene. Det er derfor av stor betydning at disse lærer seg å gjenkjenne, regulere og kontrollere sterke følelser, slik at de ikke handler i affekt når de møter sterke følelser fra brukere. Affektreaksjoner kan bryte ned gode relasjoner en har brukt mye tid på å bygge opp.  Å sørge for at personalet får nødvendig hjelp til mestring og forebyggende støtte er avgjørende for at brukere skal oppleve et tillitsskapende utviklings- og helsefremmende  lærings- og behandlingsmiljø. Dette er også med å skape et godt omdømme for tjenesten
©psykolog Liv Kjersti Sandve/Løvstadskolen 2016/2018