Kurstilbud

Kurstilbud

Løvstadskolen tilbyr et fleksibelt kursopplegg med tilpasset opplæring skreddersydd for ulike yrkesgrupper. Vi anbefaler 2 dagers grunnkurs som innføring, og oppfølging, men der det ikke er muligheter for det, så tilbyr vi også dagskurs eller kortere introduksjonskurs i Løvstadmetoden TMV®

Grunnkurs Løvstadmetoden TMV®
Tilpasses tilfeller av alvorlige adferdsvansker, bl.a. i forhold til ny straffelov (fra 1.10.15), ny opplæringslov for skoler med aktivitetsplikten av 1.10.17, ny rettighetsforskrift for barnevernsinst., nye kommunale helse- og omsorgstjenesteloven med kap. 9 (fra 1.01.12), nye forskrifter til lov om psykisk helsevern, ny pasientrettighetslov kap.4 A (fra 1.01.2009), HMS i arbeidsmiljølovens §§ 2,3,4 og kap. 23 A i forskrift om opplæring i forebygging og håndtering av trusler og vold (fra 1.01.17).

Grunnkurset består gjerne av innføringskurs på 2 dager, evt. 1 dag. Gruppestørrelse er  vanligvis inntil 20 personer, med mye praktiske øvelser og rollespill, og personlig rettledning. Denne grunnkurspakken i TMV® er inkl. læremateriell (kursmanual mm).
Det tilbys også etter 2 dagers grunnkurs TMV®
påfølgende oppfølging for en mindre gruppe ressurspersoner fra grunnkurset, som får opplæring i, og ansvar for, videre ferdighetstrening lokalt, i voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk,  gjennom et ombudskurs TMV® på 2 dager.

Ombudskurs Løvstadmetoden TMV®
Etter grunnkurset tilbys opplæring av  TMV-ombud som ansvarlig for videre intern kommunikasjons/ ferdighetstrening, som oppfølging av grunnkurset i TMV, ihht. avtalt handlingsplan og treningsprogram. Det tilbys 2 dagers ombudskurs, evt. 1 dag, for disse, med videre halvårlige 1 dags Supervisjonskurs TMV® for TMV-ombud. Oppdatering og godkjenning som TMV-ombud skjer på årlig kvalitetssikringsdag for ombud og kursholdere/trenere. Dette kan være  felles dager for flere samarbeidene tiltak. TMV- ombudene tar seg altså av de som har gjennomgått grunnkurs TMV®
og enklere introduksjon av nye/vikarer, mens de som skal forestå nyopplæring med grunnkurs TMV®
får mer omfattende videreutdanning som TMV-trenere/kursholdere.

Trener/kursholder/veilederutdanning Løvstadmetoden TMV®
TMV-trenere/kursholdere kan  forestå grunnopplæring i TMV®
av  kollegaer, ved hjelp av Løvstadskolens opplæringsprogram og læremateriell, ihht. omforente vilkår og kvalitetskrav. Flere kommuner/institusjoner/bedrifter kan samarbeide om dette kompetanseutviklingsprogrammet.

Forutsetning for deltakelse er gjennomgått 2 dager grunnkurs i TMV og 2 dager ombudskurs TMV,  personlig egnethet, samt at arbeidsgiver har gjennomført minst ett grunnkurs TMV på den arbeidsplassen der en skal virke som TMV-trener/kursholder (basisgruppe).

Gruppestørrelse for trenerutdanning TMV®
er vanligvis inntil 6 personer, og består av 5 moduler på 5 dager etter grunnkurs og ombudskurs , med arbeidsoppgaver, gruppesamlinger og egentrening, og gjennomføres med TMV-instruktører fra Løvstadskolen.

For skoler tilbys 2- 1 dags grunnkurs i Pedagogisk/Terapeutisk Mestring av Vold (TMV® skole),
ombudskurs 2-1 dag TMV skole og kursholderkurs TMV skole 3 dager

Håper dette gir svar på noen spørsmål om våre kurs, og at det kan legge grunnlag for en dialog om et videre samarbeid om trygghetsskapende tiltak også hos dere.

Copyright © 2022 Løvstad Skole as/Løvstadskolen