Nytt Kapittel 23A i arbeidsmiljøforskrift forsterker kravet til arbeidsgiver i arbeidsmiljøloven om at det skal gis nødvendig  opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.
Løvstadskolen tilbyr slik praktisk opplæring lokalt og nasjonalt.
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1339