Miljø- og sikkerhetsanalyse

Gjennom noen år har stadig flere benyttet tjenesten Løvstadskolens miljø- og sikkerhetsanalyse, med befaring av lokaliteter og forslag til miljøpsykologiske tiltak, samt gjennomgang av sikkerhetsrutiner og forslag til slike der de har mangler. Det har vært et tilbud i forbindelse med Løvstadkurs i Terapeutisk/ Pedagogisk/Sosial Mestring av Vold. Nå tilbys denne tjenesten også til andre, som ønsker en støtte til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) , for å oppfylle de krav og rettigheter Arbeidsmiljøloven (AML) og forskrift kap 23A stiller til arbeidsgiver, arbeidstaker og  vernetjeneste,
 jfr. § 23A-1 Risikovurdering av fa

AML § 1 angir at lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

AML § 2 opplyser om  arbeidstakers medvirkningsplikt, til utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske HMS arbeide.
Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av det tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.
Arbeidstaker skal bruke påbudt verneutstyr (sikkerhetsopplæring kan være personlig verneutstyr)
straks underrette arbeidsgiver og verneombud og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan føre til fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet (meldeplikt/avviksregistrering)

AML § 3 pålegger arbeidsgiver å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten. Det skal foretas årlige ROS analyser (Risiko- og sårbarhets analyser med handlingsplaner) og utarbeides planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen (avviksbehandling).
Vi kan bidra både med miljø- og sikkerhetsanalyser som støtte til ROS analyser og handlingsplaner for konkrete forebyggende tiltak  

Det skal foretas systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske HMS arbeidet for å sikre at fungerer som forutsatt. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
at arbeidstaker ved introduksjonen gjøres kjent med de ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig, og sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav.
Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

AML § 4 stiller krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer som kan innvirke på arbeidstakerens fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.
Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
Arbeidstaker skal så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.
Arbeidsplassen skal innredes og  utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger.
Vi kan bidra både med miljø- og sikkerhetsanalyser med handlingsplaner for konkrete forebyggende tiltak

AML § 6 angis at en av verneombudets oppgaver er særlig å påse at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring, og at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet med helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

(Uthevet av oss)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *