NAV’s tilretteleggingstilskudd til Løvstadkurs

Mange kommuner, institusjoner og omsorgs- og servicetiltak har  de senere årene fått  støtte  til gjennomføring av Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som skadeforebyggende, sykefraværsreduserende og stimulans til opprettholdelse av arbeidsforholdet, i tillegg til at dette var konkret hjelp til kompetanseutvikling og kvalitetssikring av tjenester. I 2008-2018 fikk også stadig  flere institusjoner, skoler, omsorgstiltak og NAV avdelinger erfare verdien av Løvstadskolens program for skadeforebygging, sykefraværsreduksjon og stimulering til opprettholdelse av arbeidsforholdet, og det ble gitt støtte til IA-virksomheter som iverksatte opplæringsprogram  fra Løvstadskolen, så lenge denne ordningen gjaldt
Løvstadmetoden TMV® er opplæring i voldsforebyggende kommunikasjon, belastningsreduserende og skadeforebyggende arbeidsteknikk, som medfører et tryggere og triveligere arbeids- og behandlingsmiljø.

NAV ga gjennom Arbeidslivssentere  forebyggings- og tilretteleggingstilskudd til  IA-virksomheter som arrangerte Løvstadkurs i Løvstadmetoden TMV med Løvstadskolen.
Dette fordi:

  • TMV er et skadeforebyggende og sykefraværsreduserende tiltak ,

på linje med kurs i forflytningsteknikk for å unngå belastninger ved tunge løft.

TMV er opplæring i god arbeidsteknikk og kroppshåndteringsmetodikk,

med mål å forebygge skader og psykiske belastninger som kan være skadelig.

  • TMV som trygghetsskapende tiltak stimulerer til opprettholdelse av arbeidforholdet,

ved et tryggere og triveligere arbeidsmiljø og større holdbarhet i yrket.

Mindre personalutskifting gir reduserte kostnader til nyopplæring internt og omstilling eksternt.

I tillegg:

  • TMV er kompetanseutvikling som kan minske overforbruk av ekstravakter og vikarer.  

I sum vil  TMV være et kostnadseffektivt tiltak, særlig når opplæringen implementeres og kvalitetssikres med regelmessig trening og oppfølging.