Kursvurderinger/erfaringer

Meløy kommune, helse omsorg, Miljøtjenesten, Psykisk helse- og rustjeneste, fagleder Heidi Merete Mikalsen, etter digitalt teorikurs og praksiskurs lokalt, vår 2022:

Takk for flotte dager med kurs!
Tilbakemeldingen fra deltakerne på kurset er veldig positive. De syns dere var dyktige og formidlet kunnskapen på en god måte. De opplever kurset som nyttig og lærerikt, selv om mange heldigvis ikke har opplevd å være i situasjoner hvor de har hatt behov for disse teknikkene. Behovet for å øve regelmessig ser vi er viktig, og vil legge opp til ukentlige rutiner for å øve 5-10 min.
Etter gjennomgangen av kontorlokalene våre har jeg tatt med meg mange miljøpsykologiske og trygghetsskapende innspill fra dere, som vil øke sikkerheten for både personale og brukere.

Tana kommune, helse omsorg, virksomhetsleder kompetanseavdelingen, Jakob Lanto, etter digitalt teorikurs, praksiskurs og ombudskurs lokalt, høst 2021:

Takk for flott kurs og fin gjennomføring!
Vi er veldig fornøyd med kurset og tilbudet fra dere
Ser av evalueringsskjemaer at folk er fornøyde! :

Kursdeltakere:

Veldig godt gjennomført av kursholderne, Joel og Erik

Har en del praksiserfaring og kursing, men det jeg har lært tidligere er ikke like omsorgsfullt. Løvstadmetoden passer bedre i min nåværende jobb.

Takk for meget bra kurs!

Glad det er samme teknikk som brukes i forskjellige situasjoner

Bare 10’ere!

TMV-ombudene:

Veldig nyttig kurs. Jeg reflekterte hele tiden hvor relevant kursinnholdet var i arbeidssituasjonen. Fått svar på mange spørsmål.

Mye faglig utbytte for jobb med demente.
Lærte mye om hvor lett det er å komme ut av truende situasjoner, og hvor viktig det er å respektere kroppssoner.

Veldig godt gjennomført, veldig godt utbytte.

Ser verdien av teorien og praksis i sammenheng, utbytte både på jobb og fritid

Aha-opplevelser med nyttige verktøy i møte med  vanskelige tvangshandlinger

Så absolutt nytteverdi, ble obs på holdninger, og hvordan møte brukere i psykisk helse  og rus både med kroppsholdninger og samtaler

God kombinasjon av teori og praksis. Læringsrikt med videoer og eksempler fra tidligere erfaringer

Iveland omsorgssenter og hjemmesykepleie, høst 2021:

Flott med alle praktiske, konkrete eksempler. Dette kurset handler om verdighet for alle involverte parter.

Kjempenyttig! Helt ny informasjon for meg. Veldig gode teknikker!

Mange gode praktiske , konkrete eksempler! Dette kurset handler om VERDIGHET for alle parter, både ansatte og brukere. Dette kommer veldig godt fram i undervisningen.

Fjell ungdomsskule, Øygarden kommune, sommer 2021:

Takk for grundig og nyttig kursøkt. Personalet her har kun gitt gode tilbakemeldinger

Takk for veldig konkret teorikursdag før ferien- gleder oss til praksisdelen før skolestart!

Skogsvåg skule, Knappskog skule, Kolltveit skule, PPT Øygarden kommune, vår 2021:

Dette skulle vi hatt for lenge siden!
Har allerede hatt mye bruk for teknikker som fungerer bedre

Rogaland fylkeskommune, tilrettelagt opplæring i videregående skoler, kurser i Stavanger og Haugesund, høst 2020:

Kurset var knallbra
Veldig bra kurs med både teori og praksis
Godt med oppdatering av teknikker vi bruker på arbeidsplassen
Et kurs som har fokus på forebygging og gir oss trygghet på ta vare på oss selv uten bruk av makt

Rakkestad kommune, seksjonsleder Ann-Helen Herland Lund,
Bo og Aktivitetstjenesten, høst 2020:

Takk for 2 fine kursdager! Både ledere og ansatte er veldig fornøyd!

Tinn kommune, avlastningen for barn og unge, avdelingsleder Catrine A Hines, 2020:

Jeg ser absolutt nytten og behov for mer av dette!

Tvedestrand kommune, oppfølgingsenheten, avdelingsleder psykisk helse og rusavhengighet, Grete Løvdal Mo, 2020:

Vi takker for kurs- og veiledningsdagene for og med oss
Veldig bra å få rask hjelp av Løvstadskolen, i forhold til akutt situasjon i tjenesten hos oss i Tvedestrand

Kurset ble positivt mottatt av ansatte, selv om de fleste har deltatt på TMV kurs internt tidligere
De ansatte opplevde at deres situasjon og utfordring ble belyst, og de fikk tid til å drøfte dette i lys av TMV metodikk med kurslederne

Tempoet i undervisningen var bra og passet for oss. Fin veksling mellom teori, trening og praktiske eksempler
Det ble også godt mottatt at kurslederne hadde mange praktiske eksempler å vise til
Det ble god tid til å trene på grunnleggende ferdigheter, håndledelse, vendinger og holding

Som kursarrangør vil jeg fremheve at kursholdernes betoning av å komme tidlig inn med alternativer til nedlegging osv var veldig nyttig, og opplevde at nye tanker kom frem i personalet
Mindre katastrofetenkning rundt fremtidige utfordringer, økt tro på at ved å bruke egen kompetanse, kjennskap til bruker sammen med det nye de lærte på kurset, vil gjøre dem i stand til å mestre flere utfordringer

Dette var således en nødvendig og god investering med kurs og veiledning i særlig ressurskrevende enkeltsak med Løvstadmetoden TMV ved TMV-instruktør Joel Lindason Løvstad og TMV-veileder John Foss fra Bergen

Formålet med denne kurs/veiledningspakken:
å sørge for at tiltak både er lov og lurt, som kan bidra til redusert sykefravær over tid, minske overforbruk av personalressurser og gi et godt omdømme utad i lokalmiljøet fordi det registreres bruker- og publikums vennlige tiltak med alternativer til tvang og makt og ellers lempeligst mulig middel når tvang kommer til aktualitet som ledd i omsorg

Takk igjen!

Voss kommune, avdeling psykisk helse og rusarbeid, omsorgsbustader og ambulerande team, avdelingsleiar Oddny Bøe, 2019:

Takk for eit flott kurs, har fått veldig gode tilbakemeldingar frå fleire deltakarar!

Skedsmo kommune,  Tiltak enslige mindreårige flyktninger, fagkonsulent Karin Beate Pettersen, 2019:

Jeg var med da Ungdomspsykiatrisk klinikk i Lørenskog startet opp på 90-tallet, og der var dere inne med kursing. Det jeg lærte da har jeg tatt med meg i videre jobber og livet for øvrig!

Modellen bidrar til helhet i arbeidet med mennesker. Den vektlegger brukermedvirkning og  en respektfull holdning til dem vi skal hjelpe, også i utfordrende situasjoner som krever fysisk håndtering. Dette er en modell som ber oss jobbe i forkant, ha fokus på relasjon, gir trygghet i miljøet og forebygger fysisk utagering. Jeg har jobbet med barn, ungdom og voksne i ulike sammenhenger over mange år. Kunnskapen fra Løvstadkurset har vært nyttig hele veien.

De siste åtte årene har jeg arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Vi har hatt fokus på traumebasert omsorg og de fleste har fulgt et undervisningsopplegg i regi av RVTS. I samme periode ønsket vi å jobbe med egen praksis og lære mer om hvordan mestre konfliktfylte eller truende situasjoner. Høsten 2019 var vi rundt 40 stykker som gikk på to-dagers kurs i Løvstadmodellen. Tilbakemeldinger fra ansatte etter kurset:
Jeg er fornøyd med det vi lærte, det henger sammen med det vi har lært om traumebasert omsorg. Jeg lærte mye som jeg ikke har tenkt på før. Et eksempel er at mye utagering skjer i forbindelse med grensesetting – bra bevisstgjøring at vi voksne kan handle på en annen måte. Det var veldig nyttig å lære pusteteknikker, jeg har brukt det etter kurset og det virker. Pust er en viktig del av selvregulering. Når ungdom har det tungt, hjelper pust/ avspenning for å  klare å være tilstede for ungdommen. Jeg fikk konkrete verktøy, deilig å ha. Det var fint å gjøre, ikke bare høre.
Løvstad komplementerer det vi har lært om TBO.

Lilleby skole, Trondheim, rektor Ragnhild Skjevik, 2019:

«Enkelte av de ansatte mente det var det beste kurset de hadde hatt på 25 år og mange føler seg tryggere i rollen når de nå møter elever som har hatt en vanskelig sommer.»

PPT i Tana kommune, virksomhetsleder kompetanseavdelingen, Jakob Lanto, 2019:

“Dette er helt på linje med vår forståelse, holdninger og forslag til konkrete tiltak for å unngå krenkelser av barna”

Vi takker for et svært nyttig og informativt kurs. Temaet dere underviser i er svært krevende da det handler om problemstillinger som stiller store krav til refleksjon over egen praksis, samt bevissthet på holdninger som må ligge under enhver jobbing med grenseutfordrende atferd. De praktiske øvelsene er helt avgjørende for at tjenesteutøvere skal kunne bli sikker i sine grensesettingstiltak slik at krenkelser unngås. Jeg har tidligere deltatt på kurs fra Løvstadskolen, faktisk så langt tilbake som midten av nittitallet. Det jeg lærte da har jeg hatt med meg og hatt stor nytte av i profesjonell og privat sammenheng. Flott å se at tilbudet fortsatt eksisterer og hele tiden utvikles slik at det er i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk!

Demensomsorgen i Kautokeino kommune, 2019:

“Denne metodens holdninger, prinsipper og teknikker passer veldig godt i forhold til personsentrert omsorg

Bedriftshelsetjenesten HEMIS, Alta, 2019:

“Her falt hele utdanningen min i Nevrolingvistisk programmering NLP konkret på plass, alle knaggene stemte”

Oasen skole, Kristiansand, 2019,

rektor Mari Kolltveit:

“Tusen takk for en veldig god kursdag!”

Vennesla kommune, psykisk helse/rus, 2018,
avdelingsleder Heidi Bakke:

“Takk for en flott uke med masse kunnskap”

Bakklandet mngh. omsorgssenter, Trondheim,2018,
styrer Kristin Svendsen:

«På vegne av oss alle vil jeg bare få takke for en utrolig lærerik fagdag dere arrangerte om terapeutisk mestring av vold. Temaet passet godt inn i vårt prosjekt om å gi bedre tjenester til personer med demens.  Spesielt har det vært viktig å gi ansatte en ballast både teoretisk og praktisk, til å håndtere en økende pasientgruppe med utfordrende atferd.»

Askim kommune, barnevernstjenesten, 2018,
barnevernleder Linda Kristin Lorentsen:

“Medarbeiderne satte veldig pris på kurset!”

Songdalen kommune, 2018,
kommunalsjef oppvekst, Kristin Eidet Robstad:

«Takk for god og konstruktiv tilbakemelding – vi er veldig takknemlige for alle råd vi får!

De ansatte som deltok på kurset var veldig fornøyde med dagen – flere av dem sa at dette skulle de ha lært for lenge siden!

Jeg er også glad for at de ansatte på basen fikk gode råd og veiledning, og de opplevde at dere hadde god forståelse for situasjonen.

Jeg har anbefalt Løvstadskolen til andre, som kan ha behov  for deres kompetanse.

Takk for godt og proft opplegg fra dere – vi er, som du skjønner, godt fornøyde!»

Alstahaug kommune, avdelingsleder funksjonshemmede, Siw-Nina Martinus, 2018:

Tusen takk for supert TMV kurs. Det hagler inn med positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Godt å vite at de får kunnskap til å skape trygghet i seg selv og i sin arbeidshverdag både for personell og brukere/pasienter

Lyngdal kommune, psykisk helse/rus, habiliteringstjeneste, hjemmebaserte tjenester, bo- og servicesenter, 2018:

Etter noen og tjue års arbeid med mennesker i aktiv rus og deretter deltatt på dette kurset, så har jeg erfaring med ‘alle’ typer situasjoner. De situasjonene som har blitt løst best (for bruker og ansatte) har “tilfeldigvis” fulgt de prinsippene som Løvstadskolen står for. Dette virker i praksis
(sosionom, ROP-terapeut)

Løsningsfokusert arbeid, empatisk kommunikasjon og traumebevisst omsorg ser jeg er nyttige verktøy, kombinert med denne metoden for håndtering
(psyk sykepleier, fagkoordinator bo- og servicesenter)

Hadde dette kurset vært når jeg var student kunne flere situasjoner vært avverget
(sykepleier hjemmebasert omsorg)

Etter gjennomgang av kroppssoner og det å jobbe på grønn sone, så kunne de to siste episodene som var ugreie, vært unngått
Og jeg skjønner plutselig hva jeg var vitne til i 2005 på et rehab.senter, med et ungt trafikkskadeoffer, med frontallapp-skade og ingen impulskontroll
(sykepleier hjemmebasert omsorg)

Har nok ubevisst brukt noen av teknikkene både i kommunikasjon og løsningskommunikasjon i ‘fastlåste’ konflikter/voldsepisoder. Har imidlertid vært svært nyttig med praktisk ferdighetstrening i kroppsvending, plassering, kroppssoner. Også teoretisk påfyll av forståelse av vold og bakenforliggende årsaker er nyttig (vernepleier, koordinator habiliteringstjeneste)

Lettere å forstå sammenhenger.
Bekreftet det som har virket, og hvorfor
Nye tips til å forhindre vold
Bedre forståelse for hvorfor vold skjer
(leder habiliteringstjeneste)

Har hatt deler av dette kurset rettet mot barnevernsinstitusjoner, og det gjorde at da jeg begynte i denne jobben var jeg mye tryggere enn mange andre
Kurset jeg tok for 10 år siden sitter enda godt festet og gjør hverdagen mye tryggere fordi en kan forberede seg på hva som kommer, og kan forebygge det
(sykepleier med videreutdanning i avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten, fagkoordinator team rus og somatikk)

Etter ombudskurs TMV:

Dette er med på å skape bevissthet rundt ulike tilnærmingsmåter i det daglige, der små endringer kan gjøre store forskjeller. Vi fikk gå enda dypere inn i det vi gjennomgikk på innføringskurset pluss mye praktiske øvelser. De praktiske øvelsene , det å utføre dem, og kjenne de på kroppen, har utrolig mye å bety for forståelsen av teorien i kurset, og viktigheten for bruker/personalet
Utrolig bra opplegg som bør implementeres til  alle ledd i alle omsorgsenheter
Burde være en del av skoleopplæringen
(sykepleier hjemmebasert omsorg og TMV-ombud)

Måten å snakke på/formulere seg på har endret seg med dette kurset
Lettere å stille spørsmål i mindre gruppe.
Veldig lærerike og interessante dager
Får meg til å tenke over hva jeg må endre med meg selv for å bli bedre
Ved å gjennomgå kurset kjenner jeg mer på hvordan brukerne føler det å bli holdt på forskjellige måter
(sykepleier hjemmebasert omsorg og TMV-ombud)

Veldig bra og relevant. Ble mer trygg på verktøyet
Viktig og svært relevant for arbeidet mitt. Vi trenger å styrke kompetansen på dette temaet.  Jeg ser at denne kunnskapen kan trygge helsepersonell i det de frykter mest, nemlig hva gjør jeg hvis jeg faktisk opplever å bli angrepet og hva kan jeg gjøre for å forhindre vold. Å kartlegge-planlegge- skape felles enighet om håndtering har jeg gode erfaringer for at virker
På Lyngdal og servicesenter ønsker vi å implementere TMV hos oss med øving og trening på TMV. I forbindelse med det ser vi at brosjyrene for førstehjelpskurs i sikkerhet og kommunikasjon vil være gode hjelpemidler
(Fagkoordinator og TMV-ombud)

Kan brukes på arbeidsplassen og er relevant
Mer bevisst på hva jeg skal si, og at plassering har mye å si. Mer trening og at alle på arbeidsplassen bruker det i praksis kan være med å gjøre en stor forskjell
(helsefagarbeider habiliteringstjenesten og TMV-ombud)

Kan relatere teknikker og teori til egen arbeidsplass
Gir videregående ferdigheter og dypere innblikk i TMV som behandlingsmetode. Lærte nye ferdigheter med bedre trening
Anbefales for ansatte som arbeider med mennesker i helse- og omsorgstjenester.
Oversiktlig, dyktige kursholdere som bruker praktiske eksempler, humor og egen erfaring i forelesninger
Kommer til å være mer oppmerksom på kroppssoner, hvordan kommunisere i situasjoner som oppleves truende, og kunne nyttiggjøre meg teknikker for å unngå bruk av tvang, og ikke bli utsatt for vold
(vernepleier, koordinator habiliteringstjeneste og TMV-ombud)

Lærte viktige teknikker for å forebygge, og veilede ansatte. Fikk som leder eierskap og kjennskap til dette. Lærte mer i dybden hvordan jeg kan forebygge og stoppe utagering uten å skade. Meget nødvendig kunnskap. Vet nå mer om egne holdninger som fremmer forebygging av vold, samt kjennskap til hva jeg ikke bør gjøre/slutte å gjøre. For eksempel vet jeg nå betydning av bruk av navn og hvordan jeg går riktig inn i en situasjon
(leder habiliteringstjeneste og TMV-ombud)

Veldig bra, legger et godt grunnlag, ved å delta på disse kursene vil en kunne gå inn i situasjoner mye tryggere på seg selv enn det en kunne gjort tidligere.
Alt vi har lært må selvfølgelig øves masse på. Fordelene her er at øvelsene er enkle og det tar kort tid å øve på.
Kursene viser at det skal lite til for å snu noe som kanskje er veldig stort på en arbeidsplass
(sykepleier med videreutdanning i avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten, fagkoordinator team rus og somatikk og TMV-ombud)

Veldig bra gjennomført med fokus på menneskeverd/ivaretakelse
Veldig god trinn for trinn gjennomgang av viktige prinsipper og holdninger overfor brukere/pasienter
Kroppssonemodellen beskriver/viser på en god måte hvordan jeg reduserer muligheten for at bruker skal bli negativt påvirket av mine bevegelser
(sosionom, ROP-terapeut og TMV-ombud)

Grinitun sykehjem med skjermet enhet, Spydeberg kommune, 2018:

Avdelingsleder Ester Liborg:

Takk for god undervisning, alle var svært fornøyde!

Bo- og dagtilbud til voksne utviklingshemmede, Eidsberg kommune 2018:
Virksomhetsleder Gro Elisabeth Walberg:

Takk for en lærerik og inspirerende dag!

Takk for «redskapene» som fulgte med- de skal bli brukt

Edwin Ruuds Omsorgssenter,  Eidsberg kommune, 2016/2018:
Avdelingsleder Omsorgsboligene, Marinette Henriksson:

Det var meget lærerike dager, og jeg har bare fått positive tilbakemeldinger
Noen har også sagt at de kjenner seg tryggere i situasjoner med våre beboere etter kurset, mens andre trenger mer trening. Vi har også tatt tak i forslag til miljøpsykologiske tiltak i beboerleilighet

Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommune, 2018:
Avdelingsleder boligtjeneste, Lasse Bakke:

Takk for et flott og engasjerende kurs!

Alta bo- og dagsenter (psykiatri), 2018:
Kursdeltakere:

Beste kurset vært på!
Veldig mye bedre enn annet kurs med samme tema
Lei for at ikke fikk være med sist- fornøyd nå som jeg har det samme som de andre

Marit Kronen, koordinator, Bleiker videregående skole, Tilrettelagt opplæring, Asker, 2018:

Tusen takk for et flott introduksjonskurs i Løvstadmetoden, Pedagogisk/Terapeutisk mestring av vold. Det at hele personalgruppa på avdeling for tilrettelagt opplæring på Bleiker vgs. fikk en smakebit på metoder og tenkning, gjør at vi har fått en god og felles forståelse av Løvstadmetoden. Vi ser fram til flere kurs, hvor både metoden og ulike teknikker blir enda mer spisset i forhold til behovet vi har på vår skole.

Hjalmar Johansen videregående skole, Skien, 2017:

Avdelingsleder for opplæring i mindre grupper, Laila Askheim Hjørnevik:

Det er kun fornøyde kursdeltakere!
Allerede i dag har vi fått testet nyervervet kunnskap
Kunnskap med overføringsverdi!
Enda en gang takk for svært nyttig kurs!

Meløy kommune, helse og omsorg, funksjonshemmede og psykisk helsetjeneste, 2017 (etter innføringskurs og ombudskurs):

Kjempebra kurs. Lærte veldig masse som jeg vil ha god nytte av i jobbsammenheng, men også ellers. Selv om man blir litt nervøs og det kjennes litt ubehagelig, så er det veldig bra at dere får oss til å vise hva vi har lært- slik at vi kan få veiledning  og reflektere over hva vi kan forbedre. Alt i alt et veldig lærerikt og spennende kurs
Supert kurs jeg er glad for å fått være med på. Veldig lærerikt og gode kursholdere. Litt skummelt å måtte framføre for andre, men satt igjen med en god følelse etterpå
Bare 10’ere! Flott kurs som har utvidet min horisont til å møte uforutsette hendelser på en god og trygg måte. Gleder meg til lære mine gode kollegaer og andre om TMV!

Mandal kommune, avdeling psykisk helse og rus, 2017:

Avdelingsleder Ingunn Kragstadmoen: Hjertelig takk for noen flotte kursdager. Har fått masse flotte tilbakemeldinger og både bilder og film. Vi er veldig fornøyd, terningkast 6 !

Lindesnes kommune, hjemmetjenesten og bo/avlastning, 2017 (innføringskurs og ombudskurs):

Utrolig nyttig kurs, enkelt å gjennomføre øvelsene da det ble tydelig beskrevet hva en skulle fokusere på. Gjorde en veldig kroppsbevisst
Veldig interessant og fengende høre på/se på, behagelige personer
Meget nyttig og lærerikt. Bare positivt. Stor takk til dere
Fint med mye eksempler fra praksishverdag. Godt samspill kursholdere-god formidling!
Det at dere knytter teori og praksis i hverandre gjør det mer lærerikt og interessant, ikke bare teoretisk
Imponerende å se dere så samstemt og at dere har jobba som kolleger i alle år. Veldig flott med øvelsene vi fikk veiledning på
Opplæringen kan brukes i alle situasjoner i livet
Dyktige ‘jordnære’ instruktører med behagelige stemmer å lytte til- inspirerende og betryggende kurs, nyttig for meg som fagperson og medmenneske
Dette kurset var svært nyttig i jobb sammenheng, da vi daglig er i kontakt med mennesker som er uforutsigbare og kan bli truende- personlig så føler jeg mer trygghet og vil bli enda mer bevisst på hvordan jeg påvirker andre mennesker på godt og vondt. Dette er kjempespennende. Tusen takk!
Utrolig bra kurs, dette har vi stor bruk for i min jobb. Kurslederne var veldig trygge i sine roller, gode statister og rollemodeller. Dette er et kurs hvor vi har lært hvordan vi kan trene på TMV metoden- jeg er bare superfornøyd med et utrolig bra og inspirerende kurs- her er det bare å trene i vei!
Det var faglig tyngde, fokus på egne holdninger og mulighet for endring. Kursholderne var trygge og inspirerende. De brukte egne eksempler som gjorde det interessant og lett å lære. Innholdet i kurset var meget relevant for vår arbeidssituasjon og brukere. Jeg er meget fornøyd med dette kurset og anbefaler det på det sterkeste

Økernhjemmet, Oslo, 2017:

Har fått masse påfyll som jeg trenger som TMV-ombud på Økernhjemmet og dagsenteret. Jeg har blitt tryggere på meg selv pluss at jeg har lært mye nytt
Jeg har fått grundigere innføring i TMV som jeg kan videreformidle til min arbeidsplass. Føler meg bedre utrustet til å jobbe videre med dette som TMV-ombud. Har blitt tryggere på meg selv

Stovnerskogen sykehjem, forsterket skjermet avd., Oslo kommune, Sykehjemsetaten, 2017 (innføringskurs og ombudskurs):

Veldig bra kurs, lærerikt. Kan anbefales videre. Er spesielt fornøyd med undervisning i forhold til holdninger, forebyggende arbeid, komfortsone osv. Glad for å lære å komme ut av truende situasjoner
For demensavd. er det bra å sette seg i pasientens realitets- og kommunikasjonsnivå, og vise hensyn til dette. Kjenne bakgrunn til pas. er en stor fordel, kan brukes også i akutte situasjoner
Kurset har gitt meg kunnskaper på hvordan jeg kan ta bedre vare på min egen trygghet/sikkerhet, samtidig som jeg kan gi trygghet til andre kolleger og pasienter
Kurset har vært veldig relevant i forhold til pasientgruppen vår, og har lært mange nye løsningsstrategier som vil bedre tjenesten og kvaliteten i avdelingen. Avdelingen har fått økt kompetanse som vil komme ansatte og beboere til nytte
Fint at dere har fokus på videre arbeid etter avsluttende kurs, fordi det er da vi virkelig får øvd/prøvd oss
Veldig, veldig bra og nyttig kurs!
Jeg fikk en sterk følelse av at jeg kan bruke en del teknikker som jeg har lært på dette kurset, og dette er av stor betydning for oss som jobber på forsterket demens avd. Jeg gleder meg til å gi videre den kunnskap jeg fikk fra dette kurset til ekstravakter hos oss
Jeg har fått mye relevant og nødvendig informasjon om pasienter med psykiske lidelser. Takker så mye til kursledere Erik og Linda for det fantastiske og lærerike kurset
Kurset har vært lærerikt med mange gode huskeregler som kan bidra til å jobbe enda bedre med aktive pasienter

Fagleder Randi Funderud, avlastningsbolig for barn med autisme, Tinn kommune, Rjukan, 2016:

Vi hadde to flotte dager sammen med deg som alle var veldig fornøyd med. Vi har  hatt rikelig anledning til å prøve dette ut, så her går det om hverandre med trening og praksis!

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved Vadsø ungdomssenter,  Bufetat Region Nord, høst 2015:

Svært relevant og praksisnært, utviklende teori i bunnen, gode reelle praktiske ferdigheter, måten og bevisstheten i det daglige kommunikasjonsarbeidet med ungdommene er i konstant bruk !

Meget stort utbytte, første gang i 1998. Det teoretiske og praktiske er godt flettet sammen til en enhet. Mye å lære på alle plan, spesielt det å bevisstgjøres på egen måte å samarbeide/forholde seg til ungdommene og personalet
Veldig viktig med oppfriskingskurs, jeg var på det første i 1998, og dette er viktig å holde ved like. Jeg har gode erfaringer og ser stor nytte verdi av å være bevisst hvordan du håndterer aktuelle situasjoner
Stor nytteverdi for egen og andres sikkerhet og rettssikkerhet
Gode praktiske eksempel i møte med andre mennesker i en sårbar situasjon
God innføring i kommunikasjon og ettersamtale/arbeid med de involverte
Sikrer personal og ungdom og gir en god mestringsfølelse/tro på egne ferdigheter i møte med vold.  Har benyttet metoden både i kommunikasjon og håndtering (holding) med gode resultater
Svært stort utbytte etter disse dagene, og den opplæringen jeg har fått i dette fra mine kollegaer. Føler meg bedre rustet for situasjoner jeg før så på som “farlige”, og bedre rustet for å hindre eskalering til slike situasjoner. God opplæring, gode beskrivelser, god tid til å prøve selv, mye støtte og gode demonstrasjoner
Bruker mye de forebyggende teknikker, med bevissthet om mine egne holdninger, da er mye gjort. Har også følt meg tryggere i nedleggingssituasjoner, særlig når jeg vet at alle tenker likt
Har hatt stor nytte av dette over flere år. Har lært mye om posisjonering og hvordan snakke med ungdommen. Flere episoder der jeg har klart å roe potensielle utageringssituasjoner ved å snakke til ungdommen med ‘servitørprinsippet’
Har hatt stor nytteverdi, har brukt TMV i mange situasjoner over flere år, eks.:
har blitt mer bevisst hvordan jeg snakker og hvordan jeg plasserer meg i forhold til ungdommene.  Har brukt TMV også i utageringssituasjoner, eks.: har flyttet utagerende gutt greit ut fra kontoret alene
Dette er første gang jeg lærer om TMV-metoden. Føler jeg har hatt stort utbytte av kurset, og jeg har fått flere verktøy jeg kan bruke i den daglige kontakten med ungdommene, spesielt godt likte jeg spenningskurven og kroppssonemodellen;
det var veldig flott å få prøve ut teknikkene selv og kjenne hvordan det oppleves for ungdommen å bli holdt. Mange a-ha opplevelser, spesielt det med kroppssoner og hvor effektiv kroppsvending er

Liv-Kjersti Sandve, psykolog (Nærlandheimen, Rogaland psyk. sjukehus, barnevernstjenesten i Sandnes kommune) 2015:

Undertegnede er psykolog og har for en del år i tilbake, i jobbsammenheng på institusjon, deltatt på TMV- kurs med Erik og Linda Løvstad. Den gangen skrev jeg følgende tilbakemelding til Løvstadskolen og til min arbeidsgiver;

«..Rammene omkring dette kurset er en kombinasjon av holdningsskapende teori og presentasjon av teknikker/praktiske øvelser.
Viktige stikkord i den forbindelse er nærkontakt, dempe angst, berolige og skape trygghet – trivsel. Kurset var holdningsskapende og burde bli gitt som obligatorisk kurs ved alle avdelinger, bl.a. for å bidra til å skape en felles faglig plattform å bygge på, og lik positiv holdning til miljøarbeid.
Jeg er overbevist om at alle profesjoner har mye å lære av Løvstad.

Kurset vil dessuten også kunne ha funksjon som forebyggende tiltak i forhold til konflikter på personal-siden. Den psykologiske effekten av at kursdeltakerne under de praktiske øvelsene må samhandle fysisk og verbalt kan ha en viktig og langt videre funksjon enn alene konfliktdemping i forhold til beboerne. Rollespill – som bl.a. innebærer at personalet vekselvis må agere urolig beboer/ivaretakende personell – har mange betydningsfulle funksjoner innebygd i seg. Det gir trening i- og utvikling av god kommunikasjon og samarbeid mellom personalet, samt bedre innsikt i klientenes livssituasjon…

Senere har jeg i ulike jobber og ved en rekke anledninger veiledet ansatte og anvendt elementer fra Løvstadmetoden i mitt arbeid som psykolog. Jeg har også, for noen år tilbake, blitt invitert med, og fått muligheten til å delta som medansvarlig kursholder, sammen med Løvstad.

Linda, Erik og jeg har opprettholdt kontakten gjennom mange år, ut fra felles faglige interesser/ faglig forankring.
Jeg gir Løvstadskolen min anbefaling til de det måtte angå.

Sandnes, den 16.06.2015
Mvh
Liv Kjersti Sandve
psykolog

Miljøterapeuter hjemmebasert psykiatrisk tjeneste, psykisk helse, rustjenesten, sosialfaglige tjenester i Bærum kommune vår 2015:

Fantastisk kurs- som burde vært flere dager, håper på oppfølgingsdag

Har gått kurset før, men lærte mye nytt også denne gangen.
Har stor nytte av det i mitt daglige virke- det virker !

Dette burde alle som jobber med mennesker i Bærum kommune få-
det er lett å se overføringsverdien av metoden til andre arenaer for menneskebehandling

Fagutviklingssykepleier Vibeke Maya Austria, Lindeberg omsorgssenter,
Oslo kommune, vår 2015:

Jeg erfarer at disse holdningene i denne metoden- og flere av teknikkene, kan brukes langt ut over potensielt utagerende pasienter på våre avdelinger for psykiatri, forsterket skjermet og skjermet for demente. Jeg ønsker en felles forståelse om hvordan vi kan behandle alle våre beboere på alle avdelinger med en respektfull holdning i praksis. Evne til å møte beboeren med trygghet og kompetanse er forebyggende, og bidrar til god samhandling mellom beboer og personale. For personer med demenssykdom/kognitiv svikt, er tydelighet og respekt i personalets tilnærming avgjørende for tillitsskapende tiltak. Mange av våre beboere har vanskeligheter med å tolke hva som blir sagt, derfor blir et imøtekommende og samhandlende nonverbalt språk som her desto viktigere

Fagutviklingssykepleiere og miljøterapeuter på Årosveien omsorgssenter, skjermet og forsterket skjermet for demente, Skedsmo kommune, vår 2015:

Alt var relevant !
Tusen takk for et veldig fint kurs! Vi er kjempefornøyde!
Det er helt tydelig at du har truffet veldig bra med den undervisningen du hadde og du har skapt mye motivasjon og stor tro på at vi kan finne gode løsninger her hos oss, i forhold til å forebygge og forhindre skader
Noen av oss har vært på andre kurs med samme tema, men det passet ikke til våre pasienter-  men det gjorde dette !
Vi har brukt øvelsene og prinsippene mye i praksis, og det har gitt mange av de ansatte trygghet.  Mange som opplevde å være redde tidligere, har en tryggere og mer avslappet holdning i forhold til denne problematikken nå
Kursholder var veldig flink til å lære oss
Jeg har fått en økt kunnskap og en annen bevissthet i forhold til verbal og non-verbal kommunikasjon med pasienten
Relevant teori og praktiske øvelser rettet mot denne brukergruppen. Fint oppsett; teori med forklaring etterfulgt av praktisk undervisning av hver enkelt øvelse, gjør det lettere å lære grunnleggende teknikker. Underviser mestrer ypperlig å holde fokus hos elevene kontinuerlig ved å dra inn erfaringer og humor i undervisningen
Svært interessant og lærerikt kurs ! En instruktør med stort engasjement, noe som smitter over på oss. Kom med gode eksempler på situasjoner, og med en god porsjon humor. Jeg har lært utrolig mye, og ser fram til å trene mer på det jeg har lært, samt praktisere det i min arbeidshverdag. Selv om det skal en del trening til, har dette kurset gitt meg motivasjon og troen på at vi kan finne løsninger og forhindre og forebygge skader på både personalet og pasienter
Vi praktiserer dette mye, spesielt ved en pasient bruker vi avspenning og avledning, han avledes og håndledes med rullatoren til sittende- det fungerer veldig godt
Veldig viktig med oppfølgingsdag, motiverer for mer trening og ennå bedre praksis
Jeg var veldig glad for oppfølgingskursdagen- den ga mye ny motivasjon til oss alle !
Viktig for oss å fokusere på det vi har fått til- og igjen tusen takk for veldig god oppfølging også etter kurs !

Miljøterapeuter og miljøarbeidere på Økernhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten vår 2015:

Veldig bra kurs ! Bare 10’ere !
Takk for et innholdsrikt og bra tre dagers kurs i TMV. Jeg har lært enormt mye på kort tid-
bare 10′ ere !
Jeg har lært hvordan jeg forholder meg til rullestolpasienter, noe jeg ikke klarte før
Bare 10’ere !
Bare 10’ere !
Dette kurset har gitt meg en opplevelse av trygghet på arbeidsplassen, og hvordan jeg kan forebygge og håndtere trusler, aggresjon, utagerende atferd fra beboere
Jeg opplevde kurset som relevant og nyttig med godt utbytte i møte med demenssykdommer

Miljøterapeuter boliger psykisk helse i Bærum kommune høst 2014:

Veldig nyttig kurs, og veldig godt gjennomført !
Jeg har gitt full score (10 av 10) på alle punkter, fordi det var et veldig fint kurs
Full pott på alle evalueringspunkter (10 på alle 10)- veldig fornøyd
Lærerikt og spennende kurs – veldig fornøyd.
Lettlest og forståelig kurshefte med fine modeller
Lært veldig mye som jeg bruke med en gang på jobben
God veksling mellom teori og praksis.
Gode eksempler. Lettfattelig

Miljøterapeuter team psykisk helse, Tvedestrand kommune, 2014:
Fantastisk kurs, tar det gjerne igjen !
Kjempefornøyd med kurset !
Spennende kurs, bra kombinasjon mellom teori og praksis
Er relevant når man jobber med mennesker, uansett alder og ‘diagnose’.
Veldig fornøyd med at gruppen var liten, da ble det tid og rom for spørsmål og diskusjoner
Veldig bra ! Burde hatt det med en gang vi startet i jobben
Flott og lærerikt kurs- tenker at ALLE ville hatt nytte av å kunne noe om dette

Miljøterapeuter ved Bjørnegård psykososiale senter, Ressursenter for psykisk helse, Bærum kommune, 2014:
Respektfull, verdig måte å møte mennesker på. Løsningsfokusert, relevant.
Gjennomtenkt, vel planlagt, respektfullt. Nyttig, relevant. Bør kunne gjennomføres i daglig drift. God bruk av passe galgenhumor fungerer godt på et egentlig ubehagelig tema.
Kurset har gitt en god innføring i holdninger/teknikker i det voldsforebyggende arbeidet. Har lært mye om kroppsspråk, pust, blikk og hvordan tilnærme seg bruker i en “farlig” situasjon- takk for fint kurs !
Grunnleggende respekt for menneskeverdet. Dybdepsykologisk forståelse av menneskelige reaksjoner og adferd. Teknikker alle kan gjøre- og som alltid har fokus på å ikke øke aggresjon.
Det er morsomt å være på kurs hos noen med kunnskap, erfaring og klokskap !
Har hatt god nytte av kurset. Lært at enkle grep kan utgjøre store forskjeller ved trusselsituasjoner. Opplevde at det etiske og menneskeverdet var satt i fokus.
Jeg ble fascinert av de 3 A’ene og da spesielt i forhold til alternativer . Det å møte mennesker på en annen måte, med andre refleksjoner i møtet. Jeg skulle gjerne ha tatt dette kurset før !
Veldig nyttig, avhengig av oppfølging og repetisjon for å føle seg enda tryggere, samtidig er det enkle øvelser å trene på.
Generelt sett veldig bra og oppløftende. trengs mer av denne typen kurs i helsesektoren, og jobbe mer med sprikende/fastgrodde holdninger. Skal trene videre !
Dette har vært et veldig lærerikt kurs, i forhold til å lære små grep som kan være avgjørende i en stor/farlig situasjon. Her settes pasienten/brukeren i fokus, og med stor respekt.
Jeg har også lært mye om viktigheten av god kommunikasjon i samhandling med brukeren. Dette er et kurs om bør være obligatorisk i helsevesenet.

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved boliger psykisk helse (rus/psykiatri), Bærum kommune, høst 2013:
Tusen takk for kurset ! Vi håper på å få mer oppfølging  i framtiden
Teori/holdningsdelen  var svært nyttig, gjerne ennå mer ferdighetstrening
Svært nevenyttig og nødvendig undervisning ! Flott !!
Anbefaler at alle ledere i kommunen også gjennomgår kurset
Viktig kurs, både i holdningslære og praktiske løsninger. Bevisstgjøring i kommunikasjon som burde konkretiseres og gjøres tilgjengelig for alt personell, inkl ekstra- og nattevakter
Alle ledere, tjenesteledere og kommunalsjef vil ha stort utbytte av dette kurset
Det er viktig å kurse alle ekstravakter også, da ulik forståelse og tilnærming kan generere farlige situasjoner for klinenter og personale
Dette kurset opplever jeg som meget relevant for meg selv og mine kollegaer, men også i stor grad for våre deltidsansatte og ekstrahjelp. Jeg tror også det ville til stor hjelp for våre ledere, for å gi et innblikk i praktisk HMS, og hva møte med våre brukere kan gjøre med personalet personlig og med hele miljøet- og hva det er viktig å bruke ressurser på
Alle på arbeidsplassen bør gå dette kurset-selv sjefen
God vinkling mellom teori og praksis !  Fint at foreleser kommuniserer med kursdeltakerene i pausene også ! Mye humor og gode ‘anekdoter
Meget fornøyd med kurset og særlig fokuset på å unngå konfrontasjoner.
Håper på oppfølging med TMV-trening i arbeidstid evt med brukermedvirkning (samarbeidstrening ansatte og beboere)
Dette er et kurs som er til nytte for alt personale og ledelse, fordi kurset belyser rettigheter og ansvar som vi har felles
Burde være obligatorisk for alle ansatte inkludert leder og ikke minst ekstra-vakter. Gir felles forståelse, holdning og terapeutisk arbeid
Er veldig fornøyd med her kurset (et av de bedre jeg har deltatt i) Saklig, lett informasjon, gjerne litt mer trening første dagen (gikk litt for fort fram). Men et kurs som alt personale burde få del i, og helt nødvendig at det avsettes tid til videre trening på arbeidsplassen
Av med hatten. Uangripelig i sin empiriske og teoretiske velfunderte forankring- like fullt tilgjengelig og praktisk anvendelig

Fagkonsulentene Karin Rødningen og Olga Marie Storeli, tiltak for utviklingshemma i Gol kommune, 2013:
Takk for kjempe godt tilbud.  Det var to kjempebra kursdager. 20 veldig fornøyde deltagere og Annette var kjempeflink !

Rune Sudbø, skulesjef, Rauland skule, Vinje kommune, 2013:
Tusen takk for at du kunne komme til oss!  Lærerne har allerede kommet med mange gode tilbakemeldinger og sier at dette kurset burde vært en del av lærerutdanningen / PPU, noe jeg stiller meg bak.
Det er et veldig praksisnært kurs som gir enkle løsninger på situasjoner som uten trening kan sees på som vanskelige.  Nå får lærerne en liten verktøykasse av teknikker, både psykisk og fysisk, som gjør læreren og eleven tryggere i hverdagen sin.

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved boliger psykisk helse & rus, Arendal kommune, 2013:
Veldig nyttig, og veldig viktig med oppfølging, fortsette med Løvstadtrening
Større bevissthet på hvor enkelt det kan gjøres å forutsi og avverge uønsket atferd
Veldig bra, relevant kurs !
Har gått dette kurset før, og hatt veldig nytte av det, brukt mye som miljøterapeut
Kollegene har hatt dette, så nå en felles faglig plattform og forståelsesmodeller
Bare 10’ere !

Lærere, spesialpedagoger, miljøarbeidere ved Bergeland videregående skole, Stavanger, 2013:
Veldig matnyttig og konkret kurs. Flink kursleder.
Bare 10’ere !
Matnyttig kurs. Konkret og god presentasjon. Bra med kombinasjon teori og trening
Veldig bra kurs, masse nyttig å ta med i videre arbeid
Kurset veldig bra ! Relevant. Mange burde få anledning til denne type opplæring !!
Må tenke på egne holdninger – nyttig !
Flott med fokus på forebygging ! Hva jeg kan gjøre annerledes i forhold til elevene- flott å ha fokus på det. Nyttig med info. om bl.a. kroppssoner
Meget relevant i forhold til arbeid med mennesker.
Kurset er med på å gjøre oss mer profesjonelle og tar utgangspunkt i situasjoner vi møter nesten daglig. Ikke minst den delen som går på egen mestring, egne holdninger og at det er utgangspunkt i alt fra udramatiske til dramatiske situasjoner.
Dette er en tankegang jeg kan bruke i hverdagen i skolen, i all kommunikasjon med elevene.
Gode tilnærmingsmåter til elevene, i hverdagslige situasjoner.
Bare 10’ere !

Miljøarbeider psykisk helse/rus, Arendal, 2012:
Metoden virker fantastisk bra også hjemme med egne barn,
og flere års erfaring med profesjonell bruk av TMV i barnevern og psykiatri bekrefter at denne form for menneskebehandling virker svært godt uansett alder, utviklingstrinn og diagnose.

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere, Kragerø, 2012:
Et utrolig bra kurs som jeg vil få glede av både i min jobb som miljøarbeider, men ikke minst som lærer.
Veldig nyttig og lærerikt kurs !
Et godt hjelpemiddel til håndtering av aggresjon og vold.
Pedagogisk bra og enkelt å bruke. Et overraskende matnyttig og velfundert kurs. Teori og handling virker godt og  ekte sammenvevd.  Usentimentalt, ujålete, direkte og holdningsendrende- godt overførbart i jobbsammenheng og i mange andre sammenhenger. God stemning, og utmerket også som gruppeutviklende tiltak.
BRA ! Bare 10´ere !

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved boliger psykisk helse (rus/psykiatri), Bærum kommune, 2012/vår 2013:
Et kjempebra og nyttig kurs, som jeg skal trene mye på !
Takk til kursholder, meget bra !
En tålmodig og faglig sterk kursinstruktør- et meget interessant kurs
Jeg synes det har vært svært nyttig.
Et motiverende kurs med engasjerende foreleser.
Svært viktige ting du tar opp. Har faktisk fått en ny giv i jobben etter dette kurset !
Kurset har et meget velbalansert fokus i forhold det totale bilde rundt temaet.
Jeg liker godt holdningene og tilnærmingen i TMV. Jeg jobber med å omforme gamle psykiatri-holdninger til TMV- og kunne stole på de !
Svært godt kurs. Gode etiske/faglige og relevante teorier. Preget av  grunnleggende godt menneskesyn. Jeg vil (som psykiatrisk sykepleier) anbefale dette kurset for mange.
Jeg er veldig fornøyd- og sliten, etter tre gode, nyttige dager- ikke minst med tydelige, bestemte metoder på læring.
Kjempebra !!  Tusen takk !
Meget godt og nyttig kurs !
Synes det var bra skreddersøm mellom teori og øvelser. Særdeles nyttig- takk !

Sammenligningsgrunnlaget mitt er både fra andre kurs med samme tema, men veldig annerledes holdninger og holdinger, og som kampsport/selvforsvarsintruktør i mange år,  og dette (TMV) er etter min erfaring det mest funksjonelle  og brukervennlige for rus/psykiatri.

Som fagutviklingskonsulenter (vernepleier/sykepleier) opplevde vi at TMV-metoden passet  perfekt inn i vårt kompetanseutviklingsprogram, gjennom en felles faglig plattform, som styrker vår faglige standard og kvaliteten på våre tjenester.

Dette kurset passer vel så bra for tjenesteledere/avdelingsledere som for miljøterapeuter/miljøarbeidere- de må med !
Håper at at alle ledere i kommunen får gjennomgå kurset
Svært nevenyttig og nødvendig undervisning- flott !

Neslandsvatn, Drangedal Kommune, 2012:
Har erfart at det vi lærte i kommunikasjonsdelen hjalp i mitt møte med en bruker. Med trening blir man bedre og en føler seg mer utrustet og tryggere.
Et kjempebra kurs som alle som arbeider med mennesker burde hatt!

Miljøarbeider, Austevoll kommune, pleie og omsorg:
» Jeg var i ferd med å slutte i jobben, fordi jeg var utrygg, og gruet meg til å gå på jobb. Så kom Løvstadskolen med kurs i TMV, og jeg fikk hjelp med hvordan jeg med enkle metoder kunne forebygge problematferden hos en bruker som kunne bli vanskelig og voldsom. Jeg fikk konkrete miljøterapeutiske råd om avledning og alternativ atferd som fungerte utrolig godt i praksis, og nå gleder jeg meg til å gå på jobb ! Stor takk til Linda og Erik Løvstad, og jeg håper at alle som har med mennesker å gjøre, får lære noe av det jeg har hatt stor nytte av «

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved  psykisk helse og rustjenester, Alstahaug kommune, Sandnessjøen, 2012:

Et “løft” for å komme i gang med TMV i jobben, og få implementert metoden i praktisk miljøarbeid. Et inspirerende og flott kurs. Pedagogisk godt tilrettelagt for alle- i alle aldre.  Har gått kurset før, og prøvd dette ut i mange år, også på egne barn- stor forskjell
Dette blir veldig bra når vi får trene med de andre på kontoret, slik vi sammen blir trygge når situasjoner oppstår
Dette er informativt og kan bli vanedannende. Har vært gjennom programmet på Bufetat bvinst, men dette var mer konkret på nåværende arbeidssituasjon, og jeg synes økologien i kurset er bra, med bevisstgjøring og tenkning omkring detaljer og helhet. Bra med faglig påfyll som støtter både kollegaer og pasienter
Enkle, men virkningsfulle hjelpemidler og handlinger, fin praktisering av teori
Fikk øynene opp slik at jeg kanskje slutter å være så naiv i møte med bruker- bra å kunne grunnteknikker
Ferdigheter som er lært på kurset “sitter” – merker at med øvelse blir det “refleksreaksjoner”- både kroppslige teknikker og verbal kommunikasjon. Jeg har lært meg å bli mer rolig i truende situasjoner pga ferdigheter jeg har ervervet meg. Avledningsteknikker har berget pasienter for eksempel fra suicidsituasjoner, og også meg selv fra farlige situasjoner som kunne fått fatale konsekvenser- veldig nyttig !
Dette gir tilstrekkelig innføring i hjelp til selvhjelp for de fleste arbeidssituasjoner med pasienter/klienter som trenger hjelp fra oss. Dette er like nyttig og viktig som en svømmeinstruktør som skal ha årlig førstehjelp/livredningskurs

Furuheim sykehjem, avd Frida (skjermet og forsterket skjermet), Larvik kommune, 2012:
Dette burde være obligatorisk for alle som jobber med mennesker i utsatte situasjoner. Tusen takk til de ansvarlige, dere gjør en kjempejobb!
Jeg har hatt stor nytte av dette. Mye mer bevisst på hva jeg gjør og hvordan.
Veldig nyttig kurs, har flere “knagger” å henge det på.
Svært nyttig og noe avdelingen hadde stort behov for, samt kommer til å ha utbytte av å bruke daglig!
Stort faglig utbytte og stor nytteverdi.
Oppfølgingskurset var avgjørende for at innføringskurset skal leve videre.
Viktig og nyttig for alle som jobber med mennesker og utaggering, burde vært obligatorisk for alle vikarene også.
Synes dette har vært nyttig, og det gjør at man føler seg tryggere med brukere i ulike situasjoner.
Mer bevisst på hvordan jeg møter beboeren, holde “fast men kjærlig”.
Mange små ting som definitivt fungerer.
Svært nyttig, ble bevisst på egen kroppsholdning, og måter å tenke på.
Svært nyttig i arbeidet med utfordrende personer med demens.
Har hatt kontakt med HMS avdelingen og andre avdelingsledere i demensomsorgen i Larvik for å informere om nytten av kurs!

Annette Michelsen, psykiatrisk vernepleier, Olav Bjordalsvei, Bergen, 2011:
Bare 10-ere ! Fortsett med det gode arbeidet!

Farsund Kommune, 2011:
Kjempefornøyd! Hjemmesykepleien burde også vært inkludert i dette! Ser at åpen omsorg- hjemmesykepleien som møter brukerne ute/alene burde ha deltatt og ville hatt stor bruk for tingene vi har lært.
Svært bra og nyttig kurs! Burde være pålagt alle som jobber i psykiatri/demensomsorg å ta et slikt kurs!
Ser fram til  lære mer! Dette var utrolig bra/motiverende å jobbe videre og absolutt noe vi kan ha nytte av på vår arbeidsplass!

Listaheimen, 2011:
Veldig bra, godt å føle at vi endelig lærer teknikker/metoder som vil bedre hverdagen på jobben for både oss og beboerne.
Svært interessant og nyttig, da vi lenge har etterlyst og virkelig ser behovet for denne type kurs på vår arbeidsplass!
Vi har sett tydelige resultater.
Veldig bra kurs, fått mange gode tips til hvordan hverdagen på jobb blir lettere.
Veldig nyttig, lærerikt, relaterte tiltak knyttet til jobben.
Kan ha stor nytte av enkle metoder, lett å huske, lett å utføre.
Godt utbytte, god nytteverdi i forskjellige arbeidssituasjoner.
Meget bra! Fint å få oppfølging på det vi har begynt med.
Kurset har gjort meg mer bevisst på egen handlinger, håndtering av situasjoner.
Blandingen av teori og praksis har “vekket” forståelse for viktigheten av hva vi selv sier og gjør. Bra og tilpasset vår arbeidssituasjon!
Spennende og interessant. Veldig lærerikt når vi får prøvd ut teknikker, og at vi får tid til å øve på dem.
Veldig lærerikt med eksempler.
Har lært mye som kan bli svært nyttig, og som virker gjennomførbart i vår avdeling, hvor vi til tider har svært voldelige og utaggerende beboere.
Har blitt mye tryggere på oss selv, til å takle slike situasjoner!

Økern sykehjem, Oslo, 2011:
Vi har lært om holdninger, kommunikasjon, forebygging av vold og praktisk trening- dette var lærerikt. Vi har fått økt trygghet på avdelingen, både hos pasient og personalet. Som avdelingssykepleier er det alltid jeg som blir tilkalt dersom det blir uro/utagering, nå har jeg blitt tryggere på jobb. Har hatt veldig utbytte av kurset. Veldig bra, kunne ikke jobbet på avdeling “2c” uten denne lærdommen! Det har veldig mye å si at den jeg jobber sammen med også kan TMV. Blitt mer bevisst på egen kommunikasjon, mer bevisst på egen holdning dette opplever jeg som positivt. Jeg likte å bruke TMV som verktøy i konfliktsituasjoner. Jeg har brukt flere teknikker som verktøy daglig, kommunikasjon, “fast men kjærlig hånd” og har med dette unngått vold mange ganger. Jeg klarer å komme meg unna når rullestoler o.l. “løper løpsk”. Nå bruker jeg en “fast men kjærlig hånd”. Kurset har gitt meg stor trygghet i jobben. Bruker det nesten daglig i jobben, føler meg veldig trygg.

Sofienbergsenteret, Oslo, 2011:
Har hatt stort utbytte av kurset. Blitt mer bevisst på å se mennesket bak volden.
Veldig nyttig å gå gjennom teknikker for så å lære disse videre. Ønsker å lære mer og trene videre!
Har hatt tre episoder i etterkant av kurset hvor jeg hadde god nytte av det som ble gjennomgått på kurs.
Bevisstgjøring på hvordan forebygge og unngå utaggerende handlinger hos pasienter/beboere. Blitt mer bevisst på hvilke signaler man kan se etter for å håndtere situasjoner riktigere og stoppe/begrense skadeomfang.
Ser frem mot å lære dette videre til mine kollegaer!
Veldig bra kurs, lært mye nytt.
Bra med mange praktiske øvelser. Gleder meg til å jobbe videre med det vi har lært!
Lært mange øvelser/teknikker som er til nytte i arbeidet.
Har hatt veldig god nytte av alle 4 dagene, har lært mye nytt som jeg ikke har sett før.
Bra kurs, morsomt, tankevekkende. Føler meg sikrere i ulike situasjoner, lettere for å se muligheter.
Har blitt mer løsningsorientert.
Et veldig bra kurs som alle som jobber i helsevesenet burde få tilbud om! Flott levert!

Vernepleiere, barnevernspedagoger og miljøterapeuter ved Larkollen ungdomshjem, 2011:
Ser at dette er et viktig verktøy for å gi trygghet til personal og brukere.
God pedagogisk læring. Meget interessant og lærerikt kurs, passer og bør være obligatorisk for all personale ved lignende arbeidsplasser.
Takk! Kjempefint kurs!

Etterevaluering:
Godt gjennomført kurs, veldig bevisstgjørende og nyttig for anvendelse i hverdagen.
Handler mer i forkant og tenker gjennom alternativer.
God nytte i samhandling med elevene. Ser allerede nå at nytteverdien er stor!
Stort faglig utbytte , en ny måte å reflektere og vurdere situasjoner på.
Både holdning og handling! Skulle hatt dette som nyansatt!
Avledning og kommunikasjonsbiten har kommet mye til nytte i praksis!
Blitt mer bevisst på kommunikasjon med ungdom og ungdom med høy aggresjon, har fått et verktøy som miljøterapeut.
Godt og helhetlig kurs med rutinerte kursholdere.
Veldig relevant for oss på Larkollen ungdomshjem.
Veldig bra, særlig kombinasjon med trening og eksempler.
Nyttig og bra, øvelse gjør mester. Fint med TMV-ombud!
Vi har blitt tryggere i vår rolle som miljøterapeuter!
Har hatt stort utbytte av det tankemessige arbeidet, både i jobb og privat! Både i arbeidet med ungdommer og ovenfor egne barn.

Lærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter ved Follo barne- og ungdomsskole, 2011:
Dette var veldig bra. God start, mange praktiske øvelser som var nyttige!
God teoretisk innføring. Nyttig å få en oppfriskning av det vi lærte i innføringskurset ved starten av skoleåret. På den måten er forebygging i gang allerede fra skolestart. Meget bra, lærerikt med gode praktiske øvelser.
Fint at holdninger ble vektlagt.
Nyttig med teorien rundt, fungerer bra som felles teori i personalet.
Selv har jeg fått økt bevissthet rundt å hindre at en vanskelig situasjon eskalerer.
Viktig “oppstrammer” for alle og for å få nytilsatte med seg.
Dere har valgt en fin form på foredraget, det var lett å følge dere!
Veldig bra! Har hatt kurset før, men synes likevel det er nyttig. Lærer stadig noe nytt og har godt av oppfriskning.

10 Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved Røvika ungdomssenter, Fauske, Bufetat Region Nord, 2011:
Dette var et lærerikt og flott kurs som jeg gjerne reklamerer for. Har selv fått et nytt syn på hvordan man kan/skal håndtere en ubehagelig situasjon som kan oppstå.
Har hatt 3 innholdsrike dager på kurset, og fått mange nye vinklinger på TMV.
Kurset beror på et meget godt opplegg, og gjennom hele linja kvalitet på det hele. Anbefales !
Veldig trygge kursholdere- kan sitt håndtverk !
Veldig relevante eksempler ! Mye praksis=økt trygghhet ! Bra !!
Veldig nyttig med alle de konkrete eksemplene som ble vist !
Kjempelærerikt kurs, med mye lærerikt innhold.
Meget godt fornøyd. Godt og grundig gjennomført av kursholdere.
Jeg er veldig fornøyd med dette kurset. Veldig interessant og lærerikt, og vil helt sikkert få bruk for for det jeg har lært.
Supert opplegg !! Kanskje enda en kursdag med ennå mer praktiske øvinger i verbal kommunikasjon ?
Bra kurs. Forutsetter at vi fortsetter å trene på treningsprogrammet vi har fått.
Kun positive merknader. Kurset anbefales på det sterkeste !

Lærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter ved  Åsane skole, Kristiansand, 2011:
PMV-kurset burde være obligatorisk for alle som skal jobbe i skoleverket.
Meget relevant i forhold til vår hverdag.
Dette var et flott kurs som gikk rett inn i min arbeidssituasjon.
Flott kurs ! Håper alle som var med blir med videre på oppfølging.
Nyttig at øvelser blir vist og prøvd praktisk for alle. Synes det er viktig at både SFO og skoleansatte/lærere samarbeider om holdninger og regler også ovenfor vanskelige elever.
Det var svært nyttig med praktiske øvelser. Mange artige formuleringer og kommentarer krydrer forelesningen.

10 Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved Sofienbergsenteret (demens/psykiatri), Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo,2011:
Utrolig bra kurs ! Gleder meg til å ta det videre i avdelingen.
Veldig bra, føler at en ser situasjonen på flere måter i det daglige med bruker.
Veldig lærerikt kurs, som har lært meg mye om mennesker i en vanskelig situasjon. Teknikker som går ut på avvæpne, roe ned situasjonen.
Meget lærerikt og inspirerende. Kommer helt sikkert til å føle meg tryggere i vanskelige sit.
Meget bra kurs. Veldig lærerikt.
Kjempebra kurs. Har lært mye.
Et meget godt kurs som jeg er glad vi fikk.
Super bra !
Veldig lærerikt kurs. Både faglig og praktisk del. Vil dra nytte av dette i fremtiden.
Øker tryggheten for min del, samt beboer, i vanskelige situasjoner.
Flott ! Endelig !

15 Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og mennesker med ruslidelser, Kristiansand kommune, 2010:
Kjempenyttig !
Et fantastisk godt kurs !
Veldig bra og nyttig kurs !
Lærerikt og samtidig morsomt kurs.
Veldig bra kurs, har lært mye, vil øve videre på dette.
Har allerede anbefalt det til bekjente i egne yrkesgrupper.
Føler veldig for at jeg faktisk trenger mere, gjerne et kurs til.
Jeg kjenner meg mye mere trygg på å takle uforusette hendelser.
Kjempeflott og relevant kurs, vil gjerne ha det en gang til, sånn at alt går inn.
Utrolig enkle prinsipper som er lette å huske og forholdsvis enkle å lære med øvelse.
Kurset gir svært mye relevant teori og praksis som kan relateres til min praktiske arbeidsdag.
Det mest nevenyttige kurset jeg har vært på. Ting ble sagt på en veldig enkel og forståelig måte
Flott med oppfølging, ikke bare et kurs, men at alle må ta ansvar etterpå, bra terping på øve, øve, øve.
Veldig bra kurs og forelesere- har fått et nytt og bedre synspunkt på håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen. Takk for aha opplevelser og for bevisstgjøring på ting en har gjort riktig og på annet en skal jobbe mer med, for at våre brukere skal få det så godt som mulig.

Marit Christensen og Jorunn Stedje, TMV-ombud, SALTO, askøySkolenes ALTernative Opplæring, 2010:
Vi er de første TMV-ombudene i Askøyskolene, og dette er et særdeles spennende oppdrag for oss som jobber med vanskeligstilt ungdom daglig. TMV har vist seg å være et nødvendig verktøy for oss både som forebyggende tiltak, med vekt på holdningsskapende arbeid, kommunikasjon og konfliktløsning, og som en betryggende måte å ivareta eleven på ved utøving av vold, når eleven er til skade for seg selv eller til skade for andre.

Tordis Barhaugen, fagleder RAUS- Ringsaker Alternative Ungdomsskole, Nes, 2010:
Svært godt fornøyd med innhold og presentasjon av kurset. Veldig relevant og traff meg rett i hjertet m.h.t. holdninger.  Nyttig bevisstgjøring. Tusen takk.
Gunn Kristin Ørbekk, miljøterapeut, RAUS, 2010:
I tillegg til at øvelsene er enkle, håndterbare og funksjonelle, synes jeg det er veldig bra med teoridelen, med mye gode poenger i møte med barn/unge, om hvordan vi møter og ser personene bak problemer/vold.  Veldig bra at det kjennes/er omsorg i å holde/ta vare på situasjonene.

Cecilie B. Ro, avdelingssykepleier, Mandal sykehjem, 2010:
Løvstadskolen med opplæring i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV), har vært et viktig tiltak i forhold til forebygging av sykemelding, med bakgrunn i tillitsprosjektet.
Deltakerene fra avd. 4 snakker stadig om at kurset har vært veldig nyttig.
De ansatte er mindre redde, og dette smitter over på pasientene, som blir roligere og tryggere. Prinsippene fra kurset brukes aktivt, og det snakkes mye om dette på gruppemøter. Kjempebra !
Avdelingssykepleiere ved Mandal sykehjem (fra artikkel i Sykepleien 4-2010):
Som et reint forebyggende tiltak har Nav også bidratt slik at ansatte på et par avdelinger ved sykehjemmet har fått kurs i hvordan de skal håndtere utagerende eller voldelige personer. Avdelingene har de tyngste demente og også noe psykiatri. Det gjør noe med mennesker å bli slått og spyttet på. Vi merket utmattelsen blant personalet og lå i forkant. Vi så at her ville det bli et ras av sykmeldinger hvis vi ikke gjorde noe, sier avdelingssykepleier Inger-Helen V. Haga. Dermed ble det fire dagers kurs i den såkalte «Løvstadskolen».
Det handler kort sagt om hvordan man minimerer kriser og nærmer seg mennesker på en måte som virker betryggende og ikke truende, forteller avdelingssykepleier Cecilie Blørstad Ro. Triksene er blant annet å få blikk-kontakt og ikke stille seg rett foran beboeren når man henvender seg til vedkommende, men gjerne komme inn litt skrått fra siden. En hjelpepleier sa til meg at hverdagen er blitt ny etter kurset. Og jeg ser det på ansiktsuttrykkene til personalet at de tar det lettere enn før hvis de får beskjed om å være på en gruppe med krevende pasienter, sier Haga. Andre forskjeller i forhold til før: Det er blitt færre skader blant personalet. Personalet er blitt tryggere, og det smitter også over på pasientene. Nå forebygger vi hendelser, det merkes ved at det er roligere i gangene.

Maidi Lill Andersen, leder, Helgeland barne- og omsorgssenter, avd. Storåsen barnehjem og avd. Søvik omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, Leirfjord/Sandnessjøen, 2010:
Leder for HBO, Maidi Lill Andersen, sier at viktig oppgave for omsorgssenteret spesielt, og barnevernsinstitusjoner generelt, er ” å legge til rette miljøet slik at barnet/ungdommen kan arbeide på sin egen utvikling.  Uten trygghet er det ikke mulig å drive god behandling. Det dreier seg om å være tilstede, vise oppmerksomhet og omsorg. Beboerene trenger trygghet, struktur, forutsigbarhet. Vi må da være trygge og tydelige voksne.”
Målsetting med TMV er således nettopp ferdighetstrening i å framstå som trygge, tydelige terapeuter, der hovedfokus er forebygging av vold, og trening på alternativer til vold. Altså trening på å møte vold med alternativ til vold. Trening i TMV innebærer trening i kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk, med samarbeidstrening på teamarbeid.  TMV inngår da som et viktig grunnlag for, og del av, det miljøterapeutiske arbeid, med god kvalitet på omsorg og menneskebehandling.

5 Miljøterapeuter og miljøarbeidere på  Hero Norges Stange transittmottak for enslige mindreårige, Hamar, 2010:
Jeg føler meg nå veldig trygg på jobben.
Jeg har lært meg  teknikker for god kommunikasjon, og større trygghet i møte med aggresjon.
Veldig nyttig og viktig kurs, ikke bare på jobben.
Jeg fikk økt trygghet og sikkerhet på å løse vanskelige situasjoner effektivt.
Kurset hjalp meg til å få et nytt syn på vanskelige situasjoner, og til å kunne kommunisere bedre med mennesker fra andre kulturer. Likte derfor menneskesynet, holdningene og kommunikasjonsteknikkene best.

5 Miljøterapeuter og miljøabeidere på Hero Norges Fagerli ventemottak, Nannestad, 2009:
Mange gode konkrete råd i forhold til miljøpsykologi og sikkerhet.
Dette kurset er veldig viktig for asylmottak.
Kjempebra kurs, men kunne ønske å hatt det før.
Du er bedre forberedt når du har vært gjennom kurset. Lærer å se litt andre muligheter. Slappe av når du skal det- puste ut og tenke litt.
Særs inspirerende kurs, med nyttige, enkle teknikker for å nøytralisere aggresjon.

Olav Strand, leder, Hobøl statlige asylmottak med forsterket avdeling, 2009:
Godt faglig opplegg. God variasjon mellom teori og praktiske øvelser. De praktiske ferdigheter som innøvdes gir god grobunn for videre konfliktløsning på kort og lengre sikt. Trygghetsskapende og løsningsorientert tilnærming for et personale utsatt for store utfordringer og mye trusler og negativ atferd fra enkeltbeboere.

Spesialpedagoger, lærere, ledere og assistenter på Follo barne- og ungdomsskole, Ski, 2009:
Tusen takk for alt dere har bidratt med for å gjøre oss tryggere på arbeidsplassen.
Positivt at mye fokus er på forebygging og tilrettelegging av miljøet, og mindre på at eleven er problemet.
Jeg har hatt godt utbytte av dette kurset. Det var gøy, helhetlig, spennende og lærerikt !
Må inn som en del av skolens grunnholdning- felles tenke- og handlingsmåte.
Viktig at alle får opplæring tidlig når de begynner å jobbe her. Det føler jeg vil bidra positivt for elevene, og ikke bare gjøre lærerene tryggere !
Kjempefornøyd ! Synes holdningsarbeidet er essensielt. Veldig bra at det var så stort fokus på holdningsdelen, og at vi tar vare på eleven i situasjonen. Greit også med avklaringen hva er tvang, og alternativer til dette.
Veldig bra at ledelsen måtte være med. Bra at ansvar ble fordelt- og klargjørende hvem som har hvilke ansvar.

Jorun Holth Eggen, Mastergradsstudent, Universitetet i Oslo, 2009:
Det var som å “komme hjem” når jeg leste Løvstadskolens hjemmeside om PMV ! Det er jo nettopp det som beskrives her som jeg er opptatt av- mer kunnskap om ideologi, skolering, “verktøykasse” for håndtering av situasjoner med utfordrende atferd. Altså mer kyndighet i å takle disse på en mer tilfredsstillende måte, både med hensyn til egen mestringsfølelse og for den aktuelle elevens del. Tusen takk for at jeg fikk lov å delta på kurset. Det har vært til uvurderlig nytte i forbindelse med mitt mastergradsprosjekt “Vold i skolen-rettet mot lærere”, og i min jobb som lærer. Variert og godt kursopplegg- veksling mellom å høre og gjøre. Kursledere med humor og veldig god samkjøring seg imellom. Godt teoretisk fundamentert, inspirerende kursledelse.

Referansegruppe NAV Aust-Agder:
Birger Eggen, sikkerhetskoordinator Hilde Topland, hovedverneombud Tina Fabricius, avd.leder oppfølging, jurist, NAV Grimstad
Kursvurderinger fra NAV ansatte i Aust-Agder 2009:
Burde gjennomføres for alle NAV ansatte. Alle i NAV kontoret bør delta på disse kursene. Kunne gjerne vært en dag til. Alle ledere burde gjennomgå dette. Er med på å skape et bedre arbeidsmiljø. Positivt at utenforstående holder kurs for NAV- mange nyttige innspill. Denne kurssekvensen har fokus på NAV-ansatte som jobber i mottak. Oppfølgingsteamet som jobber en-til-en på lukkede kontorer, har minst like stort behov for denne kunnskapen. Mange gode tips som kan arbeides videre med. Enkel metode, men veldig viktig å ha fokusert på den før en evt. kommer i en situasjon. God start på viktig arbeid med holdninger/kommunikasjon. Viktig at arbeidet videreføres på arbeidsplassen med instrukser og øvelser for innnarbeiding av rutiner. Bra med øvelser med veiledning. Nyttig også med videovisninger. Kjempebra kurs !

Torild Vogt, oversykepleier, faglig ansvarlig, Manglerudhjemmet spesialsykehjem, Oslo, 2008:
Manglerudhjemmet og jeg vil mer enn gjerne være ref.
Det vi/jeg vil si, og har fått tilbakemelding på, er: Det beste var at “jeg har lært “å lese pasienten”. Nå kan jeg unngå situasjoner som kan skape uro og utrygghet. Jeg er den trygge personen i en uoversiktlig situasjon. Vi har oppnådd målet. “Trygghet og verdighet i praksisfeltet”. Alle vil ha kurset igjen og vi vil prøve å få nattpersonalet og ekstravakter med. Ansatte har vært flinke til å lære hverandre og holde oss oppdaterte. Jeg er stolt av mine medarbeidere!

Gunn S. Fadnes, mottaksleder, Hero Mottak og Kompetanse med forsterket avd., Dale, 2007:
Kjempebra kurs ! Svært godt pedagogisk gjennomført. God balanse mellom teori og praksis. Svært bra i forhold til  “forebygging” . Takk for 3 flotte dager !

Ragnhild Dalvik, spesialsykepleier , DPS Vest-Finnmark, lokal koordinator SEPREP (dobbeltdiagnoser rus/psykoser), 2007:
Takk for kjempefint kurs i Alta ! Vi er i full gang med trening. Folk synes det er artig å trene, det blir mye latter, ikke den verste bivirkningen !

Kari Rognved, leder serviceenheten bydel Stovner, Oslo kommune, 2007:
Takk for et svært nyttig kurs ! For oss på servicetorget/sosialtjenesten i bydel Stovner var dette et positivt bidrag ! Vi etablerte servicetorget allerede i 2004, og er et felles publikumsmottak for flere tjenester i bydelen, og ivaretar samtidig funksjoner som post/arkiv, informasjon og politisk sekretariat. I 2007 inkluderte vi også sosialtjenestens ekspedisjon i servicetorget.  Dette bød på nye utfordringer: hvordan ivareta sikkerheten for ansatte og besøkende i et åpent landskap ? Bydelen tilbys ofte kurs knyttet til sikkerhet, men vi var på jakt etter en modell der fokus var på forebygging, og ikke bare takling av utagering og vold. Vi ønsker en åpen tilnærming og en vennlig atmosfære, der det tas hensyn til klima for god kommunikasjon,  utforming av lokaler og gode rutiner. Og vi ønsket å kurse oss FØR det hadde vært alvorlig ubehagelige eller farlige situasjoner. Løvstadskolen var et godt valg både for de ansatte i ekspedisjonen, som er de  første som møter brukerene, men også for saksbehandlere som sitter alene i en til en samtaler.
Praktiske øvelser i aktuelle situasjoner, kombinert med teknikker for å takle stress, var utrolig nyttig. Samtidig var det mye om holdninger og kommunikasjon som er grunnlag for å lykkes i å forebygge og løse konflikter.
Som en skrev i sin evaluering: ” Jeg synes det var mye bra og nyttig i kurset. Det fikk meg til å forberede meg mentalt på det som kan skje meg og kollegaer på kontoret. Jeg må innrømme at jeg i begynnelsen ble skremt ved tanken at dette kan bli virkelighet, men kurset fikk meg til roe meg ned, og tenke positivt og effektivt også i nødsituasjoner”

Ahmed Bozgil, leder, Hero Mottak og Kompetanse,  2006:
Den ansatte som ble holdt som gissel på mottakssenteret, hadde nylig gjennomgått et kurs i krisehåndtering fra Løvstadskolen. Hun sier at hun fikk hjelp av det hun lærte på kurset. Innsatsen til den ansatte og kollegaene som håndterte situasjonen fra utsiden berømmes.”

Per Bessesen, konsernverneombud, Gaia Trafikk, og Eli Østenstad, leder, Gaiaskolen, Bergen, 2005:
Kurs i Profesjonell Mestring av Vold fra Løvstadskolen kan medvirke til en tryggere hverdag for de ansatte. Vi er opptatt av at sjåførene skal føle seg trygge når de går på jobb. Da er kunnskap om konflikthåndtering helt vesentlig. Vi vil at kollegaene våre skal lære å styre unna voldelige hendelser. Vi tror absolutt at Løvstadkurs i P*MV kan gi de 1700 sjåførene i Gaia og HSD  en god ballast

Hege Elstad, sykepleier; Eli Simonsen, hjelpepleier og Tor Aandstad, vernepleier, Tromsø kommune, 2004:
Man skulle tro at de som kan komme ut for vold på sin arbeidsplass, burde ta et kurs i selvforsvar. Det er det samme som å snu problemstillingen på hodet. Kurset i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) lærer hvordan forebygge utageringer, og hvordan dempe volden uten at personal eller de med hjelpebehov blir skadet. Vår erfaring over tid er at dette virker best.”

Harald Dalholt, sosiolog, boveiledertjenesten, Grimstad kommune, 2003:
”Boveiledertjenesten har arrangert kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). I løpet av tre dager ble et stort problem gjort om til en spennende faglig utfordring, og vi hadde til og med mye moro mens det stod på !

På individnivå lærte vi hvordan vi som enkeltpersoner skal opptre både for å unngå å komme opp i truende situasjoner, eller takle dem. På systemnivå lærte vi hvordan man kan organisere opplæring og oppfølging av personal slik at man på den ene siden forebygger voldssituasjoner, og på den andre siden forebygger at personalet blir ladet fullstendig ut på grunn av vold, og blir sykemeldte eller slutter.

Tallenes tale forteller oss med all tydelighet at i har hatt et vellykket kurs ( evalueringen ga et gjennomsnittsscore på 9,5 ut fra skala  1 til 10). Det vonde og vanskelige er blitt til spennende utfordringer. Denne opplevelsen av at noe som over lang tid har gjort oss både engstelige og slitne, har blitt snudd i positiv retning, og dette måtte vi bare fortelle til alle dere andre som arbeider med å ivareta mennesker.”

Rolf Haaland, styrer, Klokkergarden psykiatriske senter, Varhaug, 2002:
”Vi har et målretta arbeid med tryggheten for de ansatte. Gjennom dette arbeidet legger vi stor vekt på å forebygge vold og uro. Resultatet ser vi i form av langt færre skademeldinger.

De psykiatriske sentrene på Jæren: Engelsvoll, Varatun, Dalane, Klokkergarden og Jæren DPS, har i lengre tid samarbeidet om opplæring i voldsforebygging og voldshåndtering. Disse sentrene har i samarbeid med Løvstadskolen utdannet egne interne videreformidlere i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Innholdet retter seg sterkt mot forebygging, der rollespill og snakk om egne holdninger i møte med pasienten er like viktig som hvordan vi skal holde pasienten.

Vi bruker også et eget skjema og analyseprogram på data (TMV-SAK fra Løvstadskolen) for å registrere uønskede hendelser i hverdagen. Ut fra resultatet av den registreringen legger vi så opp treningen. Etter økt fokus og satsing på voldsforebygging har pasientene fått en tryggere hverdag, og personalet har blitt utsatt for færre og mindre alvorlige skader.”

Katrine Selnes, prosjektleder, forsterket skjermet enhet for aldersdemente, Økern alders- og sykehjem, Oslo, 2001:
På et studiebesøk til Olaviken behandlingssenter utenfor Bergen, ble vi anbefalt Løvstadkurs. ”Det må dere bare ha for å starte et slikt tilbud”, var det vi fikk høre. Personlig er jeg opptatt av den aldersdemente som person, etiske og rettssikkerhetsmessige betraktninger i forhold til problemstillingene rundt den demente og hvilke holdninger vi bygger omsorgen på.
Jeg oppdaget at de etiske og holdningsmessige aspekter var svært godt ivaretatt i undervisningen, og jeg kunne heller ikke sette fingeren på en eneste faktafeil. Det ble lagt for dagen en psykologisk innsikt og kommunikativ forståelse, som er helt på høyde med det som blir presentert på høyskolenivå, og gjerne en del ut over dette også, da kunnskapen er bygd på en allsidig og grundig praksis. Selve teknikkene, både de verbale og de fysiske, rommet et betydelig element av ivaretakelse og omtanke for den utøvende part i voldelige situasjoner. Ikke bare sikkerhet, men også god omsorg og beskyttelse av den dementes selvaktelse, var tema for kurset.
Selve kurskonseptet var pedagogisk sett godt, med alternering mellom forelesning og praktiske øvelser. Mange av deltakerne ytret at dette var det beste kurset de hadde vært på, svært engasjerende og aktuelt. Jeg følte at det der og da ble skapt en inspirasjon og et pågangsmot i forhold til problematikken, og det har vist seg å holde stikk etter at vi kom tilbake til avdelingen og fikk prøvd ut det vi lærte i praksis. Viktigst av alt var at utageringen avtok i frekvens, fordi vi var blitt flinkere til å forebygge.
Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) mener jeg er svært nyttig i demensomsorgen, spesielt overfor demente med store atferdsavvik. Jeg kan på det varmeste anbefale kurset til andre institusjoner.”

Anne Marie Berntsen, avdelingsleder; Ingeborg Aasgaard, miljøarbeider; Bjørg Pedersen, pleie- og omsorgssjef; Drangedal kommune, 2000:
Vi er styrket etter Løvstadkurs. Vi har fått en samlet forståelse som styrker personalets trygghet, som igjen gir seg utslag i trygghet til brukerne. Kurset har bidratt til å lage en bedre plattform for en bedre hverdag for brukere og ansatte. Kurset kan gjennom bevisstgjøring forebygge utbrenthet og belastningslidelser.”

Hege Carlsson, avdelingssykepleier, Kroken sykehjem, avdeling Strimmelen, forsterket skjermet enhet , 2000:
” De tre kursene i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) med Løvstadskolen, i regi av Undervisningssykehjemprosjektet i Tromsø, har gitt ringvirkninger. Kursdeltakerne sier seg meget fornøyd med kursets form og innhold, og bemerker spesielt at de er fornøyd med kursets mange øvelser.
Det er dannet et godt grunnlag for å videreutvikle beboernes tilbud, slik at de kan få en kvalitativt bedre hverdag i samspill med personalet.
Løvstadskolens skademeldingskjema er tatt i bruk, og interne videreformidlere av Løvstadkurs i TMV vil bli godkjent for å undervise andre ansatte ved sykehjemmet.”

Vidar Berge, vernepleier, styrer ved Haukås internat (rus), 1999:
“Alle som arbeider med mennesker som periodevis er i sterk ubalanse på grunn av psykiatri eller rusmidler kan oppleve vold og voldstrusselproblematikk. Som en konsekvens av dette ble temaet løftet opp som et prioritert område. Som en introduksjon til arbeidet gjennomførte vi kurs i regi av Løvstadskolen: Terapeutisk Mestring av Vold. I etterkant av kurset var det en samlet positiv evaluering av kurset. Særlig ble holdningsdelen framhevet som særdeles nyttig.
Etter hver kursdag, i pauser og etter at kurset var ferdig har vi opplevd en god service fra Løvstadskolen med hjelp til å utvikle egne sikkerhetsrutiner. Personalet opplever å bli tatt på alvor, og vi har fått verdifulle bidrag til vårt HMS arbeid. Med kurs i TMV opplever jeg at vi har startet et arbeid der vi har snudd på flisa – vold og voldstrussel er noe vi alle har respekt for, men vi er kommet til å se det som en utfordring rent faglig sett, og ikke bare som et problem.  Vi har opplevd stor modning i forhold til temaet, samtidig som vi har fått et bedre klima for åpenhet. Vi opplevde at teamfølelsen og kollegialiteten ble styrket etter kursdagene.”

Berit Vik, rektor, Kvæfjord videregående skole, 1998:
“En sterk følelse og opplevelse av utrygghet, fortvilelse og redsel p.g.a. raseriutbrudd og voldelig atferd fra elever, var i ferd med å bre seg i personalet. Vi leita etter hjelp for å komme videre, og var kjempeheldige som fikk tilbud om kurs i Pedagogisk Mestring av Vold (PMV) fra Løvstadskolen.
I vår personalgruppe er det i ettertid snakk om før og etter Løvstadkurset!
Både den praktiske og den teoretiske delen opplevde vi hadde elementer i seg som gav oss mental styrke og optimisme til å møte arbeidsdagen igjen etter kurset. Vi fikk en start og innføring på et treningsprogram i handtering og mestring av vold, som vi kunne videreutvikle utfra våre egne behov og forutsetninger.”

Stein Fosser, sikkerhetsrådgiver, NSB persontrafikk, 1998:
Prosjektet ”Profesjonell mestring av kundevold” i samarbeide med Løvstadskolen, har ført til en kraftig nedgang i vold. I år har ikke en enste NSB-konduktør blitt utsatt for vold fra passasjerer på norske tog. Antall tilløp er også langt lavere enn i fjor. På problemstrekning nummer en, Jærbanen, var det i fjor hele 28 voldsepisoder.
I år har ingen konduktører blitt utsatt for direkte vold, og bare fire ganger har det vært tilløp til vold på samme strekning. Voldsnedgangen skyldes i stor grad antivoldprosjektet. Tiltaket er en stor suksess. De konduktørene som har gjennomgått opplæringen, forteller meg at de nå er langt sikrere på hvordan de skal håndtere ubehagelige situasjoner skapt av aggressive passasjerer. Tryggheten og sikkerheten som de utstråler, smitter tydeligvis over på passasjerene.”

“Gjennomgående melder også personalet selv at de føler seg tryggere, og at de har fått bedre rutiner for å forebygge vold. De melder at de verken føler seg  redde for eller gruer seg til å gå på jobb lenger, eller at de blir redde når situasjoner oppstår. Resultatet er blant annet at tidligere nevnte tog ikke lenger er i fare for å bli lagt ned på grunn av bråk, uro og vold.”

Kjell Rune Haugse, togsjef, NSB Pvk, 1997:
“Grunnleggende for denne undervisningen er at man alltid skal vise respekt for andre. Vi vil helt sikkert komme til å møte kundene med mer empati nå enn før, og det samme gjelder overfor kolleger og familie. Vi har lært hvordan vi skal roe ned situasjoner, samt at seieren og gevinsten ligger i å klare å beherske seg og at ingen av partene mister ansikt.”

Valen sjukehus internavis, Eplebladet, Post I (sikkerhet), 1997:
TMV er blitt en livsstil for oss. Den omhandler/innbefatter respekt, omtanke og profesjonalitet i forhold til pasienter og medarbeidere. Vi mener at TMV har gitt oss en faglig og miljømessig bedre arbeidssituasjon.”

Rogaland A-senter, behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker, Stavanger, 1996:
Ros til Linda og Nils-Erik for positivt samspill mellom dere, to gode rollemodeller!
Takk for fin læring!
Ros til “Løveparet”: 1000 takk for humor, god stemning, fine eksempler, eksemplariske rollespill og givende læring.
Tusen takk for et flott kurs, jeg har lært mye.
Kjempeflott, nært, trygghetsskapende og grensesprengende.
Rett kurs på rett tid. Fabelaktig fin måte å motta kunnskap på- legge frem kunnskap på.
Takk for flott opplevelse!
Dette var en positiv, lærerik og hyggelig opplevelse!
Alt var flott! Takk!
Takk for utrolig flotte lærerike dager.
Tusen takk for lærerike dager, her var mye å jobbe videre med.
Jeg har vokst på disse dagene. Disse tre dager vil bli husket positivt. Takk til dere to.
Jeg kjenner at jeg har lært MYE disse dagene- spennende- lærerikt- humoristisk, noe å bruke i praksis!! Flott-takk !
Ros til dere : Dere er humoristiske, inspirerende og flinke til å engasjere folk.
Det har vært veldig lærerikt, gøy og spennende å være sammen med dere disse dagene.
TAKK!  Lykke til videre.
Well done! Dette har vært kjempebra. Takk for alt dere har gitt oss- ikke minst meg- disse dagene, av kunnskaper, tips, av dere selv- humor, varme, gode råd! På gjensyn!
Takk for et bra kurs. Jeg har lært mye. Det har vært kjempegøy.
Dere er dyktige- og skjønne! Takk! Jeg får jo nesten lyst til at noen skal angripe meg..
Dette har vært gøy og lærerikt. Gleder meg til oppfølgingen.
Takk for engasjerende, lærerike og personlige dager. Det har vært kjempebra!

Olaviken behandlingssenter for aldersdemente, 1995:
Vi ser på TMV som en viktig del av behandlingstiltak.
Det er med på å dempe og forebygge angst, aggresjon, nederlagsfølelse, smerte og skade hos såvel personale som pasienter”

Arvid Sørensen, ass. direktør, Oslo Handelstands Forening, 1991:
Det koster å skulle skolere seg. Mange har imidlertid opplevd at de ikke har råd til å la være. Vi ønsker å være i forkant av utviklingen.
Kunnskap om hvordan man skal reagere under en konflikt har vi stor tro på.
Gjør og sier man de riktige tingene er man kommet langt. Vi har for våre medlemmer, i samarbeide med Løvstadskolen, arrangert kurs i vern mot psykiske og fysiske overgrep, slik som noen butikk-kjeder allerede har gjort en tid.”

Asgeir Knudsen, opplæringskonsulent, Arbeidsformidlingen Oslo sentrum, 1991:
”Arbeidsformidlerne ønsker å møte folk mer profesjonelt.
Deltakerne på kurset i forebygging av konflikter i regi av Løvstadskolen er meget godt fornøyde. De føler seg sikrere enn før, og synes at arbeidsdagen er mindre stressende. Jeg anbefaler opplegget for kontorer over hele landet.”

Ellen Stenrud, sosionom, sosialfullmektig i Oslo kommune, Rehabiliteringskontoret, 1987:
Kurset er svært relevant for alle som arbeider med mennesker innenfor helse- og sosialtjenesten, skolevesenet o.l. Teknikker for å dempe angst, konflikter og voldelig adferd kan man få bruk for i alle livets situasjoner som innebærer samvær mellom mennesker. Jeg anbefaler kurset på det varmeste til alle institusjoner og etater som har som oppgave å ivareta mennesker.”

Liv Kjersti Sandve, psykolog, Nærlandheimen, 1986
“Rammene omkring dette kurset er en kombinasjon av holdningsskapende teori og presentasjon av teknikker/praktiske øvelser.
Viktige stikkord i den forbindelse er nærkontakt, dempe angst, berolige og skape trygghet – trivsel. Kurset var holdningsskapende og burde bli gitt som obligatorisk kurs ved alle avdelinger for å bidra til å skape en viss felles faglig plattform å bygge på, og lik positiv holdning til miljøarbeid.
Jeg er overbevist om at alle fagprofesjoner innen PU har mye å lære av Løvstad.
Kurset vil også kunne ha funksjon som et forebyggende tiltak i forhold til konflikter på personal-siden. Den psykologiske effekten av at kursdeltakerne under de praktiske øvelsene må samhandle fysisk og verbalt har en viktig og langt videre funksjon enn alene konfliktdemping i forhold til beboerne. Rollespill – som bl.a. innebærer at personalet vekselvis må agere urolig beboer/ivaretakende personell – har mange betydningsfulle funksjoner innebygd i seg. Det gir trening i- og utvikling av god kommunikasjon og samarbeid mellom personalet, samt bedre innsikt i beboeres livssituasjon.”

K. Gunnar Gøtestam, professor i psykiatri, Universitetet i Trondheim / Østmarka sykehus, 1986:
“Vi har brukt Løvstadskolens kurs for å skape økt trygghet og sikkerhet på sykehuset. Kursene har økt vår stabs evne til å håndtere vold blant pasienter, og vi har gjennomført mer enn 10 slike kurs her. Vi har god erfaring med Løvstadskolens kurs, og anbefaler gjerne disse til andre.”

Kirsten Rasmussen, sjefspsykolog, Trøndelag psyk. sykehus, 1986:
Jeg har personlig hatt gleden av å delta på ett Løvstadkurs, samt samarbeidet med personale som har deltatt på slikt kurs, først i en institusjon for mentalt tilbakestående, og noen få år senere i en enhet for voldelige/aggressive psykiatriske pasienter. I begge tilfeller hadde Løvstadkursene hatt en merkbar effekt på personalet, ved å endre deres oppførsel og holdning ovenfor pasientene, og dermed bidra til en roligere og mer sikker atmosfære, samt større trygghet og sikkerhet i å håndtere vanskelige situasjoner.”

Fred Gunnar Bergersen, høyskolelektor, 1986:
“Det er neppe særlig pedagogisk og etisk av en hjelpeinstitusjon i velferdssamfunnets tjeneste å møte vold med vold, med vektere eller politi .
Løvstadskolen legger stor vekt på instruksjon i holdningsmessig beskyttelse og verbalteknikker. Målet for Løvstadskolens undervisning er å dempe angsten og aggresjonen i de vanskelige situasjonene, og å lære personalet mestringsteknikker uten bruk av fysisk styrke.

Svein Skålhavn, avdelingssykepleier RIT, psyk. avd. Haukåsen poliklinikk, 1983:
Kurset er med å dekke et stort hull i kunnskapen til de som har med utagerende pasienter å gjøre. Utvilsomt har kurset vært med på å styrke den faglige standarden.”

Lieke Hansen, fysioterapeut, Fylkessykehuset i Molde, psyk.avd. Hjelset, 1983:
Håndgrepene som gikk spesielt på konfliktdemping virker meget effektive, og må også ha god innflytelse på angst, samt at de er meget skånsomme rent fysiologisk sett.”

Elny Hatten, fysioterapeut, Porsanger helsetun, 1983:
Dette har vi alle bruk for – ofte. Personlig har jeg hatt bruk for dette i to tilfeller de to siste kursdagene. To forskjellige pasienter “angrep meg psykisk”.  Jeg prøvde å stoppe opp, roe meg ned, puste rolig, spenne av og tenke positivt om det de sa. Det virket faktisk ganske bra, og vi ble enige forholdsvis raskt.”

Helene Lilleskare, barnevernpedagog, Sentralsykehuset i Rogaland, barnepsyk. avd.,1983:
Spesielt det vi har lært om holding av pasienter har vært nærmest revolusjonerende. Forskjellen er enorm.

Margareth Scheie, avdelingssykepleier, Sentralsykehuset i Rogaland, med.avd., 1982:
Mye bedre rustet til å kunne beherske og dempe pasienter i en forvirringstilstand.”

Johs. Glasø, sjefspsykolog , 1982:
“Stor mentalhygienisk/terapeutisk effekt idet metoden(Løvstad) poengterer, ikke minst i praksis, betydningen av nær kroppskontakt kombinert med en beroligende, forståelsesfull holdning til klientens problemer.”

Eldre Kursvurderinger i konfliktdemping, beskyttelsesteknikk, kroppshåndteringsmetodikk og løfte/forflytningsteknikk, videreutviklet til TMV (se over):

Ingrid Stensdal, ass. overlege, Regionsykehuset i Trondheim, psyk. av. Haukåsen:
“Meget gode tips om egen kroppsbruk overfor pleieklientell (løfteteknikk) som pleiepersonale innenfor somatisk medisin kunne ha god bruk for (også alders- og sykehjem). Dette særlig fordi teknikkene – ved siden av å være effektive – også formidler varme og trygghet til eldre og pleietrengende pasienter”

Kari Leikenes Reiseter, lege, Valen sjukehus:
En fantastisk og tilsynelatende lettvint måte (iallfall hvordan det kunne gjøres med minst mulig anstrengelse og minst mulig belastning for egen kropp) å løfte på. I en institusjon med mye pleie må det være i institusjonens interesse at personalet bruker løfteteknikk som gir kroppen minst mulig belastning, dvs. minst mulig langvarig slitasjeskader, for å minske antall fraværsdager/sykemeldinger/uføre osv.
Selvsagt burde denne løfteteknikken være obligatorisk undervisning i hjelpepleier/sykepleierutdanning – men inntil den tid burde et kurs i denne form for løfteteknikk være “obligatorisk” for alt personalet i helsesektoren som har mye med pleie å gjøre både innenfor og utenfor institusjon. ”

Jorunn Søgård, psykiatrisk sykepleier, Innherred sykehus:
Vi har lært flere løfteteknikker som alle som arbeider med mennesker som må løftes, bæres og forflyttes absolutt burde lære seg. Her bør også pårørende og de nærmeste kjenne til denne løfteteknikken. Dette kurset bør komme til hjelpepleier-, sykepleier- og spesialsykepleierutdannelsen.”

Gunnhild Petteresen, hjelpepleier, Tana Helsesenter:
“Løfteteknikken får jeg veldig mye bruk for. Alle folk, spesielt de som arbeider med mennesker, burde ha tilgang til et slikt kurs. Dette skulle vi hatt for lenge siden.”

Bente Slungaard Slettebø, bedriftsfysioterapeut, Emma Hjorts Hjem:
“Kroppshåndteringsmetodikken synes jeg var god. Jeg har selv gått inn for gode håndgrep og nærhet, nå blir det enda mer aktuelt.”

Liv Steinskog, avdelingssykepleier, Rogaland psyk. sjukehus:
“Vi har sett at pasienter er blitt roligere og mer avslappet når de har blitt løftet og ledsaget på rett måte. Vi har lært mange gode arbeidsmetoder”

Helene Lilleskare, barnevernspedagog, Sentralsykehuset i Rogaland, barnepsyk. avd.:
“Spesielt det vi har lært om holding har vært nærmest revolusjonerende. Forskjellen er enorm. Dette grepet går jo også igjen når vi løfter osv.”

Lieke Hansen, fysioterapeut, Fylkessykehuset i Molde, psyk. avd.: Hjelset:
“Håndgrepene som gikk spesielt på konfliktdemping virker meget effektive, og må også ha god innflytelse på angst, samt at de er meget skånsomme rent fysiologisk sett”

Olga May Østrem, psykiatrisk sykepleier, Engelsvoll psykiatriske sjukeheim:
“Kurset har utvilsomt bidratt til å styrke den faglige standarden ved sykehjemmet og kan anbefales”