Lover og forskrifter


Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) oppll
§§ 1-1, 8-1, 9A10-8, 11

Forskrift til opplæringsloven §§ 2-2, 12-1 (“elevenes Arbeidsmiljølov”) 

Rundskriv om Skolemiljø Udir-3-2017

Rundskriv om systemrettet arbeid etter kapittel 9a Udir-4-2014

Rundskriv om elevens rett til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010

Veileder til kapittel 9a

Forskrift om miljørettet helsevern i bh og skoler § 14

Veileder

Lov om straff (Straffeloven) strl
§§ 17, 18, 155, 156286, 287, 288

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (Arbeidsmiljøloven) aml
§§ 1-1, 2-12-3, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3

Forskrift om utførelse av arbeid §§ 23A

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) hele

Lov om yrkesskadeforsikring (Yrkesskadeforsikringsloven) hele

Lov om folketrygd (Folketrygdloven) ftrl
§§ 13-3, 13-14

Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) hol
§§ 9-1, 9-2, 9-4, 9-5, 9-6

Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasientrettighetsloven) pbrl
kapittel 4A-3

Rundskriv til pbrl, kapittel 4A

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon hele

Rundskriv om retningslinjer til rettighetsforskriften