VoldsforebyggingForside

Løvstadskolen

Nasjonalt kompetansesenter for voldsforebygging med opplæringsprogram i voldsforebyggende kommunikasjon, rettssikkerhet og sikkerhet siden 1976.

Løvstadmetoden

Utviklet av Erik og Linda Løvstad. Evidensbaserte multimodale metoder for traumebevisst forståelse, forebygging, håndtering, oppfølging og behandling av aggresjon, trusler, vold. Eklektisk basert på kognitiv psykologi etter et humanistisk helhetssyn.

Løvstadkurs

Kostnadseffektiv kompetanseutvikling av kommunikasjon, konfliktløsning og klientbehandling. Tilpasset opplæring skreddersydd for ulike yrkesgrupper. Hovedfokus er forebygging av vold, og håndtering på lavest mulig konfliktnivå, med alternativer til tvang og makt.

Nyheter

  Nytt kompetanseutviklingsprogram med Løvstadmetoden TMV® i Farsund kommune

  Etter grunnkurs TMV, ombudskurs TMV og kursholderkurs TMV med trenerutdanning TMV ble det 7 nye godkjent og sertifisert som interne kursholdere/trenere/veiledere i Løvstadmetoden TMV i Farsund kommune, for alle aktuelle tjenesteområder i kommunen, som Aktivitet og mestring (pu/funk), psykisk helse/rus og sykehjem/demensomsorg

  Les mer

  Ansatte i Meløy kommune på skolebenken igjen

  erikmeloyAnsatte kurses i forebygging og håndtering av vold.
  Vold og trusler om vold er en del av hverdagen til mange kommunalt ansatte. Samtidig er trygghet i arbeidssituasjonen en viktig forutsetning for å yte en god tjeneste. Derfor vil alle innen helse og omsorg i Meløy, som kan være utsatt, bli tilbudt kurs i  Terapeutisk Mestring av Vold TMV) fra Løvstadskolen.

  Les mer

  Voldsforebygging

  Vår erfaring gjennom over 40 år med voldsforebygging innenfor og utenfor institusjoner, er at den viktigste måten å mestre vold på, er å forebygge den.

  Derfor sier vi at 'holdning er viktigere enn holding'.

  For at ikke trusler og vold fra tjenestemottakere skal møtes med maktkamp,  mot-vold eller traumatiserende tvang fra personalet, gir vi opplæring i voldsforebyggende kommunikasjon og voldsforebyggende kroppshåndteringsmetodikk.

  Les mer

  Løvstadmetoden TMV: alternativ til tvang/tillitsskapende tiltak og traumebevisst omsorg i praksis

  Løvstadskolen holder landsomfattende opplæring i alternativ til tvang/ tillitsskapende tiltak, og traumebevisst omsorg i praksis, basert på Løvstadmetoden TMV for:
  psykisk helse/rus tjenester, og alle virksomheter/tiltak som vil ha hjelp med å oppfylle forskrift kap. 23A til arbeidsmiljøloven om at det skal gis opplæring og øvelser i forebygging og håndtering av trusler og vold, som:
  habiliteringstjenester/tjenester for funksjonshemmede/psykisk utviklingshemmede/autisme med bakgrunn i kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
  demensomsorg med bakgrunn i bruker/pasientrettighetsloven kap. 4A og forskrift for heldøgns pleie- og omsorg
  barnevernsinstitusjoner med bakgrunn i barnevernloven og rettighetsforskriften
  skoler med bakgrunn i opplæringslovens kap. 9 og aktivitetsplikten
  Løvstadskolen har vært den fremste utvikler av slik opplæring gjennom 40 år. Dette betyr sikkerhetsopplæring i hvordan møte psykisk og fysisk vold med alternativ til vold, og alternativ til traumatiserende tvang

  Les mer

  Mot vold i skolen med Løvstadskolen

  For at ikke møte med elevvold i skolen skal føre til maktkamp og motvold fra lærere og assistenter, men møtes med alternativ til vold som pedagogisk virkemiddel, benytter stadig flere skoler Løvstadkurs med opplæringsprogrammet Løvstadmetoden Pedagogisk/Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® fra Løvstadskolen.

  Les mer

  Treningstips for 2022: Løvstadtrening på jobb, fritid, ferie !

  Tren mentalt, verbalt og non-verbalt- inne og ute, på land, strand og i vann-
  stående, sittende, gående !
  Løvstadmodellen er universell og tverrkulturell-
  den fungerer i alle situasjoner alle steder
  Kommunikasjonsprinsippene og teknikkene våre er funksjonelle profesjonelt på jobb,
  sosialt og privat, i ferie og på fritid :

  Les mer

  Smittevern mot Covid-19 ved Løvstadkurs fra Løvstadskolen

  I samsvar med Covid-19 forskriften unngår vi som alltid nærkontakt i form av frontal fysisk kontakt. De som er tilstede ved opplærings- og utdanningsvirksomhet og seminar skal i utgangspunktet kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne gjennomføres normalt, kan det unntas fra avstandskravet, og arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for: personer som deltar på kurs som krever kortvarig nærkontakt og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse.
  Med bakgrunn i ovenstående, og AML kap. 23A, der Arbeidstilsynet krever godkjent opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen, kan det gjennomføres Løvstadkurs på smittevernfaglig forsvarlig måte, med våre tilpassete smittevernregler

  Les mer

  Covid 19- forebyggende smittevern med Løvstadmetoden!

  John Foss fra Løvstadskolens faglige forum minner om at det er mer viktig enn noen gang med informasjon om betydningen av plassering på grønn sone i henhold til Kroppssonemodellen vår, og opplæring i bevissthet om metodisk å vende siden til på siden av andre (Kroppsvending), særlig i behandling, omsorg og opplæring, for å forebygge smitte. Dette gjelder ikke bare profesjonelt, men også privat og sosialt

  Les mer

  Vikarkurs 2022

  Ferieavvikling og vikartid er for mange en spennende tid, også i forhold til uro og utfordrende atferd hos brukere som er sårbare på endring i rutiner, struktur, forutsigbarhet og nye/andre mennesker å forholde seg til enn vanlig.
  På mange tiltak holder våre godkjente interne kursholdere i Løvstadmetoden TMV og lokale TMV-ombud vikarkurs i voldsforebyggende kommunikasjon og skadeforebyggende tiltak.
  Vi tilbyr vi nå muligheten til å arrangere slike vikarkurs også på arbeidsplasser som ikke har hatt kurs med oss før

  Les mer


  Hele TMV-landet samles på Jæren

  Instruktører, veiledere, trenere og ombud i Løvstadmetoden TMV® fra Alta i nord til Kragerø i sør  samles til den årlige kvalitetssikringsdagen/supervisjonskurset på Jæren DPS NKS

  TMV-team 2018

  Les mer


  Med Løvstadmetoden fra Alta til Arendal

  Arendal og Alta i skjønn forening, med TMV som felles faglig funksjon

  Etter grunnkurser i TMV lokalt, var deltakere fra Alta og Arendal/Mandal samlet i Kragerø til intensiv trener/kursholder/veileder utdanning  i Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) ®

  Les mer

  Sykehjemsetaten i Oslo med Løvstadskolen

  Tverrfaglig kurs i Løvstadmetoden på Stovnerskogen sykehjem, Lilleborg helsehus og Økernhjemmet

  Les mer

  Nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet

  Nytt Kapittel 23A i arbeidsmiljøforskrift forsterker kravet til arbeidsgiver i arbeidsmiljøloven om at det skal gis nødvendig  opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.
  Løvstadskolen tilbyr slik praktisk opplæring lokalt og nasjonalt.
  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1339

  Les mer

  NAV's tilretteleggingstilskudd til Løvstadkurs

  Mange kommuner, institusjoner og omsorgs- og servicetiltak har  de senere årene fått  støtte  til gjennomføring av Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som skadeforebyggende, sykefraværsreduserende og stimulans til opprettholdelse av arbeidsforholdet, i tillegg til at dette var konkret hjelp til kompetanseutvikling og kvalitetssikring av tjenester. I 2008-2018 fikk også stadig  flere institusjoner, skoler, omsorgstiltak og NAV avdelinger erfare verdien av Løvstadskolens program for skadeforebygging, sykefraværsreduksjon og stimulering til opprettholdelse av arbeidsforholdet, og det ble gitt støtte til IA-virksomheter som iverksatte opplæringsprogram  fra Løvstadskolen, så lenge denne ordningen gjaldt

  Les mer

  Alstahaug har Løvstadkurs for psykisk helse og rustjeneste

  Glade kursdeltakere i Sandnessjøen: sosionom Hege Omnø og sykepleier Synne Hunnes

  Alstahaug kommune i Sandnessjøen har siden 2005 regelmessig arrangert kurs med Løvstadskolen for psykisk helse og rustjenesten.

  Les mer

  Løvstadmetoden- i arbeid og omsorg for og med barn og unge !

  Eneste program som i praksis fullt ut tilfredsstiller retningslinjene i opplæringsloven, rettighetsforskriften, helse- og omsorgstjenesteloven, pasientrettighetsloven, lov om psykisk helsevern- særlig i behandling av barn og unge- og er tilpasset traumebevisst omsorg og kognitiv behandling
  Eneste metode som kan trenes sammen med brukere og ikke kan misbrukes

  Les mer

  Løvstadmetoden TMV®- evidensbasert behandling av alvorlige adferdsvansker

  Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® er et løsningsfokusert multimodalt program som benytter evidensbaserte metoder for positiv endring av holdninger og handlinger, primært for behandlingspersonale og sekundært for barn, ungdom, voksne og eldre med alvorlige adferdsvansker.

  Les mer

  Nå har vi egne Løvstad/TMV® ombud/trenere/interne kursholdere ved Borgestadklinikken

  En gruppe av våre ansatte har fått opplæring av Løvstadskolen i Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV) ®

  Les mer

  Rus/psykiatri

  På stadig flere arenaer oppleves det som en økende utfordring å skulle yte service, tjenester og omsorg til mennesker med rusrelaterte og psykiske lidelser. Både i behandlingsapparatet, ved rehabilitering, attføring og kommunale tjenester er det behov for realkompetanse i å møte aggresjon og vold  med alternativ til vold. Løvstadskolens program, Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® har over flere tiår dokumentert gode resultater når det gjelder skadeforebygging, økt sikkerhet og redusert bruk av tvang og makt i omsorgstjenester.

  Les mer

  Alternativ til tvang med Løvstadmetoden TMV® !

  Det stilles krav til kompetanse på alternativer til tvang i arbeid med  mennesker i skoler, åpen omsorg og institusjoner for barnevern, rus/psykiatri, utviklingshemning, demens og andre arenaer der utagering kan forekomme. Dette dekkes av Løvstadskolens program for kvalitetssikring av kommunikasjon og forebygging av vold,  Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® .

  Les mer

  Demensomsorg: TMV® gir økt personlig og felles trygghet og trivsel

  Løvstadskolen har gjennom 40 år utformet opplæringsprogram spesielt tilpasset sykehjem og demensomsorg, for de som yter tjenester til mennesker med generelle og spesielle adferdsvansker, som ved alvorlige psykiske lidelser.
  Vi tilbyr økt rettssikkerhet og sikkerhet for både personale,  beboere og pårørende.  Oslo kommune, sykehjemsetaten, samarbeidsprosjekt forebygging av vold, valgte Løvstadskolen med Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som samarbeidspartner.

  Les mer

  Fast men kjærlig hånd i boveiledertjenesten

  Boveiledertjenesten i Grimstad har arrangert kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV). Tre dager til ende var 25 ansatte i boveiledertjenesten samlet på Dømmesmoen kursenter. Der var fokus rettet mot de minst trivelige delene av arbeidet i boveiledertjenesten, nemlig voldelig og truende adferd. I løpet av tre dager ble et stort problem gjort om til en spennende faglig utfordring, og vi hadde til og med mye moro mens det stod på!

  Les mer

  Lærere lærer Pedagogisk Mestring av Vold med Løvstadskolen

  Foreldre overtok ansvaret for skolehverdagen mens lærerne på Kalstad skole i Kragerø var på et fire dagers kurs i Pedagogisk Mestring av Vold (PMV), forteller rektor Berit Rønning Clausen til KV.

  Les mer

  Service og sikkerhet med Løvstadskolen

  Nye utfordringer møter kundebehandlere og saksbehandlere i service- og sosialyrker, som ved servicetorg, resepsjoner, mottak og barnevernstjenester og NAV kontorer. Trygghet i arbeidssituasjonen er en forutsetning for god tjenesteyting.  For å ivareta personalets behov for sikkerhet har Løvstadskolen utviklet opplæringsprogram med fokus på  forebygging og mestring av vold på arbeidsplassen, gjennom god kommunikasjon, kunde- og klagebehandling, service og samspill .

  Les mer

  Therapeutic Management of Violence (TMV)®

  A multichannel approach to prevention and management of violence.
  Best evidence based practice.
  Foredrag presentert 25.10.07 på 5th European Congress in Clinical Psychiatry, Amsterdam, Nederland.

  Les mer

  TMV-kurs for mottaksansatte

  Stavanger mottakssenter og Strand mottakssenter er blant de som har gjennomført  et 20-timers kurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®.  Kurset ble holdt av Løvstadskolen og deltakerene fikk ny innsikt i voldsproblematikk, herunder både hvordan forstå, forebygge håndtere og følge opp vold.

  Les mer

  Sikkerhetsopplæring for mottaksansatte med TMV®

  Utlendingsdirektoratet, UDI, vil at mottakene skal være et trygt sted å være for ansatte og beboere. UDIs Regionkontor Vest (RKV) arrangerte derfor i november 2007 tre fylkesvise dagssamlinger, hvor alle mottaksansatte i regionen fikk nyttig sikkerhetstrening.I oktober 2008 arrangerte også Regionkontor Oslo kurser i trygghet og sikkerhet med Løvstadskolen, for mottakene i denne regionen. I 2009 og 2010 ble gjennomført grunnkurser TMV med 3+1 dag spesielt utformet for ordinære mottak, forsterkede avdelinger, ema, transittmottak og ventemottak. Videreutvikling, gjennomføring og oppfølging av disse kursene i 2010-2015.

  Les mer

  TMV-hjørnet !

  På oppfordring fra flere av våre samarbeidspartnere, opprettet vi TMV-hjørnet, et fora for utveksling av erfaringer med TMV®. Her vil du finne råd, ideer, treningstips, sukesshistorier og om klinisk bruk av TMV, som kan være til nytte og oppmuntring også for andre. Dette gjøres etter modell av det tidligere TMV-hjørnet i elektronisk nyhetsbrev på et omsorgssenter, som du kan se et par eksempler på her. Send oss gjerne en e-post med ditt forslag til bidrag !

  Les mer

  Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®- eller ?

  Hva er Løvstadkurs i Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®, sett i forhold til kampsportbaserte konflikthåndteringskurs ( som "kontroll-, beskyttelses-, vergeteknikker") ?
  Spesielt vurdert på bakgrunn av erfaringer i arbeid for og med barn og ungdom i barnevern og barne-/ungdomspsykiatri, men også helse, sosial og serviceyrker generelt.

  Les mer

  Original eller kopi?

  Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® fra Løvstadskolen er originalen 

  Les mer

  Hva er lov og hva er lurt- praktiske løsninger på kap. 9

  Den nye kommunale helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9 gir skjerpede krav om bruk av "lempeligst mulig middel" og tilstrekkelig kompetanse hos personalet. Dette innlegget tar kort  for seg noen av våre erfaringer med rettssikkerhet, samt praktiske løsninger på anvendelse av kap. 9 i form av Løvstadskolens spesielt utviklede metodikk, kommunikasjonsprinsipper og teknikker.

  Les mer

  Kurstilbud for serviceyrker: P*MV Service

  Med basis i Løvstadskolens  40 års erfaring med opplæring i kommunikasjon, kundebehandling, konfliktløsning og voldshåndtering for serviceyrker som butikk, kontor, resepsjon, transport  er kurskonseptet Profesjonell Mestring av Vold (P*MV) utviklet spesielt for serviceyrker til P*MV Service.  Dette kurskonseptet   tilpasses  f.eks. transportsektoren  for tog, taxi, fly, båt, buss, og videre skreddersys dette de enkelte yrker og lokale behov. gjennom f.eks. P*MV  Service Buss.

  Les mer

Copyright © 2022 Løvstad Skole as/Løvstadskolen