Mot vold i skolen med Løvstadskolen

For at ikke møte med elevvold i skolen skal føre til maktkamp og motvold fra lærere og assistenter, men møtes med alternativ til vold som pedagogisk virkemiddel, benytter stadig flere skoler Løvstadkurs med opplæringsprogrammet Løvstadmetoden Pedagogisk/Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® fra Løvstadskolen.
Programmet spesielt tilpasset skolen og opplæringslovens aktivitetsplikt er basert på det anerkjente Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®, som blant annet benyttes mye i barnevern, og ved omsorg, behandling og opplæring av mennesker med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, ADHD, rus/psykiske lidelser. Dette gir personalet økt trygghet på forebygging, håndtering og oppfølging av utagerende adferd, både mentalt, verbalt og non-verbalt/fysisk. Det gis konkret hjelp til hvordan  hjelpe seg selv og andre, elever og kollegaer, på en slik måte at det bedrer sikkerheten og rettssikkerheten for alle parter. Læringsmiljøet styrkes gjennom dette unike kommunikasjonsverktøyet og  konkrete HMS-tiltaket, der det vektlegges voldsforebyggende kommunikasjonstrening på situasjoner som er utfordrende for de fleste skoler og SFO.
Her er noen av de som vi har opplæring for:

Spesialpedagogisk tjeneste (SPT) i Skien kommune (alternative skoler)
Lilleby skole, Trondheim
Sameskolen, Tana
Oasen skoler, Kristiansand
Haug skole og ressurssenter for sammensatte lærevansker, Bærum

Bleiker videregående skole, Tilrettelagt Opplæring, Asker
Hjalmar Johansen videregående skole, Opplæring i mindre grupper, Skien
Hegg skole, Lier
Rygge skolene
Solberg skole i Bærum, spesialpedagogikk for epilepsirelaterte lærevansker, ved Spesialsykehuset for epilepsi(SSE), Oslo Universitetssykehus
Hallingstad skole med SFO og avdeling 100metersskogen for elever med spesielle behov, Lier
Kvaløya videregående skole, tilrettelagt avdeling for spesielle behov, Tromsø
Kirkebygden skole, Våler i Østfold
Skoler i Indre Østfold, Spydeberg

Asdal skole, Ressurssenteret, Arendal
Kalstad skole, Kragerø
Grunnskolene i Askøy kommune
Ytre Enebakk skole
Rauland skule
Lakselv skole, barneskolen og SFO
Bergeland videregående skole, Stavanger
Brønnerud skole, Ås
Åsane skole, Kristiansand
Grunnskolene i Lørenskog,
Lister videregående skole, Kvinesdal
Jåttå videregående skole, Stavanger,
Nygård skole, autismeprosjekt, Søgne
RAUS- Ringsaker Alternative Ungdomsskole på Nes,
Videregående skoler i Nord-Trøndelag fylkeskommune,
Bleiker videregående skole for tilpasset opplæring i Asker,
Nøklevann skole (byomfattende spesialgrupper for språk- og lærevansker), Oslo

Follo barne- og ungdomsskole i Ski, spesialskole for elever med lærevansker og omfattende behov for tilrettelagt undervisning i Follokommunene

Spesialpedagog Gunnar Kleppe Næss, Askøy, utgjør sammen med spesialpedagog John Foss, Bergen, det spesialpedagogiske TMV-teamet for Vestlandet. Begge er utdannet PMV- og TMV- instruktør fra Løvstadskolen,
og tar også oppdrag med klinisk konsultasjon og veiledning i særlig krevende enkeltsaker  andre steder i landet .

Se også artikkel av John Foss om klinisk bruk av TMV i og utenfor skolen, under Fagartikler og i TMV-hjørnet.

Liv-Kjersti Sandve, psykolog (nå barnevernstjenesten i Sandnes kommune) 2015:

Undertegnede er psykolog og har for en del år i tilbake, i jobbsammenheng på institusjon for psykisk utviklingshemmede, deltatt på TMV- kurs med Erik og Linda Løvstad. Den gangen skrev jeg følgende tilbakemelding til Løvstadskolen og til min arbeidsgiver:
«..Rammene omkring dette kurset er en kombinasjon av holdningsskapende teori og presentasjon av teknikker/praktiske øvelser.
Viktige stikkord i den forbindelse er nærkontakt, dempe angst, berolige og skape trygghet – trivsel. Kurset var holdningsskapende og burde bli gitt som obligatorisk kurs ved alle avdelinger, bl.a. for å bidra til å skape en felles faglig plattform å bygge på, og lik positiv holdning til miljøarbeid.
Jeg er overbevist om at alle profesjoner har mye å lære av Løvstad.
Kurset vil dessuten også kunne ha funksjon som forebyggende tiltak i forhold til konflikter på personal-siden. Den psykologiske effekten av at kursdeltakerne under de praktiske øvelsene må samhandle fysisk og verbalt kan ha en viktig og langt videre funksjon enn alene konfliktdemping i forhold til beboerne. Rollespill – som bl.a. innebærer at personalet vekselvis må agere urolig beboer/elev og ivaretakende personell – har mange betydningsfulle funksjoner innebygd i seg. Det gir trening i- og utvikling av god kommunikasjon og samarbeid mellom personalet, samt bedre innsikt i klientenes livssituasjon…”
Senere har jeg i ulike jobber og ved en rekke anledninger veiledet ansatte og anvendt elementer fra Løvstadmetoden i mitt arbeid som psykolog. Jeg har også, for noen år tilbake, blitt invitert med, og fått muligheten til å delta som medansvarlig kursholder, sammen med Løvstad.
Vi har felles faglig forankring, og jeg anbefaler således metoden til arbeid med barn og unge på alle arenaer

Marit Kronen, koordinator, Bleiker videregående skole, Tilrettelagt opplæring, Asker, 2018:

Tusen takk for et flott introduksjonskurs i Løvstadmetoden, Pedagogisk/Terapeutisk mestring av vold. Det at hele personalgruppa på avdeling for tilrettelagt opplæring på Bleiker vgs. fikk en smakebit på metoder og tenkning, gjør at vi har fått en god og felles forståelse av Løvstadmetoden. Vi ser fram til flere kurs, hvor både metoden og ulike teknikker blir enda mer spisset i forhold til behovet vi har på vår skole.

Laila Askheim Hjørnevik, avdelingsleder for opplæring i mindre grupper,Hjalmar Johansen videregående skole, Skien, 2017:

Det er kun fornøyde kursdeltakere!
Allerede i dag har vi fått testet nyervervet kunnskap
Kunnskap med overføringsverdi!
Enda en gang takk for svært nyttig kurs!

Rune Sudbø, skulesjef, Rauland skule, Vinje kommune, 2013:

Tusen takk for at du kunne komme til oss!  Lærerne har allerede kommet med mange gode tilbakemeldinger og sier at dette kurset burde vært en del av lærerutdanningen / PPU, noe jeg stiller meg bak.

Det er et veldig praksisnært kurs som gir enkle løsninger på situasjoner som uten trening kan sees på som vanskelige. Nå får lærerne en liten verktøykasse av teknikker, både psykisk og fysisk, som gjør læreren og eleven tryggere i hverdagen sin.

Lærere, spesialpedagoger, miljøarbeidere ved Bergeland videregående skole, Stavanger, 2013:

Veldig matnyttig og konkret kurs. Flink kursleder. Bare 10’ere !
Matnyttig kurs. Konkret og god presentasjon. Bra med kombinasjon teori og trening
Veldig bra kurs, masse nyttig å ta med i videre arbeid
Kurset veldig bra ! Relevant. Mange burde få anledning til denne type opplæring !!
Må tenke på egne holdninger – nyttig !
Flott med fokus på forebygging ! Hva jeg kan gjøre annerledes i forhold til elevene- flott å ha fokus på det. Nyttig med info. om bl.a. kroppssoner
Meget relevant i forhold til arbeid med mennesker. Kurset er med på å gjøre oss mer profesjonelle og tar utgangspunkt i situasjoner vi møter nesten daglig. Ikke minst den delen som går på egen mestring, egne holdninger og at det er utgangspunkt i alt fra udramatiske til dramatiske situasjoner. Dette er en tankegang jeg kan bruke i hverdagen i skolen, i all kommunikasjon med elevene.
Gode tilnærmingsmåter til elevene, i hverdagslige situasjoner. Bare 10’ere !

Lærere og ledere ved Kalstad skole med SFO, Kragerø, 2012:

Viktig og relevant for alle som jobber i skolen. Håper dette blir fulgt av skolens ledelse, at skolekontoret får vite hvor viktig dette er, og at NAV ser viktigheten av dette i forhold til å forebygge sykemeldinger av lærere som føler seg maktesløse alene.
Jeg likte godt balansen mellom teori og praksis. Håper det blir mer tid til øvelse/praksis.
Bra miks av teori og praksis. Relevant, bra kurs.
Jeg innser at det må øves mye på det jeg har lært, samtidig som jeg må bli mye mer bevisst på min egen tilnærming overfor elevene, talemessig og kroppslig. Godt kurs !
Veldig lærerikt og godt innhold. Stoffet ble presentert på en klar og forståelig måte, og det var enkelt å følge med. Kurset vekket absolutt interesse for å lære mer om tema, og denne måten å jobbe på.
Jeg har opplevd i stor grad å få bekreftet min allerede etablerte holdning til denne type utfordringer, og håper det har fått også andre til å tenke rundt pedagogrollen- vi kan ikke bare være undervisere, men må få det å tenke bakenfor atferden inn som en naturlig refleks- ikke bare tolke  som “ulydighet” for “å slippe å gjøre noe”.  Stort savn etter 14 år i skolen ! Ellers har kurset hjulpet meg å bli mer bevisst på enkle, virkningsfulle faktorer som jeg ser er direkte anvendbare i det daglige med alle typer barn.
Viktig som grunnlag for egen trening og mestring !
Var et meget nyttig kurs som jeg kommer til å få stor bruk for i mitt videre arbeid med utagerende og krevende barn både i skolen og SFO. Var veldig nyttig å lære seg nye teknikker når barn slår seg vrange.
Lærerikt, men det er stor forskjell på å jobbe en til en, og det å ha to eller utagerende elever i en klasse. Ser at dette er et middel på veien, men det er også viktig at det er nok mennesker inne for å avlaste hverandre i slike situasjoner.
Effekten av kurset vil avhenge av oppfølging i etterkant. Mer trening samt samkjøring av dette og våre hjelpeinstanser (hjelp til elevene) vil gjøre utfordringene vi lærere står overfor overkommelig !
Lærerne på skolen har tydelig uttrykt at de mangler kunnskap og ferdigheter for å takle barna med atferdsproblemer. Vi har nå fått noen verktøy som vi kan bygge videre på, for at vi skal bli tydeligere i våre forventninger til de voksne, og som vi skal lage rutiner på for å holde innholdet i kurset levende.

Lærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter, Åsane skole, Kristiansand, 2011:

PMV-kurset burde være obligatorisk for alle som skal jobbe i skoleverket. Meget relevant i forhold til vår hverdag.
Dette var et flott kurs som gikk rett inn i min arbeidssituasjon.
Flott kurs ! Håper alle som var med blir med videre på oppfølging.
Nyttig at øvelser blir vist og prøvd praktisk for alle. Synes det er viktig at både SFO og skoleansatte/lærere samarbeider om holdninger og regler også ovenfor vanskelige elever.
Det var svært nyttig med praktiske øvelser. Mange artige formuleringer og kommentarer krydrer forelesningen

Frank Hermanssen, assisterende rektor, Kvaløya videregående skole, Tromsø, 2011:

Hjertelig takk for en interessant kursdag.
Du har gitt de ansatte ved vår tilrettelagte avdeling faglig påfyll som vil være til stor anvendelse i det videre arbeidet med/for elevene !

Marit Christensen og Jorunn Stedje, TMV-ombud, SALTO, askøySkolenes ALTernative Opplæring, 2010:

Vi er de første TMV-ombudene i Askøyskolene, og dette er et særdeles spennende oppdrag for oss som jobber med vanskeligstilt ungdom daglig. TMV har vist seg å være et nødvendig verktøy for oss både som forebyggende tiltak, med vekt på holdningsskapende arbeid, kommunikasjon og konfliktløsning, og som en betryggende måte å ivareta eleven på ved utøving av vold, når eleven er til skade for seg selv eller til skade for andre.

Tordis Barhaugen, fagleder RAUS- Ringsaker Alternative Ungdomsskole, Nes, 2010:

Svært godt fornøyd med innhold og presentasjon av kurset. Veldig relevant og traff meg rett i hjertet m.h.t. holdninger.  Nyttig bevisstgjøring. Tusen takk.

Gunn Kristin Ørbekk, miljøterapeut, RAUS, 2010:

I tillegg til at øvelsene er enkle, håndterbare og funksjonelle, synes jeg det er veldig bra med teoridelen, med mye gode poenger i møte med barn/unge, om hvordan vi møter og ser personene bak problemer/vold. Veldig bra at det kjennes/er omsorg i å holde/ta vare på situasjonene.

Referansegruppe for Follo barne- og ungdomsskole i Ski:
Eva Bratlie, rektor,  Gunn Flatby, uvinsp. og  Mariann Gasmann, SFO-leder og
Bodil Kirkerød, hovedtillitsvalgt for grunnskolene i Ski kommune
Løvstadgruppa på FBU:
Kati Gombos, Charlott Hasfjord, Ragnhild Zahl, Nils Harald
Nystuen

Spesialpedagoger, lærere, ledere og assistenter på Follo barne- og ungdomsskole, Ski, 2009:

Tusen takk for alt dere har bidratt med for å gjøre oss tryggere på arbeidsplassen.
Positivt at mye fokus er på forebygging og tilrettelegging av miljøet, og mindre på at eleven er problemet.
Jeg har hatt godt utbytte av dette kurset. Det var gøy, helhetlig, spennende og lærerikt !
Må inn som en del av skolens grunnholdning- felles tenke- og handlingsmåte. Viktig at alle får opplæring tidlig når de begynner å jobbe her. Det føler jeg vil bidra positivt for elevene, og ikke bare gjøre lærerene tryggere !
Kjempefornøyd ! Synes holdningsarbeidet er essensielt.
Veldig bra at det var så stort fokus på holdningsdelen, og at vi tar vare på eleven i situasjonen. Greit også med avklaringen hva er tvang, og alternativer til dette.
Veldig bra at ledelsen måtte være med. Bra at ansvar ble fordelt- og klargjørende hvem som har hvilke ansvar.

Jorun Holth Eggen, Mastergradsstudent, Universitetet i Oslo, 2009:

Det var som å “komme hjem” når jeg leste Løvstadskolens hjemmeside om PMV !
Det er jo nettopp det som beskrives her som jeg er opptatt av- mer kunnskap om ideologi, skolering, “verktøykasse” for håndtering av situasjoner med utfordrende atferd. Altså mer kyndighet i å takle disse på en mer tilfredsstillende måte, både med hensyn til egen mestringsfølelse og for den aktuelle elevens del.
Tusen takk for at jeg fikk lov å delta på kurset. Det har vært til uvurderlig nytte i forbindelse med mitt mastergradsprosjekt “Vold i skolen-rettet mot lærere”, og i min jobb som lærer. Variert og godt kursopplegg- veksling mellom å høre og gjøre. Kursledere med humor og veldig god samkjøring seg imellom. Godt teoretisk fundamentert, inspirerende kursledelse.

Berit Vik, rektor, Kvæfjord videregående skole, 1998:
«En sterk følelse og opplevelse av utrygghet, fortvilelse og redsel p.g.a. raseriutbrudd og voldelig atferd fra elever, var i ferd med å bre seg i personalet. Vi leita etter hjelp for å komme videre, og var kjempeheldige som fikk tilbud om kurs i Pedagogisk Mestring av Vold (PMV) fra Løvstadskolen.
I vår personalgruppe er det i ettertid snakk om før og etter Løvstadkurset!
Både den praktiske og den teoretiske delen opplevde vi hadde elementer i seg som gav oss mental styrke og optimisme til å møte arbeidsdagen igjen etter kurset. Vi fikk en start og innføring på et treningsprogram i handtering og mestring av vold, som vi kunne videreutvikle utfra våre egne behov og forutsetninger.»