Løvstadmetoden TMV®- evidensbasert behandling av alvorlige adferdsvansker

Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® er et løsningsfokusert multimodalt program som benytter evidensbaserte metoder for positiv endring av holdninger og handlinger, primært for behandlingspersonale og sekundært for barn, ungdom, voksne og eldre med alvorlige adferdsvansker.
TMV® bygger på kommunikasjons- og systemteori, kognitiv psykologi og sosial læringsteori, og vil være en viktig støtte til og del av traumebevisst omsorg og behandling. Løvstadskolen har gjennom TMV®  utviklet unike metoder for forebygging og håndtering av forulempning, aggresjon og vold.
TMV® kan gjennom flere tiår dokumentere svært gode resultater, når det gjelder positiv endring av holdninger og handlinger hos både personale og klienter med alvorlige adferdsvansker.
I tillegg til evalueringer foretatt av institusjonenes egne rapportsystemer, har Løvstadskolen utviklet analyseprogrammet TMV-SAK® som hjelpemiddel i arbeid med mennesker med avvikende og aggressiv adferd.  Dette for å dokumentere virkning på arbeid med alternativ adferd, og gi en synergieffekt i forhold til TMV.  Det er i denne forbindelse at TMV kan vise til markante forbedringer i personaladferd, som igjen fører til færre skader og mindre sykefravær, samt forbedret evne til gjennomføring av behandlingstiltak  og reduksjon i problemadferd hos klienter.
© Løvstadskolen