Om oss

Om oss

Løvstadskolen er grunnlagt og utviklet av sjefsinstruktør/faglig leder Erik Løvstad, og faglig veileder/kreativ leder Linda Gun Løvstad. De har hver med seg 40 års erfaring i utvikling av realkompetanse i kommunikasjon, psykologi, pedagogikk, etikk, rettssikkerhet og kvalitetssikring. Løvstad har utviklet en spesiell kroppshåndteringsmetodikk med funksjonelle og ergonomisk utformede arbeidsteknikker fra bakgrunn som ingeniør, kroppsøvingslærer og spesialpedagog.

De fikk opplæring i myk teknikk fra 1976, hos den moderne jiujitsuens far, Kurt Durewall i Gøteborg. Dette som et humant og effektivt alternativ til tradisjonelt selvforsvar med bakgrunn i kampsportformer. Durewalls prinsipp er «med minst mulig kraft nå størst mulig effekt uten å forårsake smerte eller skade». Durewall er også opphavsmann til anerkjente metoder for arbeidsteknikk og forflytningsteknikk.

Løvstad innførte begrepet mykt selvforsvar i Norge, og startet kurser og organiserte klubber i dette over hele landet, bl.a. i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Videreutviklet så myk teknikk i møte med vold for mange grupper, som kurs for: barn og ungdom (”antimobb”), kvinner (mot voldtekt/overgrep), eldre og funksjonshemmede. Flere tusen norske barn og kvinner gjennomgikk disse kursene.

Grunnla Norges Jiujitsuforbund (NJF), som hadde 3000 studenter i året på slutten av 70 tallet og begynnelsen av 80 tallet. Videre på 80 tallet studerte Løvstad elementer i gamle jiujitsukunster som kunne omformes til humane og effektive metoder tilpasset moderne rettssikkerhetsprinsipper, bl.a. hos Torii i Japan og prof.Wally Jay i USA. Jay var for øvrig en av Bruce Lee´s trenere. Løvstad ble mestergradert (grandmaster) i internasjonal jiujitsu i USA og Japan.

Studerte forebygging av vold og aggresjonsmestring med kognitive metoder, bl.a. hos prof.Novaco m.fl. i USA. Prinsippene ble først overført til norske psykiatriske institusjoner og spesialavdelinger i datidens HVPU, gjennom først yrkeskurser i humant selvforsvar, videreutviklet til konfliktdemping/ beskyttelsesteknikk og løfteteknikk/forflytningsteknikk, siden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV).

Dette er noe av bakgrunnen for dagens opplæringsprogram i Løvstadmetoden TMV. Erik Løvstad har sammen med sin ektefelle, Linda Gun Løvstad, undervist i alternativ til vold i møte med vold, bl.a. i USA (NYC, SF og LA) , Japan (Tokyo) og  Thailand (Bangkok).

Løvstad har på oppdrag fra habiliteringstjenester, institusjoner og behandlingsprogrammer siden -90 tallet arbeidet med klinisk konsultasjon og trening av klienter med særlig farlig  adferd, rettet mot seg selv eller andre.
Det arbeides med bakgrunn i erfaringer med dette  f.t. med dr.grads avhandlinger på temaer innenfor Terapeutisk Mestring av Vold (TMV®).

Løvstad har dannet skole for videre- og etterutdanning innen håndtering av vold på lempeligst mulige måte, Løvstadskolen. De har med samarbeidspartnere utarbeidet en rekke opplæringsprogram for forståelse, forebygging, håndtering, oppfølging og behandling av vold, og er verdens ledende på området voldshåndtering i institusjoner (behandling, omsorg og service). Formålet med disse opplæringsprogrammene omfatter:

  • Kvalitetssikring av kommunikasjon, tjenesteyting og psykososialt arbeidsmiljø
    ( ihht. AML/HMS).
  • Forebygging av belastningslidelser og utlading (utbrenthet).
  • Ressursutvikling, miljøtrygging og ressurssparing.
  • Praktiske løsninger på rettssikkerhet ved grensesetting og alternativ til tvang.
  • Angstdemping og realkompetanse i aggresjonsmestring

Filosofien bak alle opplæringsprogrammene utviklet av Løvstadskolen bygger på et humanistisk helhetssyn, etter en eklektisk modell. Eklektisk her i forståelsen åpenhet for å innpasse det beste fra det meste, i egen forskning og utvikling av originale og unike løsninger. Du vil derfor bl.a. finne elementer som baserer seg på kommunikasjonsteori, kognitiv psykologi, sosial læringsteori og funksjonell adferdsanalyse, involveringspedagogikk/realitetsterapi og systemisk terapi.
TMV er et multimodalt program som benytter prinsipper fra multisystemisk terapi for å påvirke personalets holdninger og handlinger i positiv retning, med modellæring i alternativ til vold.
Et av skolens pedagogiske prinsipper er metodisk å lede aggresjon over i positive løsninger bl.a. ved hjelp av paradoxalteknikker (tilsynelatende fornuftsstridige tiltak, som ved nærmere etterprøving viser seg å være de mest logiske). Opplæringsformen består av en blanding av forelesninger, demonstrasjoner, rollespill og video, og tilpasses lokale behov.

40 000 personer har gjennomgått Løvstadskolens opplæringsprogrammer, og målgruppen inkluderer såvel offentlige virksomheter og institusjoner som bedrifter i det private næringsliv. Løvstadskolen samarbeider med en rekke av landets fylker, kommuner, institusjoner og bedrifter, og mange fagteam, profesjonelle og pårørende benytter daglig  kommunikasjonsprinsipper og teknikker utviklet av Løvstadskolen.

Noen av våre kursholdere:

Erik Løvstad (Kragerø)

Sjefsinstruktør

Faglig leder, pedagog, ingeniør, ergonom. 40 års erfaring nasjonalt med kurs og veiledning i Løvstadmetoden, voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk for skoler, barnevern, psykisk helse for barn og unge.

John Foss (Bergen)

Instruktør

Spesialpedagog, førskolelærer. Erfaring fra tidl. Vestlandsheimen/ Voksenopplæringen nord, Habiliteringstjenesten i Hordaland, spesialundervisning ved Åstveit ungdomsskole og tilrettelagt avdeling ved

Årstad vgs. Flere tiårs erfaring med brukere og elever med særlig vanskelig, utfordrende og farlig atferd, og veiledning i enkeltsaker over hele landet.

Gunnar Kleppe Næss (Bergen)

Instruktør

Spesialpedagog, allmennlærer, ART trener og Zippy lærer. Blant annet tidligere assisterende rektor ved Træet barneskole og pedagogisk veileder i Pedagogisk Mestring av Vold for skolene i Askøy kommune. Spesialpedagog ved tilrettelagt avdeling Laksevåg vgs og Nordahl Grieg vgs, avd. sykehusskolen for barnepsykiatrisk på Haukeland US.

Silje Gislefoss Netland (Tromsø/Lørenskog)

Instruktør

Spesialpedagog, vernepleier, master i spesialpedagogikk (tvang og makt i skolen overfor enkelte elever med utviklingshemning). Har jobbet i skolen som leder, miljøarbeider og lærer. Fra 2016 hatt eget firma og jobber med kursing og veiledning inn i tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger: Rom for mestring og utvikling.

Linda Gun Løvstad (Kragerø)

Instruktør

Faglig veileder og kreativ leder, 40 års erfaring med utvikling av unike modeller og opplæringsprogram for tilpasset voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk i skolen og veiledning i særlig ressurskrevende enkeltsaker.

 

Joel Lindason Løvstad (Kragerø)

Instruktør

Mange års erfaring nasjonalt som kursholder, miljøkonsulent, på-jobben-trening og veileder i enkeltsaker, med Løvstadmetoden TMV, voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk, for skoler, barnevern, omsorg for enslige mindreårige asylsøkere, psykisk helse for barn og unge, omsorgstjenester for spesielle aggresjonssyndromer.

Christian Høy Knudsen (Kristiansand)

Instruktør

Psykologi profesjonsstudium, utdannet politi, sosialkurator barnevernstjeneste, miljøterapeut og sikkerhetsansvarlig akuttinstitusjon ungdom, miljøterapeut ruskollektiv, circle of security-parenting, traumebevisst omsorg, kognitiv atferdsterapi.

 

 

Copyright © 2022 Løvstad Skole as/Løvstadskolen