“Takk for flotte dager med kurs!

Tilbakemeldingen fra deltakerne på kurset er veldig positive. De syns dere var dyktige og formidlet kunnskapen på en god måte. De opplever kurset som nyttig og lærerikt, selv om mange heldigvis ikke har opplevd å være i situasjoner hvor de har hatt behov for disse teknikkene.

Behovet for å øve regelmessig ser vi er viktig, og vil legge opp til ukentlige rutiner for å øve 5-10 min.
Etter gjennomgangen av kontorlokalene våre har jeg tatt med meg mange miljøpsykologiske og trygghetsskapende innspill fra dere, som vil øke sikkerheten for både personale og brukere.” 

Meløy kommune, helse omsorg, Miljøtjenesten, Psykisk helse- og rustjeneste, fagleder Heidi Merete Mikalsen, etter digitalt teorikurs og praksiskurs lokalt, vår 2022.

“Takk for flott kurs og fin gjennomføring!
Vi er veldig fornøyd med kurset og tilbudet fra dere.
Ser av evalueringsskjemaer at folk er fornøyde!”

Tana kommune, helse omsorg, virksomhetsleder kompetanseavdelingen, Jakob Lanto, etter digitalt teorikurs, praksiskurs og ombudskurs lokalt, høst 2021.

“Veldig godt gjennomført av kursholderne, Joel og Erik. Har en del praksiserfaring og kursing, men det jeg har lært tidligere er ikke like omsorgsfullt. Løvstadmetoden passer bedre i min nåværende jobb. Takk for meget bra kurs! Glad det er samme teknikk som brukes i forskjellige situasjoner. Bare 10’ere!”

Tana kommune, helse omsorg, virksomhetsleder kompetanseavdelingen, kursdeltagere, etter digitalt teorikurs, praksiskurs og ombudskurs lokalt, høst 2021.

“Veldig nyttig kurs. Jeg reflekterte hele tiden hvor relevant kursinnholdet var i arbeidssituasjonen. Fått svar på mange spørsmål.”

“Mye faglig utbytte for jobb med demente. Lærte mye om hvor lett det er å komme ut av truende situasjoner, og hvor viktig det er å respektere kroppssoner.”

“Veldig godt gjennomført, veldig godt utbytte.”

“Ser verdien av teorien og praksis i sammenheng, utbytte både på jobb og fritid.”

“Aha-opplevelser med nyttige verktøy i møte med  vanskelige tvangshandlinger.”

“Så absolutt nytteverdi, ble obs på holdninger, og hvordan møte brukere i psykisk helse  og rus både med kroppsholdninger og samtaler.”

“God kombinasjon av teori og praksis. Læringsrikt med videoer og eksempler fra tidligere erfaringer.”

TMV-ombudene i Lyngdal Kommune

“Flott med alle praktiske, konkrete eksempler. Dette kurset handler om verdighet for alle involverte parter.”

“Kjempenyttig! Helt ny informasjon for meg. Veldig gode teknikker!”

“Mange gode praktiske , konkrete eksempler! Dette kurset handler om VERDIGHET for alle parter, både ansatte og brukere. Dette kommer veldig godt fram i undervisningen.”

Iveland omsorgssenter og hjemmesykepleie, høst 2021.

“Takk for grundig og nyttig kursøkt. Personalet her har kun gitt gode tilbakemeldinger. Takk for veldig konkret teorikursdag før ferien- gleder oss til praksisdelen før skolestart!”

Fjell ungdomsskule, Øygarden kommune, sommer 2021

“Dette skulle vi hatt for lenge siden! Har allerede hatt mye bruk for teknikker som fungerer bedre.”

Skogsvåg skule, Knappskog skule, Kolltveit skule, PPT Øygarden kommune, vår 2021

“Kurset var knallbra. Veldig bra kurs med både teori og praksis. Godt med oppdatering av teknikker vi bruker på arbeidsplassen.
Et kurs som har fokus på forebygging og gir oss trygghet på ta vare på oss selv uten bruk av makt.”

Rogaland fylkeskommune, tilrettelagt opplæring i videregående skoler, kurser i Stavanger og Haugesund, høst 2020

“Takk for 2 fine kursdager! Både ledere og ansatte er veldig fornøyd!”

Rakkestad kommune, seksjonsleder Ann-Helen Herland Lund, Bo og Aktivitetstjenesten, høst 2020

“Jeg ser absolutt nytten og behov for mer av dette!”

Tinn kommune, avlastningen for barn og unge, avdelingsleder Catrine A Hines, 2020

“Vi takker for kurs- og veiledningsdagene for og med oss. Veldig bra å få rask hjelp av Løvstadskolen, i forhold til akutt situasjon i tjenesten hos oss i Tvedestrand.


Kurset ble positivt mottatt av ansatte, selv om de fleste har deltatt på TMV kurs internt tidligere. De ansatte opplevde at deres situasjon og utfordring ble belyst, og de fikk tid til å drøfte dette i lys av TMV metodikk med kurslederne.


Tempoet i undervisningen var bra og passet for oss. Fin veksling mellom teori, trening og praktiske eksempler Det ble også godt mottatt at kurslederne hadde mange praktiske eksempler å vise til Det ble god tid til å trene på grunnleggende ferdigheter, håndledelse, vendinger og holding.


Som kursarrangør vil jeg fremheve at kursholdernes betoning av å komme tidlig inn med alternativer til nedlegging osv var veldig nyttig, og opplevde at nye tanker kom frem i personalet Mindre katastrofetenkning rundt fremtidige utfordringer, økt tro på at ved å bruke egen kompetanse, kjennskap til bruker sammen med det nye de lærte på kurset, vil gjøre dem i stand til å mestre flere utfordringer.


Dette var således en nødvendig og god investering med kurs og veiledning i særlig ressurskrevende enkeltsak med Løvstadmetoden TMV ved TMV-instruktør Joel Lindason Løvstad og TMV-veileder John Foss fra Bergen.


Formålet med denne kurs/veiledningspakken: å sørge for at tiltak både er lov og lurt, som kan bidra til redusert sykefravær over tid, minske overforbruk av personalressurser og gi et godt omdømme utad i lokalmiljøet fordi det registreres bruker- og publikums vennlige tiltak med alternativer til tvang og makt og ellers lempeligst mulig middel når tvang kommer til aktualitet som ledd i omsorg.


Takk igjen!”

Tvedestrand kommune, oppfølgingsenheten, avdelingsleder psykisk helse og rusavhengighet, Grete Løvdal Mo, 2020

“Takk for eit flott kurs, har fått veldig gode tilbakemeldingar frå fleire deltakarar!”

Voss kommune, avdeling psykisk helse og rusarbeid, omsorgsbustader og ambulerande team, avdelingsleiar Oddny Bøe, 2019

“Jeg var med da Ungdomspsykiatrisk klinikk i Lørenskog startet opp på 90-tallet, og der var dere inne med kursing. Det jeg lærte da har jeg tatt med meg i videre jobber og livet for øvrig!

Modellen bidrar til helhet i arbeidet med mennesker. Den vektlegger brukermedvirkning og en respektfull holdning til dem vi skal hjelpe, også i utfordrende situasjoner som krever fysisk håndtering. Dette er en modell som ber oss jobbe i forkant, ha fokus på relasjon, gir trygghet i miljøet og forebygger fysisk utagering. Jeg har jobbet med barn, ungdom og voksne i ulike sammenhenger over mange år. Kunnskapen fra Løvstadkurset har vært nyttig hele veien.

De siste åtte årene har jeg arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Vi har hatt fokus på traumebasert omsorg og de fleste har fulgt et undervisningsopplegg i regi av RVTS. I samme periode ønsket vi å jobbe med egen praksis og lære mer om hvordan mestre konfliktfylte eller truende situasjoner. Høsten 2019 var vi rundt 40 stykker som gikk på to-dagers kurs i Løvstadmodellen. Tilbakemeldinger fra ansatte etter kurset: Jeg er fornøyd med det vi lærte, det henger sammen med det vi har lært om traumebasert omsorg. Jeg lærte mye som jeg ikke har tenkt på før. Et eksempel er at mye utagering skjer i forbindelse med grensesetting – bra bevisstgjøring at vi voksne kan handle på en annen måte. Det var veldig nyttig å lære pusteteknikker, jeg har brukt det etter kurset og det virker. Pust er en viktig del av selvregulering. Når ungdom har det tungt, hjelper pust/ avspenning for å klare å være tilstede for ungdommen. Jeg fikk konkrete verktøy, deilig å ha. Det var fint å gjøre, ikke bare høre. Løvstad komplementerer det vi har lært om TBO. “

Skedsmo kommune, Tiltak enslige mindreårige flyktninger, fagkonsulent Karin Beate Pettersen, 2019

“Enkelte av de ansatte mente det var det beste kurset de hadde hatt på 25 år og mange føler seg tryggere i rollen når de nå møter elever som har hatt en vanskelig sommer.”

Lilleby skole, Trondheim, rektor Ragnhild Skjevik, 2019

“Dette er helt på linje med vår forståelse, holdninger og forslag til konkrete tiltak for å unngå krenkelser av barna.

Vi takker for et svært nyttig og informativt kurs. Temaet dere underviser i er svært krevende da det handler om problemstillinger som stiller store krav til refleksjon over egen praksis, samt bevissthet på holdninger som må ligge under enhver jobbing med grenseutfordrende atferd. De praktiske øvelsene er helt avgjørende for at tjenesteutøvere skal kunne bli sikker i sine grensesettingstiltak slik at krenkelser unngås. Jeg har tidligere deltatt på kurs fra Løvstadskolen, faktisk så langt tilbake som midten av nittitallet. Det jeg lærte da har jeg hatt med meg og hatt stor nytte av i profesjonell og privat sammenheng. Flott å se at tilbudet fortsatt eksisterer og hele tiden utvikles slik at det er i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk! “

PPT i Tana kommune, virksomhetsleder kompetanseavdelingen, Jakob Lanto, 2019