Sikkerhetsopplæring for mottaksansatte med TMV®

Utlendingsdirektoratet, UDI, vil at mottakene skal være et trygt sted å være for ansatte og beboere. UDIs Regionkontor Vest (RKV) arrangerte derfor i november 2007 tre fylkesvise dagssamlinger, hvor alle mottaksansatte i regionen fikk nyttig sikkerhetstrening.I oktober 2008 arrangerte også Regionkontor Oslo kurser i trygghet og sikkerhet med Løvstadskolen, for mottakene i denne regionen. I 2009 og 2010 ble gjennomført grunnkurser TMV med 3+1 dag spesielt utformet for ordinære mottak, forsterkede avdelinger, ema, transittmottak og ventemottak. Videreutvikling, gjennomføring og oppfølging av disse kursene i 2010-2015.

Mottaksansatte trente på sikkerhet

UDIs Regionkontor Vest (RKV) arrangerte i november 2007 tre fylkesvise dagssamlinger, hvor alle mottaksansatte i regionen fikk nyttig sikkerhetstrening.
Samlingene var en direkte oppfølger til mottaksledermøtet om sikkerhet fra 2006 da  det  ble  bestemt at flest mulig av mottaksansatte burde få videre opplæring i sikkerhet .  Totalt deltok 56 ansatte fra ti mottak samt åtte ansatte fra Regionkontor Vest på samlingene i november.

Mottakene skal oppleves som en trygg arbeidsplass

Mottaksansatte  fikk en innføring i forståelse, forebygging og håndtering av truende situasjoner. Målet med sikkerhetsopplæring vil alltid være at mottakene skal oppleves som en trygg arbeidsplass. Det er viktig at alle ansatte er samkjørte og trygge på hverandre når det gjelder forståelse, forebygging og håndtering av truende episoder.

Samlingene startet med at verneombud og tillitsvalgte fra mottak innenfor hvert av fylkene innledet til debatt om forebygging og håndtering av uheldige episoder. Deretter gikk regionkontoret gjennom satsingen på sikkerhet i 2008. Erik Løvstad, som er faglig leder ved Løvstadskolen, hadde deretter fem timer til disposisjon for å gi deltakerne teori og praksis om temaet. Av dette gikk én time med til praktiske øvelser.
Tilbakemeldingene var udelt positive fra alle deltakere i de tre fylkene og fra ansatte på regionkontoret (se nye Kursvurderinger og Referanser):

Maidi Lill Andersen, leder, Helgeland barne- og omsorgssenter, avd. Storåsen barnehjem og avd. Søvik omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, Leirfjord/Sandnessjøen, 2010:

Leder for HBO, Maidi Lill Andersen, sier at viktig oppgave for omsorgssenteret spesielt, og barnevernsinstitusjoner generelt, er ” å legge til rette miljøet slik at barnet/ungdommen kan arbeide på sin egen utvikling.  Uten trygghet er det ikke mulig å drive god behandling.
Det dreier seg om å være tilstede, vise oppmerksomhet og omsorg. Beboerene trenger trygghet, struktur, forutsigbarhet. Vi må da være trygge og tydelige voksne.”
Målsetting med TMV er således nettopp ferdighetstrening i å framstå som trygge, tydelige terapeuter, der hovedfokus er forebygging av vold, og trening på alternativer til vold. Altså trening på å møte vold med alternativ til vold.
Trening i TMV innebærer trening i kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk, med samarbeidstrening på teamarbeid.  TMV inngår da som et viktig grunnlag for, og del av, det miljøterapeutiske arbeid, med god kvalitet på omsorg og menneskebehandling.

5 Miljøterapeuter og miljøarbeidere på  Hero Norges Stange transittmottak for enslige mindreårige, Hamar, 2010:

Jeg føler meg nå veldig trygg på jobben.
Jeg har lært meg  teknikker for god kommunikasjon, og større trygghet i møte med aggresjon.
Veldig nyttig og viktig kurs, ikke bare på jobben.
Jeg fikk økt trygghet og sikkerhet på å løse vanskelige situasjoner effektivt.
Kurset hjalp meg til å få et nytt syn på vanskelige situasjoner, og til å kunne kommunisere bedre med mennesker fra andre kulturer. Likte derfor menneskesynet, holdningene og kommunikasjonsteknikkene best.

5 Miljøterapeuter og miljøabeidere på Hero Norges Fagerli ventemottak, Nannestad, 2009:

Mange gode konkrete råd i forhold til miljøpsykologi og sikkerhet.
Dette kurset er veldig viktig for asylmottak.
Kjempebra kurs, men kunne ønske å hatt det før.
Du er bedre forberedt når du har vært gjennom kurset. Lærer å se litt andre muligheter. Slappe av når du skal det- puste ut og tenke litt.
Særs inspirerende kurs, med nyttige, enkle teknikker for å nøytralisere aggresjon.

Olav Strand, leder, Hobøl statlige asylmottak med forsterket avdeling, 2009:

Godt faglig opplegg. God variasjon mellom teori og praktiske øvelser.
De praktiske ferdigheter som innøvdes gir god grobunn for videre konfliktløsning på kort og lengre sikt. Trygghetsskapende og løsningsorientert tilnærming for et personale utsatt for store utfordringer og mye trusler og negativ atferd fra enkeltbeboere.

Gunn S. Fadnes, mottaksleder, Hero Mottak og Kompetanse med forsterket avd., Dale, 2007:

Kjempebra kurs !
Svært godt pedagogisk gjennomført.
God balanse mellom teori og praksis.
Svært bra i forhold til  “forebygging” .
Takk for 3 flotte dager !